Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/03/76

Bryssel, 17. ja 18. maaliskuuta 2003 7425/03 (Presse 76)

Neuvoston 2494. istunto - MAATALOUS JA KALASTUS - Bryssel, 17. ja 18. maaliskuuta 2003

Puheenjohtaja: Georgios DRYS, Helleenien tasavallan maatalousministeri

SISÄLLYSLUETTELO(1)

OSALLISTUJAT 4

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

MAATALOUS 5

YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTUS: PITKÄN AJAN POLITIIKKA KESTÄVÄN MAATALOUDEN KEHITTÄMISEKSI Puheenjohtajavaltion päätelmät 5

MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖ (WTO) YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT MAATALOUTTA KOSKEVILLE NEUVOTTELUILLE 5

VALTIONTUKI ITALIAN PYYNTÖ 6

ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS 6

KOMITEAMENETTELY TORJUNTA-AINEET 7

BSE-tauti 7

MUUT ASIAT 8

   Afrikkaa koskeva Ranskan aloite 8

   Kalastus Turskakantojen elvytystoimenpiteet 9

   Kalastus Polttoaineen hinnan nousun vaikutukset kalastajien tilanteeseen 9

   Elintarvikkeiden turvallisuus 10

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

MAATALOUS

 • Argentiinalaiset viinit I

 • Eläinten ruokinnassa käytettävät lisäaineet * Julkinen käsittely I

 • Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut * Julkinen käsittely I

YMPÄRISTÖ

 • Muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyys ja merkinnät * Julkinen käsittely II

 • Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät eläimet Julkinen käsittely II

 • Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa * Julkinen käsittely III

TULLILIITTO

 • Kioton yleissopimus III

TUTKIMUS

 • Yhteisön tiede- ja teknologiatilastot Julkinen käsittely IV

MERILIIKENNE

 • Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset * Julkinen käsittely IV

 • Ro-ro-matkustaja-alusten erityiset vakavuusvaatimukset * Julkinen käsittely IV

 • Orgaanisten tinayhdisteiden kieltäminen aluksissa * Julkinen käsittely V

LENTOLIIKENNE

 • Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila -paketti * Julkinen käsittely V

 • Matkustajille annettava korvaus ja apu * Julkinen käsittely VI

ULKOSUHTEET

 • EU:n ja Ukrainan väliset suhteet kuudennen yhteistyöneuvoston valmistelut VI

 • EU:n ja Moldovan väliset suhteet viidennen yhteistyöneuvoston valmistelut VI

KAUPPAPOLITIIKKA

 • EU ja Vietnam petostentorjunta jalkineiden kaupassa VI

AVOIMUUS

 • Yleisön oikeus tutustua neuvoston asiakirjoihin VII

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

 • Nimitys VII

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Annemie NEYTS-UYTTENBROEKMinisteri, ulkoasiainministerin avustaja, vastuualueenaan maatalous
José HAPPARTMaatalous- ja maaseutuministeri (Vallonia)
Tanska:
Mariann FISCHER BOELElintarvike-, maatalous- ja kalastusministeri
Poul OTTOSENValtiosihteeri elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriössä
Saksa:
Renate KÜNASTLiittotasavallan kuluttajansuoja-, elintarvike- ja maatalousministeri
Alexander MÜLLERValtiosihteeri, kuluttajansuoja-, elintarvike- ja maatalousministeriö
Kreikka:
Georgios DRYSMaatalousministeri
Andreas KORAKASPääsihteeri, maatalousministeriö
Espanja:
Miguel ARIAS CAÑETEMaatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeri
Ranska:
Hervé GAYMARDMaatalous-, elintarvike-, kalastus- ja maaseudun asiain ministeri
Irlanti:
Joe WALSHMaatalous- ja elintarvikeministeri
Italia:
Giovanni ALEMANNOMaa- ja metsätalousministeri
Luxemburg:
Fernand BODENMaatalouden, viininviljelyn ja maaseudun kehittämisen ministeri
Alankomaat:
Cees VEERMANMaatalous-, luonnonsuojelu- ja kalastusministeri
Jan ODINKValtiosihteeri maatalous-, luonnonsuojelu- ja kalastusministeriössä
Itävalta:
Joseph PRÖLLMaa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeri
Portugali:
Armando SEVINATE PINTOMaatalous- ja kalastusasiain sekä maaseudun kehittämisen ministeri
Suomi:
Jari KOSKINENMaa- ja metsätalousministeri
Ruotsi:
Ann-Christin NYKVISTMaatalous-, elintarvike- ja kalastusministeri
Yhdistynyt kuningaskunta:
Lord WHITTYParlamentaarinen valtiosihteeri ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden ministeriössä
Ross FINNIEYmpäristö- ja maaseudun kehittämisasioiden ministeri (Skotlannin hallitus)
Michael GERMANVarapääministeri ja taloudellisen kehityksen ministeri (Walesin edustajakokous)
* * *
Komissio:
Franz FISCHLERKomission jäsen
David BYRNEKomission jäsen

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

MAATALOUS

YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTUS: PITKÄN AJAN POLITIIKKA KESTÄVÄN MAATALOUDEN KEHITTÄMISEKSI Puheenjohtajavaltion päätelmät

Neuvosto kävi puheenjohtajavaltion kyselylomakkeen pohjalta poliittisen keskustelun viidestä komission yhdeksästä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusta koskevasta ehdotuksesta.

Vaikka kokonaisarviota ei voida tehdä ennen kuin kaikkia ehdotuksia on käsitelty, neuvostossa on ollut mahdollista määritellä joitakin yleissuuntauksia. Näitä on tarkasteltava uudelleen sen jälkeen, kun horisontaalista asetusehdotusta tarkastellaan erityisesti riisin, durumvehnän ja viljojen osalta.

