Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

C/03/76

Bryssel den 1718 mars 2003 7425/03 (Presse 76)

2494:e mötet i rådet JORDBRUK OCH FISKE Bryssel den 1718 mars 2003

Ordförande: Giorgios DRYS, Greklands jordbruksminister

INNEHÅLL(1)

DELTAGARE 4

PUNKTER SOM DISKUTERADES

JORDBRUK 5

REFORM AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN: EN POLITIK MED ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV FÖR HÅLLBART JORDBRUK Ordförandeskapets slutsatser 5

VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN (WTO) VILLKOR FÖR JORDBRUKSFÖRHANDLINGAR 5

STATLIGT STÖD BEGÄRAN FRÅN ITALIEN 6

LIVSMEDELSSÄKERHET 6

KOMMITTÉFÖRFARANDE BEKÄMPNINGSMEDEL* 6

BSE 8

ÖVRIGA FRÅGOR 8

   Franskt initiativ för Afrika 9

   Fiske Återhämtningsåtgärder för torskbestånden 10

   Fiske De ökade oljeprisernas inverkan på fiskarnas situation 10

   Livsmedelssäkerhet 10

PUNKTER SOM GODKÄNDES UTAN DEBATT

JORDBRUK I

 • Argentinska viner I

 • Fodertillsatser* Offentlig överläggning I

 • Genetiskt modifierade livsmedel och foder* Offentlig överläggning I

MILJÖ II

 • Spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer* Offentlig överläggning II

 • Djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål Offentlig överläggning II

 • Handel med utsläppsrätter för växthusgaser* Offentlig överläggning III

TULLUNION III

 • Kyotokonventionen III

FORSKNING IV

 • Gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik offentlig överläggning IV

SJÖTRANSPORT IV

 • Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg* Offentlig överläggning IV

 • Särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg* Offentlig överläggning IV

 • Förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg* Offentlig överläggning V

LUFTFART V

 • Ett gemensamt europeiskt luftrum* Offentlig överläggning V

 • Kompensation och assistans till passagerare* Offentlig överläggning VI

YTTRE FÖRBINDELSER VI

 • EUUkraina Förberedelse inför det sjätte mötet i samarbetsrådet VI

 • EUMoldavien Förberedelse inför det femte mötet i samarbetsrådet VI

HANDELSPOLITIK VI

 • EUVietnam Förebyggande av bedrägeri inom handeln med skodonsprodukter VI

INSYN VII

 • Allmänhetens tillgång till rådets handlingar VII

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT VII

 • Utnämning VII

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Annemie NEYTS-UYTTENBROECKMinister vid utrikesministeriet, med ansvar för jordbruk
José HAPPARTMinister för jordbruk och landsbygdsfrågor (regionen Vallonien)
Danmark:
Mariann FISCHER BOELMinister för livsmedel, jordbruk och fiske
Poul OTTOSENStatssekreterare för livsmedel, jordbruk och fiske
Tyskland:
Renate KÜNASTFörbundsminister för konsumentskydd, livsmedel och jordbruk
Alexander MÜLLERStatssekreterare vid förbundsministeriet för konsumentskydd, livsmedel och jordbruk
Grekland:
Georgios DRYSJordbruksminister
Andreas KORAKASGeneralsekreterare vid jordbruksministeriet
Spanien:
Miguel ARIAS CAÑETEMinister för jordbruk, fiske och livsmedel
Frankrike:
Hervé GAYMARDMinister för jordbruk, livsmedel, fiske och landsbygdsfrågor
Irland:
Joe WALSHMinister för jordbruk och livsmedel
Italien:
Giovanni ALEMANNOMinister för jord- och skogsbrukspolitik
Luxemburg:
Fernand BODENMinister för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling
Nederländerna:
Cees VEERMANMinister för jordbruk, naturvård och fiske
Jan ODINKStatssekreterare för jordbruk, naturvård och fiske
Österrike:
Joseph PRÖLLFörbundsminister för jord- och skogsbruk, miljö samt vattenförvaltning
Portugal:
Armando SEVINATE PINTOMinister för jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske
Finland:
Jari KOSKINENJord- och skogsbruksminister
Sverige:
Ann-Christin NYKVISTMinister för jordbruk, livsmedel och fiske
Storbritannien:
Lord WHITTYStatssekreterare för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor
Ross FINNIEMinister för miljö och landsbygdsutveckling (Skottlands regering)
Michael GERMANBiträdande förste minister och minister för ekonomisk utveckling (Wales nationalförsamling)
* * *
Kommissionen:
Franz FISCHLERLedamot
David BYRNELedamot

PUNKTER SOM DISKUTERADES

JORDBRUK

REFORM AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN: EN POLITIK MED ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV FÖR HÅLLBART JORDBRUK Ordförandeskapets slutsatser

På grundval av ett frågeformulär från ordförandeskapet höll rådet en politisk diskussion om fem av kommissionens nio förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Även om en övergripande bedömning inte kan göras innan alla förslag utvärderats har det gått att identifiera några allmänna tendenser inom rådet. Det kommer att bli nödvändigt att överväga dessa på nytt sedan förslaget till övergripande förordning har behandlats, särskilt i fråga om ris, durumvete och spannmål.

