Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

C/03/52

den 24. februar 2003 i Bruxelles 6604/03 (Presse 52)

2487. samling i Rådet - EKSTERNE FORBINDELSER - den 24. februar 2003 i Bruxelles

Formand: Giorgos PAPANDREOU, Den Hellenske Republiks udenrigsminister

INDHOLD(1)

DELTAGERE 3

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

"ET BREDERE EUROPA - NYE NABOER" 5

DET VESTLIGE BALKAN - Rådets konklusioner 6

MELLEMØSTEN 8

ESFP 9

FORBINDELSERNE MELLEM EU OG RUSLAND 10

EVENTUELT 10

   SAMARBEJDET MELLEM EU OG OSCE 10

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

EKSTERNE FORBINDELSER

 • Golfstaterne - Forberedelse af mødet i Det Fælles Råd EU-GCC I

 • Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Transittraffik gennem Østrig - Arbejdsstrukturer for handel og handelsanliggender I

 • Polen - Definition af oprindelsesregler I

ESFP

 • Aftale mellem EU og NATO om informationssikkerhed II

OLT

 • Fjerde fiskeriprotokol mellem EF, den danske regering og det grønlandske landsstyre - Rådets konklusioner II

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

 • Mandat til Kommissionen til at forhandle om en aftale om civilretligt ansvar i forbindelse med "konventionen om beskyttelse af vandløb" og "konventionen om industriulykker" III

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Louis MICHELVicepremierminister og udenrigsminister
Annemie NEYTSMinister under udenrigsministeren, med ansvar for landbrug
Danmark:
Per Stig MØLLERUdenrigsminister
Friis Arne PETERSENStatssekretær for udenrigsspørgsmål
Tyskland:
Joschka FISCHERForbundsudenrigsminister og stedfortrædende forbundskansler
Hans Martin BURYViceminister, Udenrigsministeriet
Grækenland:
Giorgos PAPANDREOUUdenrigsminister
Anastasios GIANNITSISViceudenrigsminister
Spanien:
Ana PALACIO VALLELERSUNDI

Ramón de MIGUEL Y EGEA

Udenrigsminister

Statssekretær for Europaspørgsmål

Frankrig:
Dominique de VILLEPIN

Noëlle LENOIR

Udenrigsminister

Viceminister under udenrigsministeren, med ansvar for Europaspørgsmål

Irland:
Brian COWENUdenrigsminister
Italien:
Franco FRATTINIUdenrigsminister
Luxembourg:
Lydie POLFERUdenrigsminister og minister for udenrigshandel
Nederlandene:
Jaap de HOOP SCHEFFERUdenrigsminister
Østrig:
Benita FERRERO-WALDNERForbundsudenrigsminister
Portugal:
António MARTINS DA CRUZUdenrigsminister og minister for de portugisiske samfund i udlandet
Carlos COSTA NEVESStatssekretær for Europaspørgsmål
Finland:
Erkki TUOMIOJA

Alec AALTO

Udenrigsminister

Statssekretær

Sverige:
Anna LINDHUdenrigsminister
Det Forenede Kongerige:
Jack STRAW

Denis MACSHANE

Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål

Statssekretær, Ministeriet for Udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål

* * *

Kommissionen:

Christopher PATTENMedlem
Michel BARNIERMedlem
* * *
Generalsekretariatet for Rådet:
Javier SOLANAGeneralsekretær/højtstående FUSP-repræsentant

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

"ET BREDERE EUROPA - NYE NABOER"

Rådet drøftede initiativet "Et bredere Europa - nye naboer" i forbindelse med en debat om det udvidede EU og dets naboer, som Rådet indledte i september sidste år.

Det Europæiske Råd i København understregede i forbindelse med en gennemgang af forholdet mellem det udvidede EU og dets naboer, at EU ønsker at styrke sine forbindelser med Ukraine, Moldova, Belarus og de sydlige Middelhavslande på grundlag af en langsigtet strategi, der skal fremme demokratiske og økonomiske reformer, bæredygtig udvikling og handel.

Rådet fik en orientering af kommissær Patten og noterede sig, at der på næste samling i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) vil foreligge en meddelelse fra Kommissionen om "Et bredere Europa". Det ser ligeledes frem til Europakonferencens udvidede møde den 17. april 2003 i Athen.