Maitoalan osalta valtuuskuntien kannat vaihtelivat komission ehdottamien toimenpidepaketin ja aikataulujen suhteen.

Riisialan osalta neuvosto on yksimielinen siitä, että alan uudistus on olennaisen tärkeä. Riisintuottajajäsenvaltiot vastustavat kuitenkin voimakkaasti komission ehdotuksia. Kyseiset valtiot katsovat, että toimenpiteet nykyisessä muodossaan eivät riitä varmistamaan alan elinkelpoisuutta.

Vilja-alan osalta useat valtuuskunnat katsovat, että markkinatilanne ei anna aihetta poiketa Agenda 2000:ssa saavutetusta yhteisymmärryksestä. Monelle valtuuskunnalle korvauskysymys on keskeinen jatkoneuvottelujen kannalta. Eräät valtuuskunnat eivät voi hyväksyä ruista koskevia ehdotuksia ellei niihin liity muita toimenpiteitä vaikutuksen pehmentämiseksi tai toimenpiteen mukauttamiseksi erityisolosuhteisiin.

Yksi valtuuskunta pyysi rahoitustakuita sellaisten Välimeren alueen tuotteiden osalta, jotka eivät sisälly tähän komission ehdotuspakettiin.

Maaseudun kehittämisen osalta neuvostossa oltiin yhtä mieltä ehdotuksen tavoitteista ja edistyttiin yhteisymmärrykseen pääsemisessä monien toimenpiteiden sisällöstä. Valtuuskuntien enemmistö katsoo kuitenkin, että tilannetta heikentää merkittävästi toista pilaria koskevan lisärahoituksen puuttuminen ennen vuotta 2007 ja rahoituksen rajallisuus kyseisen päivämäärän jälkeen verrattuna komission heinäkuussa 2002 antamassa tiedonannossa ilmoitettuihin tavoitteisiin.

MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖ (WTO) YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT MAATALOUTTA KOSKEVILLE NEUVOTTELUILLE

Neuvosto pani merkille komission jäsenen Franz Fischlerin esittämät tiedot ja huomautukset WTO:n maatalousneuvottelujen viimeisimmästä kehityksestä, erityisesti Harbinsonin laatimasta ensimmäisestä sääntöluonnoksesta.

Fischler, joka mainitsi, että Harbinsonin ensimmäinen luonnos ei ollut saanut vielä riittävää kannatusta WTO:ssa, korosti, että nykyisessä asiakirjassa oli puutteellisuuksia vientiluottojen ja elintarvikeapua koskevien toimenpiteiden osalta. Hän painotti, että se saattaisi epäedulliseen asemaan sekä uudistusprosessissa mukana olevat teollistuneet valtiot että monet kehitysmaat etuuskohtelun vähentämisen suhteen. Hän teki selväksi, että maaliskuun 31. päivän määräajan noudattaminen olisi hyvin vaikeaa, koska teknistä työtä oli vielä tehtävä kuudella keskeisellä alalla, jotka ovat vientiluotot, elintarvikeapu, strategiset tuotteet, kiintiöiden hallinnointi, muut kuin kauppaan liittyvät näkökohdat ja kehitysmaiden etuuskohtelu (tullietuudet). Hän korosti myös, että Euroopan yhteisön on jatkettava painostusta WTO-neuvottelussa ennen Cancunissa 10.14.9.2003 pidettävää ministerikokousta.

Todettakoon, että 20.2.2003 neuvosto myös keskusteli yksityiskohtaisesti WTO:n uutta maataloussopimusta koskevien neuvottelujen viimeaikaisesta edistymisestä (asiak. 6160/03) ennen Cancunissa pidettävää viidettä ministerikokousta.

VALTIONTUKI ITALIAN PYYNTÖ

Neuvosto päätti palata 7. ja 8. 4.2003 pidettävässä istunnossaan päätökseen, joka koskee Italian pyyntöä saada myöntää kansallista tukea niiden maatalousosuuskuntien jäseninä olevien maataloustuottajien maksukyvyttömyyden korvaamiseksi, jotka antoivat vakuudeksi henkilökohtaista omaisuuttaan ennen vuotta 1993.

Osa tuesta (118 785 086,79 euroa) annettaisiin Italian valtion lain nojalla, kun taas jäljellä oleva osa (80 165 000 euroa) annettaisiin Sisilian aluelain nojalla.

Italian valtuuskunta esitti neuvostolle pyynnön luvan saamiseksi kansallisen tuen myöntämiseen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla. Tämä merkitsisi, että sovelletaan Italian valtion lakia ja aluelakia, joissa säädetään Italian valtion väliintulosta maatalousosuuskuntien jäsenien näille osuuskunnille antamista vakuuksista johtuvien velvoitteiden osalta, mikäli kyseiset osuuskunnat on todettu maksukyvyttömiksi.

ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS

KOMITEAMENETTELY TORJUNTA-AINEET

Neuvosto pääsi puheenjohtajavaltion tekemän ja komission hyväksymän välitysehdotuksen pohjalta yhteisymmärrykseen päätöksestä aldikarbin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta. Päätös tehtiin määräenemmistöllä kirjallista menettelyä käyttäen. Saksan, Ruotsin ja Luxemburgin valtuuskunnat äänestivät vastaan. Itävallan valtuuskunta pidättyi äänestämästä.

Alkuperäinen päätösehdotus koski aldikarbin sisällyttämättä jättämistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamista kuuden kuukauden kuluessa ja lisäajan päättymistä viimeistään 18 kuukauden kuluttua.