När det gäller mjölksektorn varierar delegationernas ståndpunkter beträffande åtgärdspaketet och de tidsfrister som kommissionen föreslagit.

När det gäller rissektorn anser rådet enhälligt att reformen av sektorn är mycket viktig. Kommissionens förslag möter emellertid kraftigt motstånd från de risproducerande medlemsstaterna, som anser att åtgärderna i sin nuvarande form är otillräckliga för att säkerställa sektorns överlevnad.

När det gäller spannmålssektorn anser många delegationer att marknadsläget inte gör det motiverat att göra avsteg från överenskommelsen i Agenda 2000. För många delegationer är ersättningsfrågan avgörande för de fortsatta förhandlingarna. Vissa delegationer kan inte godta förslagen om råg, för såvitt att de inte åtföljs av andra åtgärder för att mildra följderna eller anpassa åtgärden till särskilda förhållanden.

Slutligen begärde en delegation garantier för finansieringen av produkter från Medelhavsområdet som inte omfattas av kommissionens aktuella förslagspaket.

När det gäller landsbygdsutveckling rådde enighet i rådet om förslagets syften och man närmade sig enighet om innehållet i många åtgärder. Ett flertal delegationer anser dock att värdet av dessa åtgärder minskas väsentligt genom avsaknaden av kompletterande finansiering för andra pelaren före 2007 och genom den begränsade finansieringen efter detta datum, i förhållande till de mål som angavs i kommissionens meddelande från juli 2002.

VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN (WTO) VILLKOR FÖR JORDBRUKSFÖRHANDLINGAR

Rådet noterade den information och de synpunkter som kommissionär Fischler lämnade om den senaste utvecklingen av WTO-samtalen om jordbruk, och då främst om Stuart Harbinsons första utkast rörande villkoren.

Kommissionär Fischler, som noterat att Stuart Harbinsons första utkast ännu inte fått tillräckligt stöd i WTO, betonade att det befintliga dokumentet lämnar en lucka när det gäller exportkrediter och åtgärder för livsmedelsbistånd. Han betonade att det skulle missgynna både de industriländer som genomgår en reformprocess och många utvecklingsländer med avseende på den minskade förmånsbehandlingen. Han gjorde klart att det skulle bli mycket svårt att respektera tidsfristen den 31 mars, eftersom det fortfarande återstår tekniskt arbete på sex nyckelområden, nämligen exportkrediter, livsmedelsbistånd, strategiska produkter, kvotförvaltning, ej handelsrelaterade frågor och preferensordning (förmånsbehandling i tullhänseende) för utvecklingsländer. Han underströk också att det behövs fortsatta påtryckningar från Europeiska gemenskapen vid WTO-diskussionerna före ministermötet i Cancún (1014 september 2003).

Det erinras om att rådet den 20 februari också höll en ingående diskussion om senaste tidens utveckling i förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal inom WTO (dok. 6160/03) före det femte ministersammanträdet i Cancún.

STATLIGT STÖD BEGÄRAN FRÅN ITALIEN

Rådet enades om att vid det kommande mötet den 78 april återkomma till beslutet om den italienska regeringens begäran om tillstånd att bevilja statligt stöd för att kompensera insolvens hos jordbruksproducenter som är medlemmar av jordbrukskoooperativ vilka före 1993 lämnade garantiförbindelser avseende egna tillgångar före 1993.

En del av detta stöd (118 785 086, 79 euro) skulle beviljas på grundval av Italiens nationella lagstiftning och den andra delen (80 165 000 euro) skulle lämnas på grundval av Siciliens regionala lagstiftning.

Det erinras om att den italienska delegationen har lagt fram en begäran till rådet om tillstånd att bevilja nationellt stöd enligt artikel 88.2 tredje stycket i fördraget. Detta skulle innebära tillämpning av nationell och regional italiensk lagstiftning där det föreskrivs att den italienska staten skall överta de skyldigheter i fråga om garantier som lämnats av medlemmar i jordbrukskoooperativ vid konstaterad insolvens i dessa kooperativ.

LIVSMEDELSSÄKERHET

KOMMITTÉFÖRFARANDE BEKÄMPNINGSMEDEL*

På grundval av ett kompromissförslag från ordförandeskapet som kommissionen stödde nådde rådet enighet om beslutet om att inte uppta aldikarb i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne. Beslutet antogs med kvalificerad majoritet genom skriftligt förfarande. Den tyska, svenska och luxemburgska delegationen röstade emot. Den österrikiska delegationen avstod från att rösta.