DET VESTLIGE BALKAN - Rådets konklusioner

Rådet blev orienteret af formandskabet især om de politiske dialogmøder, der var afholdt om formiddagen med Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, samt af den højtstående repræsentant Solana og af kommissær Patten. Efter drøftelserne vedtog Rådet følgende konklusioner:

"SERBIEN OG MONTENEGRO

Rådet noterede sig med tilfredshed, at det forfatningsmæssige grundlag og gennemførelseslovgiv-ningen er blevet vedtaget og proklameret. Det opfordrede myndighederne i Beograd og Podgorica til inden den fastsatte dato at opbygge de nye institutioner og til inden udgangen af marts at være klar med handlingsplanen vedrørende henholdsvis det indre marked og samhandel, hvorved vejen vil være åben for yderligere fremskridt med hensyn til stabiliserings- og associeringsprocessen.

Rådet understregede på ny, at Serbien og Montenegro ligesom alle andre lande og parter i regionen skal samarbejde fuldt ud med Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY). Fuldt samarbejde med ICTY er helt afgørende for yderligere tilnærmelse til EU.

SERBIEN OG MONTENEGRO/KOSOVO

Rådet bemærkede, at omdannelsen af Forbundsrepublikken Jugoslavien til Serbien og Montenegro ikke har berørt spørgsmålet om Kosovo. Det bekræftede på ny, at FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 forbliver gyldig i alle sine aspekter. Resolution 1244 forbliver grundlaget for EU's politik over for Kosovo.

Rådet bekræftede på ny sin fulde støtte til FN-generalsekretærens særlige repræsentant og den "standards before status"-politik, der føres af FN's mission i Kosovo (UNMIK). Det henstillede kraftigt til Kosovos ledere at genoptage det nære samarbejde med UNMIK og med den internatio-nale sikkerhedstilstedeværelse (KFOR) af hensyn til Kosovos fremtid og stabiliteten i regionen. Det noterede sig med tilfredshed, at FN-generalsekretærens særlige repræsentant agter at foretage en gradvis overførsel af de resterende kompetenceområder til de foreløbige selvstyreinstitutioner (PISG) inden udgangen af 2003, bortset fra de kompetenceområder, der i henhold til Sikkerheds-rådets resolution 1244 er tillagt SRSG. Rådet forventer, at PISG vil være i stand til at vise, at de er klar til at påtage sig dette ansvar.

Rådet opfordrede Beograd og Pristina til at indlede en dialog om praktiske spørgsmål af fælles in-teresse. Rådet understregede på ny, at Sikkerhedsrådets resolution 1244 ubetinget skal overholdes, og det opfordrede alle parter såvel i Beograd som i Pristina til at afholde sig fra ensidige initiativer, der ikke er forenelige med målet om et multietnisk og demokratisk Kosovo og kan få negative føl-ger for stabiliserings- og normaliseringsprocessen ikke blot i Kosovo, men i hele regionen.

Rådet udtrykte tilfredshed med, at de første, der er tiltalt for krigsforbrydelser i Kosovo, er blevet overført til Haag-domstolen, hvilket understreger, at det internationale samfund er fast besluttet på at søge retfærdighed i alle Balkan-landene. Det lykønskede ICTY, UNMIK og KFOR med operati-onen og opfordrede PISG og Kosovos politikere til fortsat at støtte ICTY ved at indtage en ansvarlig holdning til samarbejdet med domstolen, som er en international forpligtelse.

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN (FYROM)

Rådet noterede sig med tilfredshed, at regeringen har godkendt handlingsplanerne med henblik på fortsat implementering af rammeaftalen, og at disse planer fik støtte fra partiledermødet den 14. februar 2003. Rådet tilsagde på ny sin fulde støtte til de igangværende bestræbelser og opfordre-de regeringen og rammeaftalens signatarer til at sikre, at handlingsplanerne implementeres uden forsinkelse, så der kan gøres yderligere fremskridt i retning af en tilnærmelse til EU.

HJEMVENDEN AF FLYGTNINGE OG INTERNT FORDREVNE PERSONER

Rådet mindede om, at det er en grundlæggende rettighed for alle flygtninge og internt fordrevne, at de kan vende hjem, og det understregede kraftigt, at de, der ønsker at vende hjem, også skal tilbydes realistiske muligheder for, at det kan lade sig gøre. Det påpegede også, at det er af helt afgørende politisk betydning for stabilitet i de enkelte stater og i hele regionen, at disse mennesker kan vende hjem.

