Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

C/03/76

den 17.-18. marts 2003 i Bruxelles 7425/03 (Presse 76)

2494. samling i Rådet - LANDBRUG OG FISKERI - den 17.-18. marts 2003 i Bruxelles

Formand: Georgios DRYS, Den Hellenske Republiks landbrugsminister

INDHOLD(1)

DELTAGERE 4

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

LANDBRUG 5

REFORM AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK: ET LANGSIGTET POLITISK PERSPEKTIV FOR BÆREDYGTIGT LANDBRUG - Formandskabets konklusioner 5

VERDENSHANDELSORGANISATIONEN (WTO) - RETNINGSLINJER FOR FORHANDLINGER OM LANDBRUG 6

STATSSTØTTE - ANMODNING FRA ITALIEN 6

FØDEVARESIKKERHED 6

UDVALGSPROCEDUREN - PESTICIDER* 7

BSE 8

EVENTUELT 8

   Fransk initiativ til fordel for Afrika 8

   Fiskeri - Foranstaltninger til genopretning af torskebestande 9

   Fiskeri - Virkning af de stigende brændstofpriser på situationen for fiskere 9

   Fødevaresikkerhed 10

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

LANDBRUG

 • Argentinske vine I

 • Fodertilsætningsstoffer* - Offentlig forhandling I

 • Genetisk modificerede fødevare og foderstoffer* - Offentlig forhandling I

MILJØ

 • Sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er)* - Offentlig forhandling II

 • Dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål - Offentlig forhandling II

 • Handel med kvoter for drivhusgasemissioner* - Offentlig forhandling III

TOLDUNION

 • Kyoto-konventionen III

FORSKNING

 • Fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi - Offentlig forhandling IV

SØTRANSPORT

 • Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe* - Offentlig forhandling IV

 • Særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe* - Offentlig forhandling IV

 • Forbud mod organiske tinforbindelser på skibe* - Offentlig forhandling V

LUFTTRANSPORT

 • Pakken vedrørende et fælles europæisk luftrum* - Offentlig forhandling V

 • Kompensation og bistand til luftfartspassagerer* - Offentlig forhandling VI

EKSTERNE FORBINDELSER

 • EU-Ukraine - Forberedelse af 6. møde i samarbejdsrådet VI

 • EU-Moldova - Forberedelse af 5. møde i samarbejdsrådet VI

HANDELSPOLITIK

 • EU-Vietnam - Forebyggelse af svig i samhandelen med fodtøj VI

AKTINDSIGT

 • Offentlig adgang til rådsdokumenter VII

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

 • Udnævnelse VII

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Annemie NEYTS-UYTTENBROEKMinister under udenrigsministeren, med ansvar for landbrug
José HAPPARTLandbrugsminister og minister for landdistrikter (regionen Vallonien)
Danmark:
Mariann FISCHER BOELMinister for fødevarer, landbrug og fiskeri
Poul OTTOSENStatssekretær i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Tyskland:
Renate KÜNASTForbundsminister for forbrugerbeskyttelse, fødevarer og landbrug
Alexander MÜLLERStatssekretær i Forbundsministeriet for Forbrugerbeskyttelse, Fødevarer og Landbrug
Grækenland:
Georgios DRYSLandbrugsminister
Andreas KORAKASGeneralsekretær, Landbrugsministeriet
Spanien:
Miguel ARIAS CAÑETEMinister for landbrug, fiskeri og fødevarer
Frankrig:
Hervé GAYMARDMinister for landbrug, fødevarer, fiskeri og landdistriktspørgsmål
Irland:
Joe WALSHMinister for landbrug og fødevarer
Italien:
Giovanni ALEMANNOLandbrugs- og skovbrugsminister
Luxembourg:
Fernand BODENMinister for landbrug, vinavl og udvikling af landdistrikterne
Nederlandene:
Cees VEERMANMinister for landbrug, naturforvaltning og fiskeri
Jan ODINKStatssekretær for landbrug, naturforvaltning og fiskeri
Østrig:
Joseph PRÖLLForbundsminister for landbrug og skovbrug samt miljø- og vandforvaltning
Portugal:
Armando SEVINATE PINTOMinister for landbrug, udvikling af landdistrikter og fiskeri
Finland:
Jari KOSKINENMinister for landbrug og skovbrug
Sverige:
Ann-Christin NYKVISTMinister for landbrug, fødevarer og fiskeri
Det Forenede Kongerige:
Lord WHITTYStatssekretær, Ministeriet for Miljø, Fødevarer og Landdistrikterne
Ross FINNIEMinister for miljø og landdistriktudvikling (den skotske regering)
Michael GERMANViceførsteminister og minister for økonomisk udvikling (Den Walisiske Forsamling)
* * *
Kommissionen:
Franz FISCHLERMedlem
David BYRNEMedlem

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

LANDBRUG

REFORM AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK: ET LANGSIGTET POLITISK PERSPEKTIV FOR BÆREDYGTIGT LANDBRUG - Formandskabets konklusioner

Rådet havde på grundlag af et spørgeskema fra formandskabet en politisk drøftelse om fem af Kommissionens ni forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik.