Det erinras om att det ursprungliga förslaget till beslut gällde att inte uppta aldikarb i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne inom en period av sex månader med en övergångsperiod som inte överskrider 18 månader.

I rådets direktiv 91/414/EEG föreskrivs för närvarande en ram för godkännande och utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, inbegripet ett program för att under en tolvårsperiod till och med 2003 successivt undersöka sådana verksamma ämnen som ingår i de bekämpningsmedel som finns på marknaden, för införande i bilaga I till detta direktiv.

Enligt nuvarande EU-lagstiftning skall anmälaren av en produkt lämna information till kommissionen. En medlemsstat utses därefter som rapportör för att lägga fram en utvärderingsrapport till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa om den information som lämnats. Ständiga kommittén kunde den 18 oktober 2002 inte lämna ett positivt utlåtande eftersom det framgick att aldikarb kunde medföra stor risk i sin nuvarande form som granulat, särskilt för småfåglar och daggmask. Vetenskapliga bedömningar som lämnats av anmälaren ansågs inte tillräckliga för att avgöra om växtskyddsprodukter innehållande det aktiva ämnet i fråga vid föreslagen användning allmänt skulle uppfylla direktivets krav.

Ärendet överlämnades enligt kommittébestämmelserna till rådet den 17 december 2002 för beslut som skall fattas med kvalificerad majoritet inom tre månader.

De viktigaste ändringarna av detta kompromissförslag jämfört med ursprungsförslaget är följande:

   Införande av ett undantag för användning av aldikarb till och med 2007 för åtta medlemsstater ( i stället för ursprungsförslagets 18 månader efter antagandet av beslutet).

   Användningen måste motiveras och endast avse väsentliga användningsområden och huvudgrödor (t.ex. sockerbeta, citrusfrukter, potatis, vitlök, lök).

   Användningen av detta ämnen får inte skada människors eller djurs hälsa.

   De medlemsstater som använder detta ämne bör söka finna andra alternativ.

   De berörda medlemsstaterna skall senast den 31 december 2004 lägga fram en rapport för kommissionen om genomförandet av dessa villkor och beräkningar av den mängd aldikarb som används.

Aldikarb är ett systemiskt bekämpningsmedel som används för att bekämpa nematoder i jord samt insekter och kvalster på ett stort antal grödor. Det är lättlösligt i vatten och lättrörligt i jord. Det bryts ned främst genom biologisk nedbrytning och hydrolys och är persistent under veckor till månader. Det har ofta påträffats som förorening i grundvatten.(2)

BSE

Rådet noterade lägesrapporten från kommissionens företrädare om bovin spongiform encefalopati (BSE) samt om transmissibel spongiform encefalopati (TSE).

Kommissionsledamot Byrne meddelade, när det gäller siffror om BSE, att mer än 10 miljoner prover togs på boskap under 2002, vilket innebär en ökning med 10 % jämfört med 2001, och att det totala antalet fall är stabilt. Han noterade att andelen positiva fall bland djur på vilka man tagit prov föll med 22 %. När det gäller scrapie togs mer än 360 000 prover på får och getter 2002. Han erinrade om att ett förslag om att lägga till ileum i förteckningen över specificerat riskmaterial godkändes tekniskt av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i februari. Han informerade rådet om tillämpningen av den nya förordningen om animaliska biprodukter senast i maj och välkomnade att den vetenskapliga styrkommittén skall ersättas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Kommissionsledamot Byrne informerade också rådet om kommissionens nya förslag om att ändra förordning (EG) nr 999/2001, så att nuvarande övergångsarrangemang kan fortsätta att gälla till och med den 1 juli 2005 för att förhindra spridning av BSE och förorening av livsmedelskedjan. Han uttryckte en önskan om att förslaget skall antas snabbt.

Dessa åtgärder skulle särskilt omfatta förbud mot att använda kött och benmjöl i djurföda, avlägsnande av specificerat riskmaterial från livsmedelskedjan, förbud mot vissa slaktmetoder, mot att ge bearbetat animaliskt protein till djur som föds upp för livsmedelsändamål samt exportrestriktioner för Förenade kungariket och Portugal. Det finns förslag om att de nuvarande bestämmelserna skall gälla till och med 2005, eftersom diskussionerna om att kategorisera länder efter BSE-status fortfarande pågår i internationella forum.

ÖVRIGA FRÅGOR

 • Franskt initiativ för Afrika

Rådet noterade meddelandet från den franska delegationen om de ekonomiska initiativ som delegationen rekommenderar skall tas i ett vidare sammanhang till förmån för Afrika samt reaktionerna från kommissionens företrädare på detta.

Den franska delegationen uppmärksammade rådet och kommissionen på det brådskande behovet av att starta ett initiativ på gemenskapsnivå till förmån för de afrikanska länderna söder om Sahara, efter det fransk-afrikanska toppmötet i Paris den 2021 februari 2003. Initiativet består av en förmånsbehandling när det gäller handel, åtgärder för att skydda producenterna från svängningar i råvarupriserna och ett moratorium för alla former av exportstöd för jordbruksprodukter som är avsedda för regionen. Den franska delegationen rekommenderar att dessa initiativ tas upp av multilaterala organ, t.ex. WTO och G8, med ledning och stöd från unionen.