Neuvoston direktiivissä 91/414/ETY säädetään kehyksestä kasvinsuojeluaineiden lupia ja markkinoille saattamista varten ja siihen sisältyy myös ohjelma, joka on toteutettava 12 vuoden aikana vuoteen 2003 saakka niiden torjunta-aineiden sisältämien tehoaineiden asteittaiseksi tutkimiseksi, joita pidetään markkinoilla direktiivin liitteeseen I sisällyttämistä varten.

Nykyisen EU:n lainsäädännön mukaan tuotteen ilmoittaja toimittaa tiedon komissiolle. Jäsenvaltio nimetään sitten esittelijäksi, jonka tehtävänä on esittää arviointikertomus toimitetuista tiedoista elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle. Pysyvä komitea ei antanut 18.10.2002 puoltavaa lausuntoa, koska osoittautui, että aldikarbi voi aiheuttaa nykyisessä rakeisessa muodossaan suuren riskin erityisesti pikkulinnuille ja kastemadoille. Ilmoittajan toimittamaa tieteellistä arviointia pidettiin riittämättömänä sen osoittamiseksi, täyttävätkö tehoainetta sisältävät kasvinsuojeluaineet ehdotettuja käyttöedellytyksiä noudatettaessa yleisesti direktiivin vaatimukset.

Komiteamenettelyn sääntöjen mukaisesti asiakirja toimitettiin 17.12.2002 neuvostolle päätöksen tekemiseksi määräenemmistöllä kolmen kuukauden kuluessa.

Välitysratkaisun tärkeimmät muutokset alkuperäiseen ehdotukseen nähden ovat seuraavat:

 • aldikarbin käyttöä koskevan poikkeuksen myöntäminen kahdeksalle jäsenvaltiolle vuoteen 2007 saakka (alkuperäisessä ehdotuksessa 18 kuukautta päätöksen tekemisestä);

 • käytön on oltava perusteltua ja ainoastaan ehdottoman tarpeellisiin tarkoituksiin, ja se koskee pääasiallisia viljelykasveja (esim. sokerijuurikas, sitrushedelmät, perunat, valkosipulit ja sipulit);

 • aineen käyttö ei saa vahingoittaa ihmisten tai eläinten terveyttä;

 • ainetta käyttävien jäsenvaltioiden olisi etsittävä vaihtoehtoja;

 • asianomainen jäsenvaltio esittää komissiolle viimeistään 31.12.2004 selvityksen näiden edellytysten täytäntöönpanosta ja arvion käytetyn aldikarbin määrästä.

Aldikarbi on systeeminen torjunta-aine, jota käytetään maaperässä olevien sukkulamatojen ja eri viljalajeissa olevien hyönteisten ja punkkien torjuntaan. Se liukenee hyvin veteen ja sekoittuu erittäin hyvin maaperään. Se hajoaa pääasiallisesti biodegradaation ja hydrolyysin kautta, ja sen vaikutus säilyy viikoista kuukausiin. Sitä on tavattu usein epäpuhtautena pohjavedessä(2).

BSE-tauti

Neuvosto pani merkille komission edustajan tilanneselvityksen BSE-taudista ja TSE-taudista (tarttuva spongiforminen enkefalopatia).

Komission jäsen David Byrne totesi BSE-tautia koskevien lukujen osalta, että vuonna 2002 testattiin yli 10 miljoonaa eläintä, mikä merkitsee 10 prosentin lisäystä vuoteen 2001 verrattuna, ja että tapausten kokonaismäärä pysyi vakaana. Hän huomautti, että positiivisten tapausten osuus testatuissa eläimissä laski 22 prosenttia.

Scrapien osalta testattiin vuonna 2002 yli 360 000 lammasta ja vuohta. Erikseen määritellyn riskiaineksen osalta hän muistutti, että ehdotus sykkyräsuolen lisäämiseksi erikseen määritellyn riskiaineksen luetteloon sai elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean teknisen hyväksynnän. Hän informoi neuvostoa eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan uuden asetuksen täytäntöönpanosta toukokuuhun mennessä ja kiitti tieteellistä ohjauskomiteaa, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen on määrä korvata.

David Byrne informoi neuvostoa myös uudesta komission ehdotuksesta asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamiseksi siten, että nykyiset siirtymäjärjestelyt voidaan pitää voimassa 1. heinäkuuta 2005 saakka BSE:n ja elintarvikeketjun vierasaineiden leviämisen estämiseksi. Hän toivoi, että ehdotus voitaisiin hyväksyä nopeasti.

Kyseisiin toimenpiteisiin kuuluu erityisesti kielto käyttää lihaluujauhoa eläinrehussa, erikseen määritellyn riskiaineksen poistaminen elintarvikeketjusta, tiettyjen teurastusmenetelmien kieltäminen, käsitellyn eläinvalkuaisen kieltäminen elintarvikkeiden tuotantoon tarkoitettujen eläinten ruokinnassa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Portugalia koskevat vientirajoitukset. Ehdotetaan, että näiden kyseisten säännösten voimassaoloa jatketaan vuoteen 2005 saakka, koska keskustelut maiden BSE-aseman luokituksesta ovat vielä kesken kansainvälisissä elimissä.

MUUT ASIAT

 • Afrikkaa koskeva Ranskan aloite

  Neuvosto pani merkille Ranskan valtuuskunnan tiedonannon niistä taloudellisista aloitteista, joita valtuuskunta suosittaa toteutettaviksi laajoissa puitteissa Afrikan hyväksi, sekä komission edustajan asiaa koskevat kannanotot.