Skønt der ikke kan foretages en samlet vurdering, før alle forslagene er blevet analyseret, har det dog været muligt at udlede nogle generelle tendenser i Rådet. Det vil blive nødvendigt at tage dem op til overvejelse efter gennemgangen af den foreslåede horisontale forordning, navnlig hvad angår ris, hård hvede og korn.

Med hensyn til mælkesektoren har delegationerne divergerende holdninger for så vidt angår den pakke af foranstaltninger og de tidsrammer, Kommissionen har foreslået.

Med hensyn til rissektoren er Rådet enigt i, at en reform af sektoren er af afgørende betydning. De risproducerende medlemsstater er stærkt imod Kommissionens forslag, idet de finder, at foranstaltningerne i deres nuværende form er utilstrækkelige til at sikre sektorens levedygtighed.

Med hensyn til kornsektoren, finder mange delegationer, at markedssituationen ikke berettiger til, at man opgiver den aftale, der blev indgået under agenda 2000. For mange delegationer er spørgsmålet om kompensation centralt i de fortsatte forhandlinger. Nogle delegationer kan ikke acceptere forslagene vedrørende rug, medmindre de følges op af andre foranstaltninger for at afdæmpe virkningerne eller tilpasse foranstaltningen til specifikke omstændigheder.

Endelig var der en delegation, der krævede garantier for finansieringen af Middelhavsprodukter, hvilket ikke er indeholdt i Kommissionens nuværende forslagspakke.

Med hensyn til udvikling af landdistrikterne var der enighed i Rådet om målene med forslaget, og der blev gjort fremskridt i retning af enighed om indholdet af en række foranstaltninger. Ikke desto mindre finder hovedparten af delegationerne, at værdien af disse forringes væsentligt ved den manglende yderligere finansiering af den anden søjle inden 2007 og ved den begrænsede finansiering efter denne dato i sammenligning med de mål, der blev sat i Kommissionens meddelelse fra juli 2002.

VERDENSHANDELSORGANISATIONEN (WTO) - RETNINGSLINJER FOR FORHANDLINGER OM LANDBRUG

Rådet noterede sig kommissær Fischlers oplysninger om og bemærkninger til den seneste udvikling i drøftelserne i WTO om landbrug, navnlig Stuart Harbinsons første udkast til retningslinjer.

Kommissær Fischler noterede sig, at Stuart Harbinsons første udkast endnu ikke har fået tilstrækkelig støtte i WTO, og understregede, at det nuværende dokument er mangelfuldt for så vidt angår eksportkreditter og fødevarestøtteforanstaltninger. Med hensyn til begrænsningen af præferencebehandlingen understregede han, at dette vil stille både industrialiserede lande, der er i gang med en reformproces, og mange udviklingslande ugunstigt. Han gjorde det klart, at det vil blive meget vanskeligt at respektere fristen den 31. marts, da der stadig mangler tekniske undersøgelser på seks hovedområder, nemlig eksportkreditter, fødevarehjælp, strategiske produkter, kvoteforvaltning, ikke-handelsmæssige hensyn og præferencebehandling (toldpræferencer) for udviklingslande. Han understregede også, at der er behov for, at Det Europæiske Fællesskab fortsat markerer sig under drøftelserne i WTO forud for ministermødet i Cancun (10.-14. september 2003).

Rådet havde som bekendt den 20. februar en indgående drøftelse om den seneste udvikling i forhandlingen om en ny landbrugsaftale i WTO (dok. 6160/03) inden den 5. ministerkonferences samling i Cancun.

STATSSTØTTE - ANMODNING FRA ITALIEN

Rådet besluttede, at det på den kommende samling den 7.-8. april vil vende tilbage til beslutningen vedrørende den italienske regerings anmodning om at kunne yde national støtte for at kompensere finansiel insolvens for landbrugsproducenter, der deltager i landbrugskooperativer, og som har givet garantier med sikkerhed i deres egne værdier før 1993.

En del af denne støtte (118 785 086,79 €) skulle gives i henhold til italiensk national lov og den resterende del (80 165 000 €) i henhold til den sicilianske regionale lov.

Der erindres om, at den italienske delegation har forelagt Rådet en anmodning om tilladelse til at yde national støtte i henhold til traktatens artikel 88, stk. 2, tredje afsnit. Den ville bestå i at anvende italienske nationale og regionale love, hvorefter den italienske stat indtræder i de forpligtelser, der hidrører fra sikkerhedsstillelse foretaget af deltagerne i landbrugskooperativer, hvis disse kooperativer befinder sig i en tilstand af "officielt konstateret insolvens".