Kommissionsledamot Fischler välkomnade den franska delegationens förslag, meddelade att kommissionen kommer att diskutera det ingående och uppmanade den franska delegationen att arbeta aktivt tillsammans med kommissionen med behandlingen av detta ärende. Han påminde rådet om att Europeiska gemenskapen alltid spelat en ledande roll när det gäller att öka utvecklingsländernas andel av den internationella handeln och underströk att alla industriländer måste arbeta för detta. Han nämnde dock att de berörda ländernas de afrikanska länderna söder om Sahara geografiska omfattning först måste fastställas.

 • Fiske Återhämtningsåtgärder för torskbestånden

Den danska delegationen uppmärksammade rådet och kommissionen på situationen när det gäller torskbeståndens återhämtning med anledning av ett uttalande från rådet vid rådets möte i december (1620 december 2002) och med avseende på de tillfälliga åtgärder som vidtagits inom bilaga XVII i förordningen om TAC:er och kvoter för 2003 (rådets förordning (EG) nr 2341/2002). I rådets uttalande ställdes som krav att kommissionen senast den 15 februari 2003 skall lägga fram eventuellt ytterligare underlag för ett beslut som rådet kommer att fatta före den 31 mars 2003, så att det kan träda i kraft den 1 juli 2003. Den danska delegationen, som stöddes av den svenska och den tyska delegationen, begärde att kommissionen snabbt skall lägga fram ett förslag om förvaltningen av återhämtningsbestånden av torsk och kummel, som kan ersätta de nuvarande tillfälliga arrangemangen, och uppmanade ordförandeskapet och kommissionen att aktivt arbeta på en långsiktig återhämtningsplan. Den belgiska delegationen framförde betänkligheter beträffande definitionen av det antal dagar som tillbringas till sjöss inom bilaga XVII i förordningen om TAC:er och kvoter för 2003, eftersom det för många fiskare tar flera dagar innan de kommer fram till fiskeplatsen.

Kommissionsledamot Fischler nämnde att kommissionen för närvarande arbetar dels med att anpassa de tillfälliga åtgärderna för vissa torskbestånd, dels med ett förslag om återhämtningsbestånd av torsk och kummel. Han erinrade om att samråd har ägt rum mellan kommissionen och medlemsstaterna för att anpassa åtgärderna för begränsningar av ansträngningarna på kort sikt och kommissionens långsiktiga förslag om återhämtning. I början av februari och den 1011 mars ägde samråd också rum mellan kommissionen och berörda aktörer för att fastställa en ny långsiktig strategi för torskens återhämtning, på grundval av begränsningar av fiskeansträngningen. När det gäller anpassningen av de nuvarande bestämmelserna nämnde han följande tre möjliga ändringar av det nuvarande systemet:

   Definitionen av antalet dagar som tillbringas till sjöss bör struktureras på ett mer flexibelt sätt.

   Antalet dagar till sjöss kan överföras till större fiskefartyg.

   De dagar som tillbringas till sjöss i en nödsituation som svåra väderförhållanden eller oväntade händelser när fiskarna inte kan arbeta tas inte med i beräkningen.

När det gäller det långsiktiga förslaget om återhämtningsbestånden av torsk och kummel noterade han att det kan läggas fram i början av maj.

 • Fiske De ökade oljeprisernas inverkan på fiskarnas situation

Den franska delegationen, som stöddes av den spanska och den grekiska delegationen, uppmärksammade rådet och kommissionen på de allt högre priserna på olja som används av fiskare och på de ständigt stigande prisernas inverkan på fiskesektorn i Frankrike. Den franska delegationen noterade att denna ständiga ökning av oljepriserna kan leda till att franska fiskare stannar i hamn om oljepriserna stiger över en viss nivå (38 cent per liter). Den franska delegationen efterlyste ett initiativ på gemenskapsnivå för att ta itu med denna fråga, med tanke på den allt större oron inom fiskesektorn. Den spanska legationen underströk att både jordbrukssektorn och fiskesektorn måste stödjas och uttryckte oro över de allt större kraven på statligt stöd.

Kommissionsledamot Fischler, noterade den stora instabiliteten när det gäller oljepriserna, betonade behovet av en sammanhållen och övergripande strategi och förvarnade om att beviljandet av stöd som kompensation för prisökningen måste granskas noggrant av kommissionen för att säkerställa att det inte förekommer någon snedvridning av konkurrensen. Han påpekade att en gemenskapsstrategi bör påverka alla sektorer och att han kommer att överväga vilken typ av åtgärder som kan vara nödvändiga. Han nämnde att han snart kommer att lämna en rapport om denna fråga till kommissionen.