  Ranskan valtuuskunta pyysi neuvostoa ja komissiota kiinnittämään huomiota siihen, että on pikaisesti käynnistettävä yhteisön tasolla aloite Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden hyväksi Pariisissa 20.21.2.2003 pidetyn Ranskan ja Afrikan välisen huippukokouksen jälkeen. Aloitteeseen kuuluvat kauppaa koskeva suosituimmuuskohtelu, tuottajia raaka-aineiden hintavaihteluilta suojaavat toimet ja kaikenlaisen alueelle tarkoitettuja maataloustuotteita koskevan vientituen keskeyttäminen. Ranskan valtuuskunta suosittaa, että WTO:n ja G8-ryhmän kaltaiset monenväliset elimet toteuttavat kyseiset aloitteet Euroopan unionin johtaessa ja edistäessä aloitteiden toteutusta.

  Komission jäsen Fischler suhtautui myönteisesti Ranskan valtuuskunnan ehdotukseen ja ilmoitti, että komissio tarkastelee huolellisesti sitä, ja pyysi Ranskan valtuuskuntaa toimimaan aktiivisesti komission kanssa asiaa tarkasteltaessa. Hän muistutti neuvostoa siitä, että Euroopan yhteisö on aina edistänyt merkittävästi kehitysmaiden asemaa kansainvälisessä kaupassa, ja korosti, että kaikkien teollisuusmaiden on toimittava tämänsuuntaisesti. Hän totesi, että ensin on kuitenkin määriteltävä asianomaisten maiden, Saharan eteläpuolisen Afrikan, maantieteellinen ulottuvuus.

 • Kalastus Turskakantojen elvytystoimenpiteet

  Tanskan valtuuskunta pyysi neuvostoa ja komissiota kiinnittämään huomiota turskakantojen elvytyksen tilanteeseen joulukuun neuvostossa (16.20.12.2002) annetun neuvoston lausuman sekä suurinta sallittua saalista ja kiintiöitä vuonna 2003 koskevan asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 2341/2002) liitteessä XVII hyväksyttyjen tilapäisten toimenpiteiden osalta. Neuvoston lausumassa todettiin, että komission olisi esitettävä viimeistään 15.2.2003 kaikki lisätiedot päätöstä varten, jonka neuvosto tekee ennen 31.3.2003, jotta se voisi tulla voimaan 1.7.2003. Tanskan valtuuskunta, jota Ruotsin ja Saksan valtuuskunnat kannattivat, pyysi komissiota tekemään turskan ja kummeliturskan elvytettävien kantojen hoidosta pian ehdotuksen, jolla voitaisiin korvata nykyiset väliaikaiset toimenpiteet. Se pyysi puheenjohtajavaltiota ja komissiota toimimaan aktiivisesti pitkän aikavälin elvytyssuunnitelman aikaansaamiseksi. Belgian valtuuskunta ilmoitti olevansa huolestunut suurinta sallittua saalista ja kiintiöitä vuonna 2003 koskevan asetuksen liitteessä XVII olevasta merellä vietettyjen päivien lukumäärän määritelmästä, sillä monilta kalastajilta kuluu useita päiviä ennen kalastuspaikalle saapumista.

  Komission jäsen Fischler totesi, että hänen yksikkönsä työskentelevät parhaillaan sekä tiettyjä turskakantoja koskevien tilapäistoimenpiteiden mukauttamisen että turskan ja kummeliturskan elvytettäviä kantoja koskevan ehdotuksen parissa. Hän muistutti, että komission ja jäsenvaltioiden kesken käydään parhaillaan neuvotteluja lyhyen aikavälin pyyntiponnistusten rajoitustoimenpiteiden ja pitkän aikavälin elvytystä koskevan komission ehdotuksen mukauttamiseksi. Myös komission ja sidosryhmien kesken on käyty neuvotteluja helmikuun alussa sekä 10. ja 11.3. sellaisen turskakantojen elvyttämistä koskevan uuden pitkän aikavälin lähestymistavan määrittelemiseksi, joka perustuu kalastusponnistusten rajoittamiseen. Nykyisten säännösten mukauttamisen osalta hän mainitsi kolme mahdollista muutosta nykyjärjestelmään:

    merellä vietettyjen päivien lukumäärän määritelmä olisi jäsenneltävä joustavammin,

    merellä vietettyjen päivien lukumäärä voitaisiin siirtää suuremmille kalastusaluksille,

    merellä hätätilanteessa, kuten ankarissa sääolosuhteissa, tai odottamattomissa tilanteissa, joissa kalastajat eivät voi työskennellä, vietettyjä päiviä ei otettaisi huomioon.

  Turskan ja kummeliturskan elvytettäviä kantoja koskevan pitkän aikavälin ehdotuksen osalta hän totesi, että se voidaan esittää toukokuun alussa.

 • Kalastus Polttoaineen hinnan nousun vaikutukset kalastajien tilanteeseen

  Ranskan valtuuskunta, jota Espanjan ja Kreikan valtuuskunnat tukivat, pyysi neuvostoa ja komissiota kiinnittämään huomiota kalastajien käyttämän polttoaineen hinnan nousuun ja hintojen nousun vaikutuksiin Ranskan kalastusalalla. Ranskan valtuuskunta totesi, että polttoaineen hinnan jatkuvan nousun vuoksi ranskalaiset kalastajat voivat joutua jäämään satamiin, jos polttoaineen hinta ylittää tietyn rajan (38 senttiä/litra). Ranskan valtuuskunta pyysi, että yhteisön tasolla tehtäisiin aloite tämän ongelman ratkaisemiseksi kalastusalan kasvavan huolen huomioon ottamiseksi. Espanjan valtuuskunta korosti, että kalastusalan ohella myös maatalousala tarvitsee tukea. Se ilmoitti olevansa huolissaan valtiontukea koskevien vaatimusten lisääntymisestä.