FØDEVARESIKKERHED

UDVALGSPROCEDUREN - PESTICIDER*

Rådet nåede på grundlag af et kompromis fra formandskabet, som Kommissionen tilsluttede sig, til enighed om beslutningen om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof. Beslutningen blev vedtaget med kvalificeret flertal ved skriftlig procedure. Tyskland, Sverige og Luxembourg stemte imod. Østrig undlod at stemme.

Der erindres om, at det oprindelige forslag til beslutning om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof, tog sigte på en periode på seks måneder med en "respit periode" på højst atten måneder.

Rådets direktiv 91/414/EØF fastlægger en ramme for godkendelse og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med et program der skal gennemføres over en periode på tolv år - til 2003 - til gradvis undersøgelse af de aktive stoffer i de pesticider, der er på markedet, med henblik på optagelse i bilag I til direktivet.

I henhold til den nugældende EU-lovgivning skal anmelderen af et produkt sende oplysninger til Kommissionen. Herefter udpeges der en rapporterende medlemsstat, der skal forelægge Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed en vurdering af de indgivne oplysninger. Den Stående Komité undlod at fremsætte en positiv udtalelse den 18. oktober 2002, da det viste sig, at aldicarb er forbundet med stor risiko, særlig for små fugle og regnorme, i stoffets nuværende granulatform. Den videnskabelige vurdering, der blev fremlagt af anmelderen, blev ikke skønnet tilstrækkelig til at påvise, om plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, generelt opfylder kravene i direktivet under de foreslåede anvendelsesbetingelser.

I overensstemmelse med udvalgsproceduren blev sagen forelagt for Rådet den 17. december 2002; dette skulle træffe en afgørelse med kvalificeret flertal inden for tre måneder.

De vigtigste ændringer i dette kompromis i forhold til det oprindelige forslag er:

   indføjelse af en undtagelse, hvorved otte medlemsstater må anvende aldicarb indtil 2007 (i stedet for 18 måneder efter vedtagelsen af beslutningen i det oprindelige forslag)

   denne anvendelse skal være begrundet og skal være begrænset til væsentlige anvendelser og hovedafgrøder (f.eks.: sukkerroe, citrusfrugter, kartofler, hvidløg og løg)

   anvendelsen af dette stof må ikke skade menneskers eller dyrs sundhed

 medlemsstater, der anvender dette stof, skal søge at finde alternativer

   de pågældende medlemsstater skal forelægge Kommissionen en rapport inden den 31.12.2004 om opfyldelsen af disse betingelser og skøn over, hvor meget aldicarb, der er anvendt.

Aldicarb er en systemisk pesticide, der anvendes til at kontrollere nematoder i jord og insekter og mider i en lang række afgrøder. Det er let opløseligt i vand og bevæger sig let gennem jord. Det nedbrydes hovedsagelig ved biologisk nedbrydning og hydrolyse og persisterer i uger eller måneder. Det er hyppigt fundet som forurener i grundvand(2).

BSE

Rådet noterede sig Kommissionens repræsentants statusrapport om bovin spongiform encephalopati (BSE) og om overførbar spongiform encephalopati (TSE).

Kommissær David Byrne anførte, at der for BSE-tallene er foretaget mere end 10 mio. tests på kvæg i 2002 - en forøgelse på 10% i forhold til 2001 - og at det samlede antal tilfælde var stabilt. Han noterede sig, at den forholdsmæssige andel af positive tilfælde, der blev fundet i de testede dyr faldt med 22%. Med hensyn til scrapie blev der foretaget mere end 360 000 tests på får og geder i 2002. Med hensyn til specificeret risikomateriale mindede han om, at et forslag om at føje tarme til fortegnelsen over specificeret risikomateriale fik teknisk tilslutning fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed i februar. Han redegjorde for gennemførelsen af den nye forordning om animalske biprodukter i maj og gav udtryk for sin påskønnelse af Den Videnskabelige Styringskomité, der skal erstattes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

David Byrne orienterede også Rådet om Kommissionens nye forslag om at ændre forordning (EF) nr. 999/2001, så de nuværende overgangsordninger kan fortsætte indtil 1. juli 2005 for at hindre spredning af BSE og forurening af fødekæden. Han udtrykte ønske om, at dette forslag hurtigt kan vedtages.

Disse foranstaltninger skal navnlig omfatte forbud mod at anvende kød- og benmel i foder, fjernelse af specificeret risikomateriale fra fødekæden, forbud mod visse slagtemetoder, mod at fodre dyr, der opdrættes til konsum, med foder af forarbejdet animalsk protein, samt eksportrestriktioner for Det Forenede Kongerige og Portugal. Det foreslås, at disse bestemmelser forlænges indtil 2005, da drøftelserne om inddeling af landene efter BSE-status stadig er i gang i de internationale fora.