 • Livsmedelssäkerhet

Aviär influensa i Nederländerna

Den nederländska delegationen uppmärksammade rådet och kommissionen på det aktuella läget i Nederländerna när det gäller spridningen av aviär influensa i landet (dok. 7437/03). Den belgiska delegationen rapporterade att Belgien vidtagit strikta åtgärder mot import från Nederländerna av fjäderfä och kläckägg och att besättningarna vid misstänkta gårdar vid den nederländska gränsen avlivats i preventivt syfte. Han noterade att inget fall av aviär influensa hittills rapporterats i Belgien och uttryckte önskemål om att kommissionen drar tillbaka sitt beslut av den 12 mars 2003 om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Nederländerna (EGT L 69, 13.3.2003).

Kommissionsledamot Byrne välkomnade den nederländska och den belgiska delegationens insatser, betonade den höga smittorisken i samband med aviär influensa, en smittsam fjäderfäsjukdom. Han noterade att fjäderfäbesättningarna på mer än 150 nederländska gårdar, som är smittade, som misstänks vara smittade eller ligger i riskzonen, redan har avlivats för att en spridning av infektionen snabbt skall stoppas. Han nämnde möjligheten att tillämpa vaccination, vilken för närvarande undersöks. Han meddelade att sjukdomen förmodligen ursprungligen brutit ut bland sjöfåglar. Han framhöll att kartläggningen från det särskilda program för övervakning av fjäderfä och vilda fåglar som inleddes 2002 och medfinansierades av kommissionen är nödvändig för att kommissionen skall kunna utarbeta ett nytt förslag om kontroll av sjukdomen. Han noterade att de befintliga bestämmelserna om sjukdomen endast kan avskaffas successivt och efter en fullständig och noggrann undersökning av situationen.

Olaglig användning av nitrofuraner i Portugal

Den portugisiska delegationen uppmärksammade rådet och kommissionen på den senaste utvecklingen efter upptäckten av olaglig användning av nitrofuraner (antibiotika) på höns, kalkoner och vaktel på fjäderfägårdar i Portugal (dok. 7464/03). I slutet av oktober 2002 införde det portugisiska nationella referenslaboratoriet systematiskt på frivillig grund en ny, känsligare analysmetod för att upptäcka de metaboliter (AMOZ) som produceras av furaltadon. Genom de analyser som utfördes kunde man för de portugisiska myndigheterna påvisa positiva fynd, av vilka det framgick att det fanns restsubstanser särskilt i hönskött. De portugisiska myndigheterna har utarbetat en handlingsplan. Myndigheterna har stängt flera gårdar i landet och planerar nu att beordra slakt av ett stort antal fjäderfän om proverna bekräftar förekomst av antibiotikan. En undersökning har också inletts om användningen och handeln med detta antibiotikum. Användningen av nitrofuraner, som misstänks öka risken för cancer hos människor, har varit förbjuden i EU sedan 1994(3). Prov från de isolerade gårdarna har skickats till laboratorier i Frankrike, Tyskland och Nederländerna för undersökning. Den spanska delegationen uttryckte sin oro över saken.

Kommissionsledamot Byrne betonade att upptäckten av den olagliga användningen av nitrofuraner visar effektiviteten i gemenskapens system för kontroll av restsubstanser. Han uppmanade medlemsstaterna att ta med nitrofuraner i sina planer för kontroll av restsubstanser för 2003 och underströk att det behövs en rättvis, icke-diskriminerande strategi för alla frågor som rör livsmedelssäkerhet, antingen det gäller produkter som produceras i gemenskapen eller produkter som importeras från tredje land.

PUNKTER SOM GODKÄNDES UTAN DEBATT

JORDBRUK

Argentinska viner

Rådet antog med kvalificerad majoritet den italienska delegationen röstade emot en förordning om tillstånd för saluföring och leverans för direkt konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för enologiska metoder som inte föreskrivs i EG-förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (dok. 5484/1/03 REV 1). I förordningen föreskrivs ett tidsbegränsat undantag till dess att ett avtal mellan EG och Argentina om enologiska metoder och geografiska beteckningar ingås senast den 30 september 2003 avseende viner från Argentina, som innehåller äppelsyra. Från och med den 1 januari 2001 omfattar tillståndet även viner från Argentina som importeras till gemenskapen mestadels till Tyskland. Om man inte lyckas ingå ett avtal senast den 30 september 2003 kan undantaget förlängas. Äppelsyra är en syra som förekommer naturligt i äpplen eller citrusfrukter(4) , och den ger vinet en söt och fruktig smak.