Med henblik på forberedelsen af juni-topmødet i Thessaloniki forventer EU, at de enkelte lande i regionen klart forpligter sig til at gøre noget ved spørgsmålet om hjemvenden. I den forbindelse skal de enkelte myndigheder være klar over, at det er deres ansvar, at der træffes relevante sikkerheds- og lovgivningsmæssige foranstaltninger, så folk kan vende hjem. Dette betyder også, at de skal afsætte de nødvendige midler til, at denne proces er holdbar, og at mere end en million fordrevne i hele regionen skal tages i betragtning i alle økonomiske genopretningsprogrammer.

Rådet opfordrede regeringerne i regionen til at samarbejde og at gøre deres yderste for at løse de endnu udestående problemer. Det ville være en fordel for hjemvendingsprocessen, at der etableres en systematisk udveksling af oplysninger inden for regionen. EU vil støtte regeringerne i deres bestræbelser, men regeringerne skal være klare over, at fremskridt på dette område vil bidrage til en tilnærmelse til EU. Rådet vil i forbindelse med den årlige gennemgang af stabiliserings- og associe-ringsprocessen gøre status over de fremskridt, der er sket med hensyn til flygtningenes og de internt fordrevnes tilbagevenden."

MELLEMØSTEN

Under frokosten drøftede ministrene Mellemøsten samt Irak under overværelse af formanden for Den Arabiske Liga, Hammoud, og generalsekretæren for Den Arabiske Liga, Amr Moussa. Det Europæiske Råd havde den 17. februar 2003 understreget, at Den Europæiske Union ville samarbejde med de arabiske lande og Den Arabiske Liga.

Med hensyn til Mellemøsten bekræftede ministrene igen vigtigheden af at styrke fredsprocessen samt deres støtte til en hurtig gennemførelse af den køreplan, som kvartetten har godkendt.

For så vidt angår Irak vurderede de den seneste udvikling og udsigterne for de kommende dage og bekræftede på ny, at alle er enige om, at det er en vigtig målsætning, at Irak samarbejder fuldt ud om afvæbning i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1441.

Alle var enige om betydningen af at forny den tværkulturelle dialog/dialogen mellem forskellige kulturer.

ESFP

Rådet blev orienteret af den højtstående repræsentant Solana om spørgsmålet om EU's påtænkte overtagelse af den internationale militære tilstedeværelse i Bosnien-Hercegovina, efter at der har fundet indledende konsultationer sted om dette spørgsmål i henhold til mandatet fra Det Europæiske Råd i København med myndighederne i Bosnien-Hercegovina, den høje repræsentant/EU's særlige repræsentant i BiH, Paddy Ashdown, NATO og andre internationale aktører. Det Europæiske Råd havde oplyst, at EU er villig til at lede en militær operation i Bosnien-Hercegovina til afløsning af SFOR. Den rapport, som den højtstående repræsentant aflagde sammen med formandskabet, understreger, at det er nødvendigt, at den kommende mission får et solidt mandat, at en EU-ledet operation vil give mulighed for at vise en integreret EU-tilgang over for landet (især med tilstedeværelsen af den EU-ledede politimission i BiH), og at det er vigtigt med et tæt samarbejde med NATO og USA. Frankrig og UK har også leveret et fælles bidrag til dette spørgsmål.

Herefter vurderede Rådet situationen med hensyn til gennemførelsen af de permanente "Berlin plus"-ordninger mellem EU og NATO på grundlag af en oversigt fra den højtstående repræsentant. Det noterede sig, at der er indgået aftale om de tre væsentligste elementer (sikret adgang til NATO's planlægningskapacitet, formodningen om at kunne råde over NATO's på forhånd identificerede fælles aktiver og kapaciteter, samt europæiske kommandomuligheder, herunder den rolle, som den næstkommanderende for NATO's styrker i Europa skal spille).

Endelig noterede Rådet sig på grundlag af den briefing, som den højtstående repræsentant Solana gav, de fremskridt, der er gjort med hensyn til forberedelserne til EU's overtagelse af den militære operation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Det noterede sig især vedtagelsen af den fælles aktion, udnævnelse af EU's øverstbefalende for operationen og EU's øverstbefalende for styrken samt indledningen af styrkeopbygnings- og bemandingsprocessen sammen med alle de indbudte lande.