EVENTUELT

 • Fransk initiativ til fordel for Afrika

Rådet noterede sig den franske delegations meddelelse om de økonomiske initiativer, denne delegation anbefaler i en bredere sammenhæng til fordel for Afrika, samt Kommissionens repræsentants reaktion.

Den franske delegation gjorde Rådet og Kommissionen opmærksom på, at der efter Frankrig-Afrika-topmødet, der fandt sted den 20.-21. februar 2003 i Paris, er et påtrængende behov for at tage et initiativ på fællesskabsniveau til fordel for landene i Afrika syd for Sahara. Initiativet består i en præferenceordning for handel, foranstaltninger til beskyttelse af producenterne mod udsving i råvarepriserne samt et moratorium for alle former for eksportstøtte for landbrugsprodukter til regionen. Den franske delegation anbefaler, at EU går i spidsen for og tilskynder til, at disse initiativer tages op af multilaterale organer så som WTO og G8.

Franz Fischler hilste forslaget fra den franske delegation velkommen og anførte, at hans institution vil gennemgå det nøje, og opfordrede den franske delegation til at samarbejde aktivt med Kommissionen om dette initiativ. Han mindede Rådet om, at Det Europæiske Fællesskab altid har spillet en førende rolle, når det gælder om at fremme udviklingslandenes andel i international handel, og han understregede, at der er behov for, at alle de udviklede lande handler i den retning. Han mente dog, at det geografiske område for de pågældende lande - Afrika syd for Sahara - først bør indkredses nærmere.

 • Fiskeri - Foranstaltninger til genopretning af torskebestande

Den danske delegation gjorde Rådet og Kommissionen opmærksom på situationen for genopretning af torskebestande under henvisning til Rådets erklæring på samlingen i december (16.-20. december 2002) og de midlertidige foranstaltninger, der blev vedtaget i bilag XVII til forordningen om TAC og kvoter for 2003 (Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002). I Rådets erklæring hedder det, at Kommissionen senest den 15. februar 2003 skal forelægge yderligere elementer til en afgørelse, som Rådet vil skulle træffe inden den 31. marts 2003 med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2003. Den danske delegation anmodede med støtte fra den svenske og den tyske delegation om, at Kommissionen hurtigt fremlægger et forslag om forvaltning af genopretning af torske- og kulmulebestandene, som kan træde i stedet for de nuværende foreløbige ordninger, og den opfordrede formandskabet og Kommissionen til at arbejde aktivt på en langsigtet genopretningsplan. Den belgiske delegation var betænkelig med hensyn til fastsættelsen af det antal dage, der tilbringes på havet i henhold til bilag XVII til forordningen om TAC og kvoter for 2003, da mange fiskere bruger flere dage på at nå frem til fiskebankerne.

Franz Fischler anførte, at hans tjenestegrene i øjeblikket arbejdede dels på vedtagelse af midlertidige foranstaltninger for visse torskebestande dels på et forslag om genopretning af torske- og kulmulebestandene. Han mindede om, at der har fundet konsultationer sted mellem Kommissionen og medlemsstaterne for at tilpasse de kortsigtede foranstaltninger til begrænsning af indsatsen til Kommissionens langsigtede genopretningsforslag. I begyndelsen af februar og den 10.-11. marts fandt der også konsultationer sted mellem Kommissionen og de involverede parter for at fastlægge en ny langsigtet strategi for torskegenopretning på grundlag af en begrænsning af fiskeriindsatsen. For så vidt angår tilpasningen af de nuværende bestemmelser pegede han på tre mulige ændringer af den nuværende ordning:

 • definitionen af antallet af havdage bør være mere fleksibel,

 • antallet af havdage skal kunne overføres til større fiskerfartøjer,

 • havdage i en nødsituation såsom dårlige vejrforhold eller uforudsete begivenheder, hvor fiskerne ikke kan arbejde, vil ikke blive medregnet.

Med hensyn til det langsigtede forslag om genopretning af torske- og kulmulebestandene anførte han, at forslaget vil kunne forelægges i begyndelsen af maj.

 • Fiskeri - Virkning af de stigende brændstofpriser på situationen for fiskere

Den franske delegation, der fik støtte fra den spanske og den græske delegation, henledte Rådets og Kommissionens opmærksomhed på de stigende priser på brændstof, der bruges af fiskere, og på virkningen af de stigende priser på fiskerisektoren i Frankrig. Den franske delegation bemærkede, at de stadig stigende priser på brændstof kunne få de franske fiskere til at blive i havn, hvis brændstofpriserne stiger til over en vis tærskel (38 cent/liter). Den franske delegation anmodede om, at der på fællesskabsplan tages initiativ til at løse dette problem for at tage hensyn til den voksende uro i fiskerisektoren. Den spanske delegation understregede behovet for støtte til landbrugs- og fiskerisektoren og gav udtryk for betænkelighed ved det øgede antal ansøgninger om statsstøtte.