Fodertillsatser* Offentlig överläggning

Rådet antog med kvalificerad majoritet den österrikiska delegationen röstade emot en gemensam ståndpunkt inför antagandet av en förordning om fodertillsatser (dok. 15776/02 + 6715/03 ADD 1). Syftet med förslaget är att förenkla de befintliga reglerna för tillståndsförfarandet avseende fodertillsatser, göra en tydlig åtskillnad mellan riskbedömningen (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)) och riskhanteringen (kommissionen och medlemsstaterna). I förordningen fastställs bestämmelser för utfasning av användningen av antibiotika som tillväxtbefrämjande medel, för fortsatt användning av koccidiostatika som fodertillsatser och för konsolidering av EU-bestämmelserna om fodertillsatser. Den gemensamma ståndpunkten kommer enligt medbestämmandeförfarandet att översändas till Europaparlamentet för andra behandlingen.

Genetiskt modifierade livsmedel och foder* Offentlig överläggning

Rådet antog med kvalificerad majoritet den luxemburgska, österrikiska och brittiska delegationen röstade emot en gemensam ståndpunkt inför antagandet av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder (dok. 5204/03 + 6780/03 ADD 1). Syftet med förslaget är att garantera en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa, djurens hälsa samt för miljö- och konsumentintressen avseende genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt. I förordningen fastställs också tydliga och överblickbara gemenskapsförfaranden för att bedöma, tillåta och övervaka genetiskt modifierade livsmedel och foder, samt ett system för märkning av genetiskt modifierade livsmedel och foder. Den gemensamma ståndpunkten kommer enligt medbestämmandeförfarandet att översändas till Europaparlamentet för andra behandlingen.

MILJÖ

Spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer* Offentlig överläggning

Rådet antog en gemensam ståndpunkt om ett förslag till förordning om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer (dok. 15798/02 + dok. 6903/03 ADD 1).Den luxemburgska, nederländska, brittiska och danska delegationen kunde inte stödja den gemensamma ståndpunkten. Den kommer enligt medbeslutandeförfarandet att översändas till Europaparlamentet för andra behandlingen.

Syftet med den föreslagna förordningen är att ändra vissa delar av direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Syftet är att fastställa regler för spårbarhet av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer och för livsmedel som är framställda av genetiskt modifierade organismer för att underlätta riktig märkning, övervakning av effekterna på miljön och i tillämpliga fall effekterna på människors hälsa. Syftet är dessutom att underlätta införandet av lämpliga åtgärder för riskhantering, inklusive indragning av produkter från marknaden om så är nödvändigt (för ytterligare upplysningar hänvisas till vårt pressmeddelande, dok. 15101/02).

Djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål Offentlig överläggning

Rådet antog en gemensam ståndpunkt om ett förslag till direktiv om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (dok. 5240/03). Den gemensamma ståndpunkten kommer enligt medbestämmandeförfarandet att översändas till Europaparlamentet för andra behandlingen.

Syftet med förslaget är se till att bilagorna till direktiv 86/609/EEG, om den allmänna tillsynen och vården av djuren, överensstämmer med den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt med forskningsresultaten inom de aktuella områdena. Med det senare avses bland annat kontrollen av läkemedels och livsmedels säkerhet, diagnostisering eller behandling av sjukdom och skydd av den naturliga miljön för främjande av människors och djurs hälsa eller välbefinnande.

Direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål är det instrument som på gemenskapsnivå genomför Europarådets konvention om skydd av ryggradsdjur som används för försöks- och annat vetenskapligt ändamål (ETS 123, 18.3.1986).

Europarådet har öppnat ett ändringsprotokoll till konventionen för undertecknande och ratificering. Syftet med protokollet är att införa ett förenklat förfarande för ändring av konventionens bestämmelser om den allmänna tillsynen och vården av djuren i stället för det utdragna gängse förfarandet, enligt vilket det krävs ratificering av alla parter. Genom detta kommer konventionen att hålla jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen och kunskapen om välbefinnandet för djur som hålls i laboratorier.

För att anpassa det nuvarande direktiv 86/609/EG till ändringsprotokollet föreskrivs det i det föreslagna direktivet att det utförliga medbeslutandeförfarandet med rådet och parlamentet skall ersättas med en föreskrivande kommitté. Kommittén skall inrättas i enlighet med beslut 99/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Genom detta blir det möjligt att smidigare och snabbare införa ändringar i bilagorna till direktiv 86/609/EG om villkoren för den allmänna tillsynen och vården av djuren.

Genom rådets gemensamma ståndpunkt införs standardformuleringen för kommittéförfarande i förslaget.

Handel med utsläppsrätter för växthusgaser* Offentlig överläggning

Rådet antog en gemensam ståndpunkt om ett förslag till direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (dok. 15792/02). Den gemensamma ståndpunkten kommer enligt medbestämmandeförfarandet att översändas till Europaparlamentet för andra behandlingen.

Syftet med det föreslagna direktivet är att göra det möjligt för unionen att uppfylla sina skyldigheter enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och Kyotoprotokollet genom att skapa ett instrument för miljöskydd så att utsläppen av växthusgaser minskas på ett kostnadseffektivt sätt. En minskning av de totala utsläppen av växthusgaser eftersträvas, men syftet är också att se till att den inre marknaden fungerar väl och att förhindra en snedvridning av konkurrensen till följd av att separata nationella system för handel inrättas. Den första fasen i det föreslagna systemet omfattar perioden 20052007. Fasen ligger före Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 20082012, vilken motsvarar den andra fasen i systemet.