FORBINDELSERNE MELLEM EU OG RUSLAND

Rådet drøftede forbindelserne mellem EU og Rusland som optakt til topmødet mellem EU og Rusland, der skal finde sted den 31. maj 2003 i St. Petersborg, og på baggrund af EU's fælles strategi over for Rusland, der skal tages op til revision i juni 2003.

Den fælles strategi, der blev vedtaget i juni 1999, gælder for en indledende fireårsperiode, hvorefter den kan forlænges, revideres og om nødvendigt tilpasses af Det Europæiske Råd efter henstilling fra Rådet.

Under drøftelserne i Rådet betonede formandskabet, at spørgsmålet om de fremtidige forbindelser mellem EU og Rusland bør drøftes i St. Petersborg. Det blev understreget, at det er vigtigt at gøre forbindelserne mellem EU og Rusland og instrumenterne herfor mere effektive og resultatorienterede. Den kommende ikrafttræden af partnerskabs- og samarbejdsaftalens mekanisme til bilæggelse af tvister er et skridt i den retning.

EVENTUELT

 • SAMARBEJDET MELLEM EU OG OSCE

   Formandskabet understregede, at det tillægger samarbejdet mellem EU og OSCE stor betydning. Det henviste til det EU-OSCE-ministermøde, der var blevet afholdt om formiddagen. Den nederlandske delegation gav som formand for OSCE udtryk for sin interesse i, at OSCE koordinerer synspunkter og aktiviteter med EU, og meddelte, at den agter at aflægge beretning om vigtige udviklinger inden for OSCE.

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

EKSTERNE FORBINDELSER

Golfstaterne - Forberedelse af mødet i Det Fælles Råd EU-GCC

Rådet godkendte den foreløbige dagsorden for 13. fælles råds- og ministermøde mellem EU og Samarbejdsrådet for Golfstaterne (GCC), der finder sted den 3. marts 2003 i Doha, Qatar.

De vigtigste punkter, der er planlagt til mødet, er gennemførelsen af EU-GCC-samarbejdsaftalen, forhandlinger om en frihandelsaftale, udviklingen i Europa og Golf-regionen og politiske spørgsmål af fælles interesse, dvs. Irak, fredsprocessen i Mellemøsten, Iran, terrorisme, menneskerettigheder og masseødelæggelsesvåben.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Transittraffik gennem Østrig - Arbejdsstrukturer for handel og handelsanliggender

Rådet godkendte et andet udkast til Fællesskabets svar i brevvekslingen om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om den økopointordning, der skal gælde for transittrafik fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gennem Østrig (dok. 11919/1/02 REV 1).

Efter undertegnelsen af Fællesskabets oprindelige brev af 29. oktober 2002 meddelte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i et brev af 12. december 2002, at den var indforstået med indholdet af brevet, men i en lettere ændret udgave, idet den på ny redegjorde for sin holdning med hensyn til landets forfatningsmæssige navn.

Rådet godkendte ligeledes den holdning, Fællesskabet skal indtage i Samarbejdsrådet EU-FYROM om ændring af de arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til samarbejdsaftalen, så de bedre afspejler de områder, der er omfattet af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Jugoslavien om handel og handelsanliggender (dok. 5685/03).

I interimsaftalen, der trådte i kraft den 1. juni 2001, pålægges samarbejdsrådet visse opgaver, og der kræves således en ændring af de arbejdsgrupper, der bistår det i udførelsen af disse opgaver.

Polen - Definition af oprindelsesregler

Rådet godkendte et udkast til afgørelse truffet af Associeringsrådet EU-Polen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" med hensyn til det fælleseuropæiske system for kumulation af oprindelsesreglerne og om metoderne for administrativt samarbejde (dok. UE-PL 1414/02).

Teksten er en del af en række forslag om ændring på grundlag af en konsolideret tekst af hver af de protokoller, som Fællesskabet har indgået med de associerede central- og østeuropæiske lande, EFTA-landene og EØS-landene. Associeringsrådet vil vedtage afgørelsen ved skriftlig procedure.

ESFP

Aftale mellem EU og NATO om informationssikkerhed

Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse på EU's vegne af indgåelsen af en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Nordatlantiske Traktats Organisation om informationssikkerhed.