Kommissær FISCHLER, der havde noteret sig de meget svingende brændstofpriser, betonede, at der er behov for en sammenhængende og samlet tilgang, og understregede, at Kommissionen omhyggeligt skal undersøge støtte til udligning af prisstigninger for at sikre, at det ikke fører til konkurrenceforvridning. Han påpegede, at en indsats fra Fællesskabets side bør have virkning i alle sektorer, og at han ville overveje, hvilke foranstaltninger der kan blive nødvendige. Han meddelte, at han snart ville underrette Kommissionen om dette spørgsmål.

 • Fødevaresikkerhed

Aviær influenza i Nederlandene

Den nederlandske delegation henledte Rådets og Kommissionens opmærksomhed på den nuværende situation i Nederlandene for så vidt angår spredningen af aviær influenza (dok. 7437/03). Den belgiske delegation oplyste, at Belgien har truffet strenge foranstaltninger med hensyn til import fra Nederlandene af levende fjerkræ og rugeæg, og at smittemistænkte bedrifter ved den nederlandske grænse er blevet ryddet som en forebyggende foranstaltning. Han bemærkede, at der indtil videre ikke er konstateret aviær influenza i Belgien, og udtrykte håb om, at Kommissionen trækker sin beslutning af 12. marts 2003 om beskyttelsesforanstaltninger som følge af kraftig mistanke om aviær influenza i Belgien tilbage (EFT L 69 af 13.3.2003).

Kommissær Byrne udtrykte tilfredshed med den indsats, som den nederlandske og den belgiske delegation havde gjort, og understregede den store smitterisiko ved aviær influenza, som er en smitsom fjerkræsygdom. Han bemærkede, at mere end 150 fjerkræbesætninger, der allerede er inficerede, mistænkt for at være det eller har risiko for at blive det, allerede er blevet ryddet i Nederlandene for hurtigt at afværge spredning af sygdommen. Han nævnte muligheden af vaccination, som er ved at blive undersøgt. Han oplyste, at den mest sandsynlige smittekilde er fritlevende vandfugle. Han fremhævede den undersøgelse, der er blevet foretaget på grundlag af et særligt overvågningsprogram for fjerkræ og vilde fugle, som blev indledt i 2002 og finansieres sammen med Kommissionen, med henblik på at sætte Kommissionen i stand til at udarbejde et nyt forslag om kontrol med sygdommen. Han bemærkede, at de nuværende bestemmelser om udbrud kun gradvis kan ophæves og først efter en fuldstændig og omhyggelig undersøgelse af situationen.

Ulovlig anvendelse af nitrofuraner i Portugal

Den portugisiske delegation gjorde Rådet og Kommissionen opmærksom på den seneste udvikling efter opdagelsen af ulovlig anvendelse af nitrofuraner (antibiotika) i fjerkræ, kalkuner og vagtler i fjerkræbesætninger i Portugal (dok. 7464/03). Sidst i oktober 2002 indførte det portugisiske referencelaboratorium på systematisk og frivillig basis en ny, mere følsom analysemetode til opdagelse af de metabolitter (AMOZ), der produceres af furaltadon. De analyser, der blev foretaget, viste de portugisiske myndigheder, at der var positive fund af restkoncentrationer, især i fjerkrækød. De portugisiske myndigheder har udviklet en handlingsplan. De har lukket flere bedrifter i Portugal og er nu ved at forberede beordring af slagtning af en stor mængde fjerkræ, hvis prøverne bekræfter tilstedeværelsen af antibiotika. Der er ligeledes blevet indledt en undersøgelse af brugen af og den ulovlige handel med dette antibiotika. Anvendelsen af nitrofuraner, der mistænkes for at øge risikoen for kræft hos mennesker, har været forbudt i EU siden 1994(3). Prøver udtaget i isolerede bedrifter er blevet sendt til undersøgelse på laboratorier i Frankrig, Tyskland og Nederlandene. Den spanske delegation udtrykte betænkeligheder med hensyn til dette spørgsmål.

Kommissær Byrne understregede, at afsløringen af den ulovlige anvendelse af nitrofuraner i Portugal beviser effektiviteten af Fællesskabets overvågningssystem for restkoncentrationer. Han opfordrede medlemsstaterne til at overvåge nitrofuraner i deres overvågningsplaner for restkoncentrationer for 2003 og understregede, at der er behov for en ensartet tilgang uden forskelsbehandling for alle fødevaresikkerhedsspørgsmål, uanset om det drejer sig om produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, eller produkter importeret fra tredjelande.