  Komission jäsen Fischler totesi, että polttoaineen hinta heilahtelee voimakkaasti, ja korosti, että tarvitaan yhtenäistä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Hän varoitti, että komissio aikoo tutkia tarkkaan tapaukset, joissa tukea myönnetään hintojen nousun korvaamiseksi, sen varmistamiseksi, ettei kilpailun vääristyminen ole mahdollista. Hän huomautti, että yhteisön lähestymistavan pitää vaikuttaa kaikkiin aloihin ja että hän aikoo harkita, millaiset toimenpiteet olisivat tarpeen. Hän ilmoitti aikovansa antaa asiasta lähiaikoina selvityksen komissiolle.

 • Elintarvikkeiden turvallisuus

  Alankomaiden lintuinfluenssa (avian influenza)

  Alankomaiden valtuuskunta pyysi neuvostoa ja komissiota kiinnittämään huomiota maan tämänhetkiseen tilanteeseen lintuinfluenssan leviämisen osalta (asiak. 7437/03). Belgian valtuuskunta ilmoitti, että Belgia on ryhtynyt tiukkoihin toimenpiteisiin Alankomaista tuotavan siipikarjan ja siitosmunien osalta ja että Alankomaiden rajalla sijaitsevat epäillyt maatilat on puhdistettu varotoimenpiteenä. Hän totesi, että toistaiseksi Belgiassa ei ole raportoitu yhdestäkään lintuinfluenssatapauksesta, ja toivoi, että komissio peruuttaisi suojatoimenpiteistä Belgiassa vahvasti epäillyn lintuinfluenssan (avian influenza) osalta 12 päivänä maaliskuuta 2003 tekemänsä päätöksen (EYVL L 69, 13.3.2003).

  Komission jäsen David Byrne oli tyytyväinen Alankomaiden ja Belgian valtuuskuntien ponnisteluihin, ja hän korosti lintuinfluenssan (avian influenza) olevan erittäin tarttuva siipikarjatauti. Hän totesi, että yli 150 tartunnan saanutta, epäilyksen alaista tai uhanalaista siipikarjatilaa on jo tyhjennetty karjasta Alankomaissa tartunnan leviämisen katkaisemiseksi nopeasti. Hän mainitsi mahdollisuuden käyttää rokotusta, jota parhaillaan tutkitaan. Taudinpurkausten todennäköisimmäksi alkuperäksi hän ilmoitti luonnonvaraiset vesilinnut. Hän piti tärkeänä vuonna 2002 aloitetun ja komission yhteisrahoittaman erityisen siipikarjaa ja luonnonvaraisia lintuja koskevan seurantaohjelman pohjalta tehtävää selvitystä, jotta komissio laatisi uuden taudin valvontaa koskevan ehdotuksen. Hän totesi, että voimassa olevat taudinpurkauksia koskevat säännökset voitaisiin poistaa vain asteittain tilanteen täydellisen ja huolellisen tarkastelun jälkeen.

  Nitrofuraanien laiton käyttö Portugalissa

  Portugalin valtuuskunta pyysi neuvostoa ja komissiota kiinnittämään huomiota viimeaikaisiin tapahtumiin sen jälkeen, kun Portugalin siipikarjatiloilla paljastui nitrofuraanien (antibioottien) laitonta käyttöä siipikarjassa, kalkkunassa ja viiriäisissä (asiak. 7464/03). Portugalin kansallisessa vertailulaboratoriossa otettiin vuoden 2002 lokakuun lopulla vapaaehtoisuuden pohjalta järjestelmällisesti käyttöön uusi, herkempi analyysimenetelmä furaltadonin tuottaman metaboliitin (AMOZ) löytämiseksi.

  Portugalin viranomaiset joutuivat toteamaan, että analyyseista paljastui positiivisia löytöjä, joista kävi ilmi, että erityisesti siipikarjan lihassa oli jäämiä. Portugalin viranomaiset ovat tehneet toimintasuunnitelman. He ovat sulkeneet useita tiloja ja valmistautuvat nyt määräämään useiden siipikarjojen teurastamisesta, jos testi vahvistaa antibioottien esiintymisen. Lisäksi on aloitettu tutkinta tämän antibiootin käytön ja salakuljetuksen osalta. Ihmisten syöpäriskiä mahdollisesti lisäävien nitrofuraanien käyttö on kielletty EU:ssa vuodesta 1994(3). Eristetyiltä tiloilta on lähetetty näytteitä tutkittaviksi Ranskan, Saksan ja Alankomaiden laboratorioihin. Espanjan valtuuskunta piti tätä ongelmallisena.

  David Byrne korosti nitrofuraanien laittoman käytön paljastumisen Portugalissa olevan todiste siitä, että jäämien seurantajärjestelmä toimii yhteisössä tehokkaasti. Hän kehotti jäsenvaltioita seuraamaan nitrofuraanien esiintymistä vuoden 2003 seurantasuunnitelmissaan ja korosti tarvetta tasapuoliseen syrjimättömään lähestymistapaan kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien kysymysten osalta olivatpa kyseessä yhteisössä tuotetut tai sinne kolmansista maista tuodut tuotteet.