OLT

Fjerde fiskeriprotokol mellem EF, den danske regering og det grønlandske landsstyre - Rådets konklusioner

"Rådet udtrykker tilfredshed med Kommissionens meddelelse om midtvejsrevisionen af fjerde fiskeriprotokol mellem EF, Danmarks regering og Grønlands landsstyre og kan i store træk tilslutte sig Kommissionens analyse. Rådet er enigt i, at der er behov for at udvide og styrke de fremtidige forbindelser mellem EU og Grønland under hensyntagen til fiskeriets betydning og de strukturelle udviklingsproblemer i Grønland.

Rådet forpligter sig til at basere EU's forbindelser med Grønland efter 2006 på et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling, som omfatter en særlig fiskeriaftale, der skal forhandles i overensstemmelse med de almindelige regler og principper for sådanne aftaler. Rådet er af den opfattelse, at de fremtidige finansielle forpligtelser i EU's næste budgetramme under hensyn til behovene i samtlige OLT bør lægges på samme niveau som de nuværende, idet der tages hensyn til andre relevante omstændigheder og en rimelig afvejning af de gensidige interesser, især Grønlands udviklingsbehov og EF's behov for fortsat at have adgang til fiskebestande i de grønlandske farvande på et bæredygtigt grundlag, og til de finansielle bidrag fra andre parter. Herved foregribes dog ikke EU's fremtidige finansielle overslag.

Rådet anmoder Kommissionen om at gennemføre sin meddelelse ved at udarbejde konkrete forslag på grundlag af disse konklusioner mindst et år før udløbet af fjerde fiskeriprotokol.

Forhandlingerne med henblik på midtvejsrevisionen bør føres med det formål at strømline fjerde protokol for at forbedre udnyttelsen af fiskerimulighederne, jf. dog princippet om relativ stabilitet. Inden for rammerne af midtvejsrevisionen vil Kommissionen foretage en økonomisk og kvantitativ analyse af de realistiske fiskerimuligheder samt en analyse af det finansielle bidrag til foranstaltninger i Grønland med henblik på bæredygtig udvikling. Der skal i midtvejsrevisionen tages hensyn til resultaterne af denne analyse samt til de finansielle og retlige konsekvenser af de forskellige alternativer.

Med henblik på en mere gennemsigtig anvendelse af finansiel godtgørelse i den resterende del af den periode, der er omfattet af den nuværende fiskeriprotokol, vil der blive anvendt finansiel godtgørelse med henblik på foranstaltninger til fremme af bæredygtig udvikling i Grønland.

Rådet bemyndiger Kommissionen til at føre disse forhandlinger i overensstemmelse med ovennævnte strategi i samråd med det særlige udvalg, som Rådet har nedsat med henblik herpå, og inden for rammerne af de forhandlingsdirektiver, som Rådet måtte udstede.

Rådet noterer sig, at myndighederne i Danmark og de relevante myndigheder i Grønland har erklæret sig enige i en sådan strategi."

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Mandat til Kommissionen til at forhandle om en aftale om civilretligt ansvar i forbindelse med "konventionen om beskyttelse af vandløb" og "konventionen om industriulykker"

Rådet besluttede at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale om civilretligt ansvar for skader som følge af aktiviteter, der falder ind under anvendelsesområdet for to konventioner: konventionen om beskyttelse af vandløb fra 1992 og konventionen om industriulykker fra 1992.

Der mindes om, at Det Europæiske Fællesskab er kontraherende part i begge konventioner.

Det skal bemærkes, at de styrende organer for begge konventioner på grund af manglerne ved de eksisterende ordninger for civilretligt ansvar besluttede, at der under De Forenede Nationers auspicier skulle indledes en mellemstatslig forhandlingsproces med henblik på at vedtage en aftale om civilretligt ansvar for grænseoverskridende skader som følge af farlige aktiviteter. Udkastet til aftalen indeholder bestemmelser om passende og øjeblikkelig kompensation mellem aftaleparterne for skader som følge af grænseoverskridende virkninger af industriulykker, der indtræffer i grænseoverskridende vandløb. Det er meningen, at udkastet til aftale skal dække traditionelle skader (på personer og ejendom) samt miljøskader.

________________________

(1) ?Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn.?Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten.


Side Bar