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

LANDBRUG

Argentinske vine

Rådet vedtog med kvalificeret flertal, idet den italienske delegation stemte imod, en forordning om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret fra Argentina, og som eventuelt har været genstand for en ønologisk behandling, der ikke er fastsat i EF-forordningen om den fælles markedsordning for vin (dok. 5484/1/03 REV 1). I denne forordning gives der midlertidig dispensation, indtil der er indgået en aftale mellem EF og Argentina om ønologisk behandling og om geografiske betegnelser, dog senest indtil den 30. september 2003 for vine, der indeholder æblesyre. Denne tilladelse gælder også vine fra Argentina, der indføres i Fællesskabet - for det meste til Tyskland - fra 1. januar 2001. Hvis der ikke opnås enighed senest den 30. september 2003, kan dispensationen forlænges. Æblesyre er en syre, der naturligt indgår i æbler og bitre frugter(4), og som giver vin en sød og frugtagtig smag.

Fodertilsætningsstoffer * - Offentlig forhandling

Rådet vedtog med kvalificeret flertal, idet den østrigske delegation stemte imod, en fælles holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om fodertilsætningsstoffer (dok. 15776/02 + 6715/03 ADD 1). Formålet med forslaget er at forenkle de gældende regler for proceduren for godkendelse af fodertilsætningsstoffer og klart at sondre mellem risikovurdering (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)) og risikoforvaltning (Kommissionen og medlemsstaterne). Forslaget indeholder bestemmelser om afvikling af antibiotika anvendt som vækstfremmende stoffer og om bibeholdelse af coccidiostatika som fodertilsætningsstoffer samt om konsolidering af EU-bestemmelser om fodertilsætningsstoffer. I overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure vil den fælles holdning blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling.

Genetisk modificerede fødevare og foderstoffer* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog med kvalificeret flertal, idet den luxembourgske, østrigske og den britiske delegation stemte imod, en fælles holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (dok. 5204/03 + 6780/03 ADD 1). Formålet med forslaget er at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed, miljøet og forbrugernes interesser med hensyn til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer korrekt; i forslaget fastsættes der også klare og gennemsigtige EF-procedurer til vurdering, tilladelse og overvågning i forbindelse med genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt et system for mærkning af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. I overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure vil den fælles holdning blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling.

MILJØ

Sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er)* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog en fælles holdning vedrørende et forslag til en forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer (dok. 15798/02 + 6903/03 ADD 1). Den luxembourgske, nederlandske, britiske og danske delegation kunne ikke støtte den fælles holdning. I overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure vil den fælles holdning blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling.

Formålet med den foreslåede forordning er at ændre visse aspekter af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. Den tager sigte på at skabe rammer for sporbarhed af produkter, der består af eller indeholder GMO'er, og af fødevarer og foder, der er fremstillet af GMO'er, med henblik på at lette nøjagtig mærkning, overvågning af miljøvirkninger og eventuelt menneskers sundhed. Desuden er dens formål at lette gennemførelse af hensigtsmæssige foranstaltninger til risikostyring, herunder om nødvendigt produkternes tilbagetrækning fra markedet (for yderligere oplysninger se pressemeddelelse i dok. 15101/02).

Dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål - Offentlig forhandling

Rådet vedtog en fælles holdning vedrørende et forslag til et direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (dok. 5240/03). I overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure vil den fælles holdning blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling.

Formålet med forslaget er at sikre konsekvens mellem bilagene til direktiv 86/609/EØF vedrørende dyrs pasning og anbringelse samt den seneste videnskabelige og tekniske udvikling og forskningsresultaterne på de pågældende områder. Sidstnævnte vedrører bl.a. sikkerhedsvurdering af lægemidler og fødevarer, diagnosticering eller behandling af sygdom samt beskyttelse af naturmiljøet af hensyn til menneskers og dyrs sundhed og velfærd.

Direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål er gennemførelsesforskrifter på EF-plan af Europarådets konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (ETS 123 af 18. marts 1986).

Europarådet har givet adgang til undertegnelse og ratifikation af en "ændringsprotokol" til konventionen, hvis formål er at indføre en forenklet procedure til ændring af bestemmelserne om dyrs anbringelse og pasning generelt i stedet for den sædvanlige langvarige procedure, der kræver ratifikation af alle parter. Dette vil bringe konventionen på højde med den seneste videnskabelige udvikling og viden vedrørende laboratoriedyrs velfærd.

For at bringe det nuværende direktiv 86/609/EØF på linje med "ændringsprotokollen" indeholder det foreslåede direktiv bestemmelser, hvorefter den fuldstændige fælles beslutningsprocedure mellem Rådet og Europa-Parlamentet erstattes med et forskriftsudvalg. Udvalget bør nedsættes i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Dette vil skabe mulighed for en smidigere og hurtigere indførelse af ændringer i bilagene til direktiv 86/609/EØF om vilkårene for dyrs anbringelse og pasning generelt.

I Rådets fælles holdning indfører man i forslagets tekst den standardmæssige affattelse med hensyn til udvalgsproceduren.

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog en fælles holdning vedrørende et forslag til direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (dok. 15792/02). I overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure vil den fælles holdning blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling.