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

MAATALOUS

Argentiinalaiset viinit

Neuvosto antoi määräenemmistöllä (Italian valtuuskunnan äänestäessä vastaan) asetuksen eräiden Argentiinasta tuotavien sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettujen viinien, joiden viininvalmistusmenetelmistä ei säädetä viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa EY:n asetuksessa, tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta (asiak. 5484/1/03 REV 1). Asetuksessa säädetään tilapäisestä poikkeuksesta siihen saakka, kun EY ja Argentiina pääsevät sopimukseen viininvalmistusmenetelmistä ja maantieteellisistä merkinnöistä, ja viimeistään 30.9.2003 saakka sellaisten Argentiinassa tuotettujen viinien osalta, jotka sisältävät omenahappoa. Tarjoamisen ja toimittamisen salliminen kattaa myös viinit, joita on tuotu Argentiinasta yhteisöön enimmäkseen Saksaan 1.1.2001 alkaen. Jos sopimukseen ei päästä 30.9.2003 mennessä, poikkeuksen voimassaoloa voitaisiin jatkaa. Omenahappo on omeniin ja happamiin hedelmiin luonnostaan sisältyvä happo(4), joka antaa viineille makean ja hedelmäisen maun.

Eläinten ruokinnassa käytettävät lisäaineet * Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti määräenemmistöllä (Itävallan valtuuskunnan äänestäessä vastaan) yhteisen kannan asetuksen antamiseksi eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (asiak. 15776/02 + 6715/03 ADD 1). Ehdotuksella on tarkoitus yksinkertaistaa rehujen lisäaineiden hyväksyntämenettelyä koskevia nykyisiä sääntöjä ja erottaa selvästi toisistaan riskinarviointi (josta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA vastaa) ja riskinhallinto (josta komissio ja jäsenvaltiot vastaavat). Siinä säädetään vaiheittaisesta antibioottisten kasvunedistäjien käytöstä poistamisesta sekä jatketaan kokkidiostaattien käyttöä rehun lisäaineena ja koonnetaan eläinten ruokinnassa käytettäviä lisäaineita koskevat EU:n säännökset. Yhteinen kanta toimitetaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentille toista käsittelyä varten.

Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut * Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti määräenemmistöllä (Luxemburgin, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskuntien äänestäessä vastaan) yhteisen kannan asetuksen antamiseksi muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (asiak. 5204/03 + 6780/03 ADD1). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden, ympäristön ja kuluttajien edun korkeatasoinen suojeleminen muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen osalta sekä taata samalla sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Lisäksi siinä vahvistetaan selkeät ja avoimet yhteisön menettelyt muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen arviointia, lupia ja valvontaa varten sekä otetaan käyttöön järjestelmä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen merkintöjä varten. Yhteinen kanta toimitetaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentille toista käsittelyä varten.

YMPÄRISTÖ

Muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyys ja merkinnät * Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan, joka koskee ehdotusta asetukseksi GMO:iden ja GMO:ista tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä ja merkinnöistä (asiak. 15798/02 + asiak. 6903/03 ADD 1). Luxemburgin, Alankomaiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan valtuuskunnat eivät voineet kannattaa yhteistä kantaa. Yhteinen kanta toimitetaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentille toista käsittelyä varten.

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on muuttaa GMO:iden tarkoituksellista ympäristöön levittämistä koskevan direktiivin 2001/18/EY eräitä näkökohtia. Sillä pyritään säätämään GMO:ista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden sekä GMO:ista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyyteen sovellettavista puitteista, joiden tavoitteena on helpottaa tarkkoja merkintöjä sekä ympäristöön ja tarvittaessa terveyteen kohdistuvien vaikutusten seurantaa. Lisäksi asetuksen tarkoituksena on helpottaa asianmukaisen riskinhallinnan toteuttamista, johon kuuluu tarvittaessa tuotteiden poistaminen markkinoilta. (Lisätietoja lehdistötiedotteessa 15101/02.)

Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät eläimet Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan, joka koskee ehdotusta direktiiviksi kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (asiak. 5240/03). Yhteinen kanta toimitetaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentille toista käsittelyä varten.

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että direktiivin 86/609/EY eläinten hoitoa ja säilytystä koskevien liitteiden määräykset ovat kyseessä olevien alojen viimeisimmän tieteellisen ja teknisen kehityksen ja tutkimustulosten tasalla. Tämä liittyy muun muassa lääkkeiden ja elintarvikkeiden turvallisuuden testaamiseen, tautien diagnosointiin tai hoitoon ja luonnollisen ympäristön suojelemiseen ihmisten tai eläinten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi.

Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetulla direktiivillä 86/609/EY pannaan yhteisön tasolla täytäntöön kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelua koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ETS 123, 18. maaliskuuta 1986).

Euroopan neuvosto on avannut allekirjoittamista ja ratifioimista varten yleissopimuksen muutospöytäkirjan, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön yksinkertaistettu menettely eläinten säilytystä ja hoitoa koskevien säännösten muuttamiseksi, tavanomaisen aikaavievän menettelyn sijasta, joka edellyttää ratifiointia kaikkien sopimuspuolten toimesta. Näin yleissopimus pysyisi koe-eläinten hyvinvointia koskevan viimeisimmän tieteellisen kehityksen ja tiedon tasalla.

Nykyisen direktiivin 86/609/EY saattamiseksi yhdenmukaiseksi muutospöytäkirjan kanssa direktiiviehdotuksessa säädetään koko neuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenettelyn korvaamisesta sääntelykomitealla. Komitea olisi perustettava noudattaen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehtyä komission päätöstä 99/468/EY. Tämä mahdollistaisi joustavamman ja nopeamman tavan tehdä muutoksia direktiivin 86/609/EY eläinten hoitoa ja säilytystä koskevien liitteiden vaatimuksiin.