Systemet för handel kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att bevilja verksamhetsutövare inom relevanta sektorer tillstånd för utsläpp av växthusgaser. Genom tillstånden kommer verksamhetsutövarna att vara skyldiga att inneha utsläppsrätter som motsvarar verksamhetsutövarnas nuvarande utsläpp av växthusgaser. Medlemsstaterna kommer att ansvara för fördelningen av utsläppsrätterna, som företagen får handla med, om de så önskar. Handeln med utsläpp ger enskilda företag möjlighet till större utsläpp än enligt den ursprungliga fördelningen, under förutsättning att företagen kan finna ett annat företag som har haft mindre utsläpp än de har rätt till och som är berett att sälja de rätter som det har kvar. Om företagen släpper ut mer än de har rätt till kommer de att bötfällas (för ytterligare upplysningar se vårt pressmeddelande 15101/02).

TULLUNION

Kyotokonventionen

Rådet antog beslutet om Europeiska gemenskapens anslutning till ändringsprotokollet till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (Kyotokonventionen) (dok. 6071/03).

Genomförandet av principerna i den reviderade Kyotokonventionen kommer att ge betydande och mätbara resultat genom att effektiviteten hos tullförvaltningarna förbättras och att nationernas konkurrenskraft därigenom ökas. Det kommer även att innebära en uppmuntran till investeringar och industriell utveckling och kan leda till ökat deltagande av små och medelstora företag i den internationella handeln.

FORSKNING

Gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik offentlig överläggning

Rådet antog den gemensamma ståndpunkten inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (dok. 14089/02 +ADD 1).

Det allmänna syftet med detta förslag till Europaparlamentets och rådets beslut är att upprätthålla och förbättra gemenskapens system för statistiska uppgifter om vetenskap, teknik och innovation, för att kunna stödja och följa upp gemenskapens politik.

I den gemensamma ståndpunkten införlivade rådet Europaparlamentets alla ändringar utom den som rör samarbete och samråd med Helsingforsgruppen. Ändringen om samarbete med OECD och andra internationella organisationer godtogs i sak, men den exakta ordalydelsen används inte.

Kommittéförfarandet ändrades till ett föreskrivande förfarande.

SJÖTRANSPORT

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg* Offentlig överläggning

Rådet antog direktivet om ändring av rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (dok. 3678/02).

Genom rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg införs en enhetlig säkerhetsnivå för människoliv och egendom på nya och existerande passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg när dessa typer av fartyg används på inrikes resor, och fastställs förfaranden för förhandlingar på internationell nivå i syfte att harmonisera bestämmelserna för passagerarfartyg som används på internationella resor.

I ändringsdirektivet föreskrivs i synnerhet stabilitetskrav för och utfasning av ro-ro-passagerarfartyg samt säkerhetskrav för personer med nedsatt rörlighet.

Särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg* Offentlig överläggning

Rådet antog direktivet om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg (dok. 3679/02).

Syftet med detta direktiv är att fastställa en enhetlig nivå för de särskilda stabilitetskraven för ro-ro-passagerarfartyg, vilket kommer att förbättra överlevnadsförmågan för denna fartygstyp efter en kollisionsskada och säkerställa en hög säkerhetsnivå för passagerare och besättning. Detta direktiv skall tillämpas på alla ro-ro-passagerarfartyg, oberoende av flagg, i reguljär trafik till eller från en medlemsstats hamn när de används på internationella resor.

Förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg* Offentlig överläggning

Rådet antog förordningen om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg (dok. 3674/02).

Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg som för en medlemsstats flagg eller som framförs under en medlemsstats myndighet, samt för fartyg, oberoende av vilken flagg fartyget för, som anlöper eller avgår från medlemsstaternas hamnar.

Det erinras om att rådet den 6 december 2002 nådde politisk överenskommelse om att godkänna alla ändringar som föreslagits av Europaparlamentet vid första behandlingen.

LUFTFART

Ett gemensamt europeiskt luftrum* Offentlig överläggning

Rådet antog de gemensamma ståndpunkterna inför antagande av

   Europaparlamentets och rådets förordning om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet ("ramförordning") (dok. 15851/02)

   Europaparlamentets och rådets förordning om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om luftrummet") (dok. 15852/02)

   Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om tillhandahållande av tjänster") (dok. 15853/02)

   Europaparlamentets och rådets förordning om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst ("förordning om driftskompatibilitet") (dok. 15854/02)

I sin motivering (dok. 15851/02 ADD 1) anser rådet att texterna i den gemensamma ståndpunkten om det gemensamma europeiska luftrummet är relevanta och väl avvägda. Beträffande de ändringar som föreslagits av Europaparlamentet vid första behandlingen konstaterar rådet att det stora flertalet av dessa ändringar, till sitt syfte och innehåll, i mycket liknar motsvarande bestämmelser i rådets gemensamma ståndpunkt. Följaktligen anser rådet att texten i den gemensamma ståndpunkten i stort sett garanterar att det i dessa ändringar eftersträvade målet uppnås.