Formålet med det foreslåede direktiv er at skabe et miljøbeskyttelsesinstrument til nedbringelse af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv måde, således at EU kan opfylde sine forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers (FN's) rammekonvention om klimaændringer samt Kyoto-protokollen. Medens hovedsigtet er at opnå en global nedbringelse af drivhusgasemissioner, har direktivet også til formål at sikre, at det indre marked fungerer korrekt, og forebygge konkurrencefordrejninger, der kan opstå ved indførelse af særskilte ordninger for handel på nationalt plan. Den første fase i den foreslåede ordning omfatter perioden mellem 2005 og 2007. Den ligger tidligere end Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode fra 2008 til 2012, der svarer til ordningens anden fase.

Handelsordningen vil give medlemsstaterne mulighed for at udstede drivhusgasemissionstilladelser til driftsledere inden for de relevante aktivitetssektorer. Med disse tilladelser følger en forpligtelse til at besidde "emissionskvoter" svarende til de pågældende driftslederes faktiske drivhusgasemissioner. Medlemsstaterne bliver ansvarlige for tildeling af kvoter, der kan handles mellem selskaber, hvis de ønsker det. Emissionshandel giver de enkelte selskaber mulighed for at udlede mere end planlagt efter første tildeling, forudsat at de kan finde et andet selskab, der har udledt mindre end tilladt, og som er villig til at sælge sine "reservekvoter". Hvis selskaberne udleder mere, end de har tilladelse til, vil de blive pålagt sanktioner (for yderligere oplysninger se pressemeddelelse i dok. 15101/02).

TOLDUNION

Kyoto-konventionen

Rådet vedtog afgørelsen om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af ændringsprotokollen til den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling (Kyoto-konventionen) (dok. 6071/03).

Gennemførelsen af principperne i den reviderede Kyoto-konvention vil give store og målelige resultater i og med, at toldadministrationen forbedres og gøres mere effektiv, og nationerne dermed bliver mere konkurrencedygtige; den vil også fremme investeringer og udvikling af erhvervslivet og kan øge antallet af små og mellemstore virksomheder, der deltager i den internationale samhandel.

FORSKNING

Fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi - Offentlig forhandling

Rådet vedtog den fælles holdning med henblik på vedtagelse af en beslutning om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (dok. 14089/02).

Formålet med dette udkast til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning er at bibeholde og forbedre Fællesskabets statistiske informationssystem inden for videnskab, teknologi og innovation for at kunne understøtte og overvåge fællesskabspolitikkerne.

I den fælles holdning overtog Rådet alle Europa-Parlamentets ændringer undtagen ændringen om samarbejde med og høring af Helsingfors-gruppen; ændringen om samarbejde med OECD og andre internationale organisationer blev accepteret indholdsmæssigt, skønt man ikke fulgte affattelsen ordret; udvalgsproceduren blev ændret til en forskriftsprocedure.

SØTRANSPORT

Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog direktivet om ændring af Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (dok. 3678/02).

Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 indfører et ensartet sikkerhedsniveau for passagerer og ejendom på nye og eksisterende passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer, for begge skibs- og fartøjskategoriers vedkommende i forbindelse med indenrigsfart, og fastsætter procedurer for internationale forhandlinger med sigte på harmonisering af reglerne for passagerskibe i udenrigsfart.

Ændringsdirektivet indfører bl.a. stabilitetskrav for og udfasning af ro-ro-passagerskibe samt sikre adgangsforhold for bevægelseshæmmede.

Særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog direktivet om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe (dok. 3679/02).

Formålet med dette direktiv er at indføre et ensartet niveau for særlige krav til ro-ro-passagerskibes stabilitet, for dermed at forbedre denne skibstypes overlevelsesevne i tilfælde af havari og forbedre sikkerheden for passagerer og besætning. Dette direktiv finder anvendelse på alle ro-ro-passagerskibe, der sejler i fast international rutefart til og fra en havn i en medlemsstat, uanset hvilket flag de fører.

Forbud mod organiske tinforbindelser på skibe* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog forordningen om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe (dok. 14089/03 + ADD 1)

Formålet med denne forordning er at begrænse eller fjerne negative virkninger på havmiljøet og menneskers sundhed som følge af anvendelse af organiske tinforbindelser, der fungerer som aktive biocider i antibegroningssystemer på skibe, der fører en medlemsstats flag, eller hvis drift forvaltes af en medlemsstats myndighed, og på skibe, der uanset flagstat sejler til eller fra medlemsstaternes havne.

Der mindes om, at Rådet den 6. december 2002 nåede til politisk enighed om at acceptere alle Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer.