Neuvoston yhteisessä kannassa ehdotuksen tekstiin sisällytetään komiteamenettelyä koskeva vakiomuotoilu.

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa * Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan, joka koskee ehdotusta direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä (asiak. 15792/02). Yhteinen kanta toimitetaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentille toista käsittelyä varten.

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on luoda ympäristönsuojeluväline, jolla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti niin, että unioni voi täyttää ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on samalla kun sillä pyritään kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähentämiseen varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja ehkäistä kilpailun vääristyminen, jota erillisten kansallisten järjestelmien perustaminen saattaisi aiheuttaa. Ehdotetun järjestelmän ensimmäinen vaihe kattaa vuodet 20052007. Se edeltää Kioton pöytäkirjan mukaista ensimmäistä velvoitekautta 20082012, joka vastaa järjestelmän toista vaihetta.

Päästökauppajärjestelmässä jäsenvaltiot voivat myöntää toimijoille lupia kasvihuonekaasupäästöihin asiaankuuluvilla toiminta-aloilla. Luvassa edellytetään, että toiminnanharjoittajalla on hallussaan tosiasiallisia kasvihuonekaasupäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden päästöoikeuksien myöntämisestä; niitä voidaan haluttaessa vaihtaa yritysten kesken. Päästökauppa sallii yksittäisen yrityksen ylittää alun perin saamansa päästöoikeudet edellyttäen, että se löytää toisen yrityksen, jonka päästöt jäävät sen päästöoikeuksia pienemmiksi ja joka on halukas luopumaan "säästyneistä" päästöoikeuksistaan. Jos yritysten päästöt ovat suuremmat kuin päästöoikeuksien määrä, niihin kohdistetaan seuraamuksia. (Lisätietoja lehdistötiedotteessa 15101/02.)

TULLILIITTO

Kioton yleissopimus

Neuvosto teki päätöksen Euroopan yhteisön liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (Kioton yleissopimus) muuttavaan pöytäkirjaan (asiak. 6071/03).

Tarkistetun Kioton yleissopimuksen periaatteiden täytäntöönpano tuottaa merkittäviä ja mitattavissa olevia tuloksia parantamalla tullihallintojen toimivuutta ja tehokkuutta ja täten kansojen taloudellista kilpailukykyä; se myös edistää investointeja ja teollisuuden kehittymistä ja se voi lisätä pienten ja keskikokoisten yritysten osallistumista kansainväliseen kauppaan.

TUTKIMUS

Yhteisön tiede- ja teknologiatilastot Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan päätöksen tekemiseksi yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (asiak. 14089/02 + ADD 1).

Tämän Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotuksen yleisenä tavoitteena on yhteisön politiikkojen tukemiseksi ja seuraamiseksi pitää yllä ja parantaa yhteisön tiede-, teknologia- ja innovaatiotilastoja.

Yhteisessä kannassa neuvosto sisällytti tekstiin kaikki Euroopan parlamentin tarkistukset lukuun ottamatta tarkistusta, joka koskee yhteistyötä Helsinki-ryhmän kanssa ja kyseisen ryhmän kuulemista. Tarkistus, joka koskee yhteistyötä OECD:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, hyväksyttiin sisältönsä puolesta, vaikka sen sanamuotoa ei noudatettu tarkasti. Komiteamenettely muutettiin sääntelymenettelyksi.

MERILIIKENNE

Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset * Julkinen käsittely

Neuvosto antoi direktiivin matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta (asiak. 3678/02).

Neuvoston direktiivissä 98/18/EY, joka annettiin 17 päivänä maaliskuuta 1998, määritetään ihmishengen ja omaisuuden turvallisuuden yhdenmukainen taso, jota on noudatettava uusilla ja olemassa olevilla matkustaja-aluksilla ja suurnopeusmatkustaja-aluksilla näiden kategorioiden alusten liikennöidessä kotimaanmatkoilla, sekä luodaan menettelyjä kansainvälisellä tasolla käytäviin neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansainvälisillä matkoilla liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevat säännöt.

Muutosdirektiivissä säädetään erityisesti ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimuksista ja käytöstä poistamisesta sekä vaatimuksista liikuntarajoitteisten henkilöiden turvallisuuden osalta.

Ro-ro-matkustaja-alusten erityiset vakavuusvaatimukset * Julkinen käsittely

Neuvosto antoi direktiivin ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista (asiak. 3679/02).

Direktiivillä on tarkoitus vahvistaa ro-ro-matkustaja-aluksille yhdenmukaiset vakavuutta koskevat erityisvaatimukset, jotka parantavat tämäntyyppisten alusten selviytymiskykyä niiden vaurioiduttua yhteentörmäyksessä ja jotka takaavat korkean turvallisuustason matkustajille ja laivaväelle. Direktiiviä sovelletaan aluksen lippuvaltiosta riippumatta kaikkiin ro-ro-matkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät säännöllisesti jäsenvaltion satamaan tai satamasta kansainvälisillä matkoilla.

Orgaanisten tinayhdisteiden kieltäminen aluksissa * Julkinen käsittely

Neuvosto antoi asetuksen orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa (asiak. 3674/02).

Tämän asetuksen tarkoituksena on vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita aiheutuu meriympäristölle ja ihmisten terveydelle orgaanisista tinayhdisteistä, jotka toimivat biosidisina tehoaineina kiinnittymisenestojärjestelmissä, joita käytetään jäsenvaltion lippua käyttävissä tai jäsenvaltion hallinnon alaisuudessa toimivissa aluksissa taikka jäsenvaltioiden satamiin tai satamista purjehtivissa aluksissa riippumatta siitä, mitä lippua ne käyttävät.