Slutligen vill rådet betona att den överenskommelse det nått i fråga om samarbete mellan civila och militära myndigheter, vilken i sin nuvarande form kan godtas av alla berörda parter i medlemsstaterna, är frukten av mycket och hårt arbete med denna ytterst känsliga fråga.

Det erinras om att initiativet att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum syftar till att förbättra de nuvarande flygsäkerhetsstandarderna och den totala effektiviteten för den allmänna flygtrafiken i Europa, optimera den kapacitetsnivå som tillgodoser samtliga användares behov samt minimera förseningarna. Härvid är de viktigaste målsättningarna med de fyra förordningarna att 1) förbättra och förstärka säkerheten, 2) inom den gemensamma transportpolitiken stödja ett koncept för ett mer integrerat operativt luftrum, 3) fastställa gemensamma krav för säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster i gemenskapen, och 4) uppnå driftskompatibilitet mellan de olika systemen, komponenterna och därmed förbundna förfarandena för det europeiska nätet för flygledningstjänst.

Kompensation och assistans till passagerare* Offentlig överläggning

Rådet antog en gemensam ståndpunkt inför antagandet av en förordning om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (dok. 15855/02).

Rådet gjorde ett antal ändringar i förhållande till kommissionens förslag både formuleringsmässigt och i sak. När det gäller de ändrade formuleringarna har rådet strävat efter att göra texten enklare och mer lättbegriplig. Rådet har gjort betydande omflyttningar i texten så att dispositionen blir mer logisk.

Rådet anser att texten till dess gemensamma ståndpunkt om utkastet till förordning är välgrundad och balanserad. Rådet noterar att ett stort antal av parlamentets ändringsförslag har införlivats i texten till den gemensamma ståndpunkten och anser generellt att den gemensamma ståndpunkten i stort uppfyller syftet med parlamentets ändringsförslag.

YTTRE FÖRBINDELSER

EUUkraina Förberedelse inför det sjätte mötet i samarbetsrådet

Rådet godkände EU:s ståndpunkt inför det sjätte mötet i samarbetsrådet med Ukraina den 18 mars 2003 (se pressmeddelande dok. 7412/03 Presse 75).

EUMoldavien Förberedelse inför det femte mötet i samarbetsrådet

Rådet godkände EU:s ståndpunkt inför det femte mötet i samarbetsrådet med Moldavien den 18 mars 2003 (se pressmeddelande dok. 7432/03 Presse 80).

HANDELSPOLITIK

EUVietnam Förebyggande av bedrägeri inom handeln med skodonsprodukter

Rådet antog ett beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam om ändring av samförståndsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnams regering om att förebygga bedrägeri inom handeln med skodonsprodukter. Syftet med beslutet är att förlänga samförståndsavtalet med ytterligare två år till och med utgången av år 2004 (dok. 5330/03).

INSYN

Allmänhetens tillgång till rådets handlingar

Rådet antog ett svar på den bekräftande ansökan från Oliver Henniges (den danska, finländska och svenska delegationen röstade mot).

(dok. 6449/03)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Utnämning

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar antog, efter den portugisiska regeringens nominering, beslutet om att utnämna Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro att som ledamot av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt ersätta Rui Manuel Moura Ramos för återstoden av mandatperioden, det vill säga till och med den 31 augusti 2004 (dok. 7032/1/03 REV 1).

________________________

(1) ?När uttalanden, slutsatser eller resolutioner har antagits formellt av rådet anges detta i rubriken för punkten i fråga, och texten står inom citattecken.?Dokument som det hänvisas till i texten finns på rådets webbplats HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Antagna rättsakter med offentliga uttalanden till rådets protokoll markeras med asterisk. Uttalandena finns på rådets webbplats (se ovan) eller kan fås från presstjänsten.

(2) Närmare information finns på http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Chemicals/aldikarbsum.htm http://www.inra.fr/agritox/fiches/224biblio.html och http://www.inra.fr/agritox/fiches/224rpa.htmlFör alternativ till aldikarb som bekämpningsmedel: http://www.defra.gov.uk/environment/pesticidestax/24.htm

(3)Fullständig information kan också fås på webbplatsen http://ec.europa.eu/food/fs/rc/scfcah/ah_aw/rap06_en.pdf

(4) För ytterligare upplysningar: http://195.68.24.130/UNIPEXINS/FRA/htm/cata_alimentaire/gammes/bartek.htm http://www.foodtv.com/terms/tt-r2/0,4474,3908,00.html


Side Bar