LUFTTRANSPORT

Pakken vedrørende et fælles europæisk luftrum* - Offentlig forhandling

Fælles holdninger vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum ("rammeforordning") (dok. 15851/02)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordning) (dok. 15852/02)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum ("luftfartstjenesteforordning") (dok. 15583/02)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet ("interoperabilitetsforordning") (dok. 15854/02)

I begrundelsen (dok. 15851/02 ADD 1) hedder det, at Rådet finder, at teksterne til de fælles holdninger til pakken vedrørende et fælles europæisk luftrum er hensigtsmæssige og afbalancerede. Hvad angår de ændringer, Europa-Parlamentet foreslog under førstebehandlingen, bemærker Rådet, at langt de fleste af disse med hensyn til mål og principper i høj grad svarer til bestemmelserne i Rådets fælles holdning. Rådet er derfor af den opfattelse, at teksterne til de fælles holdninger i det store hele sikrer, at det mål, der tilstræbes med ændringerne, opfyldes.

Endelig vil Rådet gerne understrege, at den opnåede enighed om det civile/militære samarbejde, som i sin nuværende form kan accepteres af alle relevante parter i medlemsstaterne, er resultatet af en stor og ihærdig indsats på dette meget følsomme område.

Der mindes om, at initiativet vedrørende oprettelse af et fælles europæisk luftrum tager sigte på at forbedre de nuværende sikkerhedsstandarder og effektiviteten generelt for den almene lufttrafik i Europa, at optimere kapaciteten og dermed tilgodese alle luftrumsbrugeres behov og at begrænse forsinkelser mest muligt. I den sammenhæng er de fire forordningers hovedformål 1) at forbedre og udbygge sikkerheden, 2) at understøtte konceptet et mere integreret operativt luftrum som led i den fælles transportpolitik, 3) at fastsætte fælles krav med henblik på sikker og effektiv udøvelse af luftfartstjenester i Fællesskabet og 4) at opnå interoperabilitet mellem de forskellige systemer, komponenter og tilhørende procedurer i det europæiske lufttrafikstyringsnet.

Kompensation og bistand til luftfartspassagerer* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog en fælles holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (dok. 15855/02).

Rådet foretog en række ændringer i Kommissionens forslag med hensyn til såvel form som indhold. For så vidt angår de formelle ændringer har Rådet bestræbt sig på at forenkle teksten og gøre den nemmere at forstå. Rådet har omstruktureret teksten betydeligt med henblik på bl.a. at forbedre den logiske opbygning.

Rådet er af den opfattelse, at teksten til den fælles holdning om udkastet til forordning er hensigtsmæssig og afbalanceret. Rådet bemærker, at et stort antal af Parlamentets ændringer er blevet indarbejdet i teksten til den fælles holdning, og finder generelt, at den fælles holdning i det store hele sikrer, at formålet med Parlamentets ændringer er opfyldt.

EKSTERNE FORBINDELSER

EU-Ukraine - Forberedelse af 6. møde i samarbejdsrådet

Rådet godkendte EU's holdning med henblik på 6. møde i samarbejdsrådet med Ukraine, der afholdes den 18. marts 2003 (jf. Pressemeddelelse, dok. 7412/03 Presse 75).

EU-Moldova - Forberedelse af 5. møde i samarbejdsrådet

Rådet godkendte EU's holdning med henblik på 5. møde i samarbejdsrådet med Moldova, der afholdes den 18. marts 2003 (jf. Pressemeddelelse, dok. 7432/03 Presse 80).

HANDELSPOLITIK

EU-Vietnam - Forebyggelse af svig i samhandelen med fodtøj

Rådet vedtog en afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om ændring af aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Vietnams regering om forebyggelse af svig i samhandelen med fodtøj. Afgørelsen tager sigte på at forlænge aftalememorandummet med to år indtil udgangen af 2004 (dok. 5330/03).

AKTINDSIGT

Offentlig adgang til rådsdokumenter

Rådet gav sin tilslutning til svar på Oliver Henniges' genfremsatte begæring om aktindsigt (den danske, finske og svenske delegation stemte imod) (dok. 6449/03).

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

Udnævnelse

Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer vedtog, efter indstilling fra den portugisiske regering, en afgørelse om udnævnelse af Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro til medlem af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans efter at Rui Manuel Moura Ramos er trådt tilbage, for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 31. august 2004 (dok. 7032/1/03 REV 1).

________________________

(1) ?Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn.?Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten.

(2) Yderligere oplysninger kan findes på: http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Chemicals/aldicarbsum.htm http://www.inra.fr/agritox/fiches/224biblio.html and http://www.inra.fr/agritox/fiches/224rpa.htmlAlternativer til aldicarb som pesticide: http://www.defra.gov.uk/environment/pesticidestax/24.htm

(3) Fuld information er også tilgængelig på: http://ec.europa.eu/food/fs/rc/scfcah/ah_aw/rap06_en.pdf

(4) For yderligere oplysninger: http://195.68.24.130/UNIPEXINS/FRA/htm/cata_alimentaire/gammes/bartek.htmhttp://www.foodtv.com/terms/tt-r2/0,4474,3908,00.html


Side Bar