Palautetaan mieliin, että neuvosto pääsi 6.12.2002 poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kaikkien tarkistusten hyväksymisestä ensimmäisessä käsittelyssä.

LENTOLIIKENNE

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila -paketti * Julkinen käsittely

Neuvosto hyväksyi yhteiset kannat seuraavien asetusten antamiseksi:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (asiak. 15851/02);

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus) (asiak. 15852/02);

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) (asiak. 15853/02);

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (asiak. 15854/02).

Neuvosto katsoo perusteluissaan (asiak. 15851/02 ADD 1), että sen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta säädöspaketista vahvistamat yhteiset kannat ovat asianmukaiset ja tasapuoliset. Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä tarkistuksista neuvosto toteaa, että useimmat niistä ovat tavoitteeltaan ja hengeltään hyvin samankaltaisia kuin neuvoston yhteisen kannan vastaavat säännökset. Näin ollen neuvosto katsoo, että sen yhteisillä kannoilla päästään yleisesti ottaen siihen tavoitteeseen, johon näillä tarkistuksillakin pyrittiin.

Lopuksi neuvosto haluaa korostaa, että sen siviilien ja sotilaiden välisestä yhteistyöstä saavuttama yhteisymmärrys, jonka kaikki jäsenvaltioiden asiaankuuluvat osapuolet voivat hyväksyä sen nykyisessä muodossa, on pitkän ja kovan työn tulos tässä erityisen herkässä asiassa.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen tarkoituksena on parantaa yleisen ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusvaatimuksia ja sen yleistä tehokkuutta Euroopassa, optimoida kapasiteetin käyttö kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi ja vähentää mahdollisimman paljon myöhästymisiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi näiden neljän asetuksen tarkoituksena on 1) parantaa ja lisätä turvallisuutta 2) tukea aiempaa yhtenäisemmän toiminnallisen ilmatilan periaatetta yhteisen liikennepolitiikan osana 3) asettaa yhteiset vaatimukset lennonvarmistuspalvelujen turvalliselle ja tehokkaalle tarjoamiselle yhteisössä ja

4) saavuttaa yhteentoimivuus eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon eri järjestelmien, rakenneosien ja niihin liittyvien menettelyjen välillä.

Matkustajille annettava korvaus ja apu * Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan asetuksen antamiseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä (asiak. 15855/02).

Neuvosto teki useita sekä muotoa että sisältöä koskevia muutoksia komission ehdotuksiin. Muotoa koskevilla muutoksilla neuvosto pyrki yksinkertaistamaan tekstejä ja tekemään niistä helpommin ymmärrettäviä. Neuvosto jäsensi tekstiä huomattavasti uudelleen parantaakseen erityisesti loogista järjestystä.

Neuvosto katsoo, että sen yhteinen kanta ehdotuksesta asetukseksi, joka koskee lennolle pääsyn epäämisestä maksettavaa korvausta, on tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen. Neuvosto huomauttaa, että suuri määrä parlamentin tarkistuksista on sisällytetty yhteisen kannan tekstiin, ja katsoo, että yleisesti ottaen yhteinen kanta varmistaa laaja-alaisesti parlamentin tarkistusten tavoitteen saavuttamisen.

ULKOSUHTEET

EU:n ja Ukrainan väliset suhteet kuudennen yhteistyöneuvoston valmistelut

Neuvosto hyväksyi EU:n kannan kuudetta Ukrainan kanssa pidettävää yhteistyöneuvostoa varten, joka kokoontuu 18.3.2003 (ks. lehdistötiedote, asiak. 7412/03 Presse 75)

EU:n ja Moldovan väliset suhteet viidennen yhteistyöneuvoston valmistelut

Neuvosto hyväksyi EU:n kannan viidettä Moldovan kanssa pidettävää yhteistyöneuvostoa varten, joka kokoontuu 18.3.2003 (ks. lehdistötiedote, asiak. 7432/03 Presse 80)

KAUPPAPOLITIIKKA

EU ja Vietnam petostentorjunta jalkineiden kaupassa

Neuvosto teki päätöksen petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona. Päätöksellä pidennetään yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaoloaikaa kahdella vuodella vuoden 2004 loppuun saakka (asiak. 5330/03).

AVOIMUUS

Yleisön oikeus tutustua neuvoston asiakirjoihin

Neuvosto hyväksyi vastauksen Oliver Hennigesin esittämään uudistettuun pyyntöön (Tanskan, Suomen ja Ruotsin valtuuskuntien äänestäessä vastaan).

(asiak. 6449/03).

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

Nimitys

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat tekivät Portugalin hallituksen esityksen mukaisesti päätöksen Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiron nimittämisestä Rui Manuel Moura Ramosin tilalle Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31. elokuuta 2004 asti mainittu päivä mukaan lukien (asiak. 7032/1/03 REV 1).

________________________

(1) ?Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.?Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa verkkosivuilta tai lehdistöpalvelusta.

(2)Lisätietoja: http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Chemicals/aldicarbsum.htmhttp://www.inra.fr/agritox/fiches/224biblio.html and http://www.inra.fr/agritox/fiches/224rpa.htmlAldikarbin vaihtoehtoja torjunta-aineena: http://www.defra.gov.uk/environment/pesticidestax/24.htm

(3) Täydelliset tiedot saa myös osoitteesta http://ec.europa.eu/food/fs/rc/scfcah/ah_aw/rap06_en.pdf

(4) Lisätietoja: http://195.68.24.130/UNIPEXINS/FRA/htm/cata_alimentaire/gammes/bartek.htmhttp://www.foodtv.com/terms/tt-r2/0,4474,3908,00.html


Side Bar