Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT FI

C/03/126

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003

9055/03 (Presse 126)

2507η σύνοδος του Συμβουλίου - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003

Πρόεδρος : κ. Απόστολος ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Υπουργός Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (1)

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ 3

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 7

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 8

ΔΙΑΦΟΡΑ 13

  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 13

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Επέκταση των διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών I

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Ρουμανία - Συμβούλιο Σύνδεσης της 19ης Μαΐου 2003 I

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

έλγιο :

κ. Alain ZENNERφυπουργός Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ανία :
κ. Bendt BENDTSENπουργός Οικονομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ερμανία :
κ. Georg Wilhelm ADAMOWITSCHφυπουργός, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας
λλάδα :
κ. Απόστολος ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣπουργός Ανάπτυξης
κ. Γεώργιος ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣφυπουγός Ανάπτυξης
σπανία :
κ. Josι FOLGADO BLANCOφυπουργός Ενέργειας, Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
αλλία :
α Nicole FONTAINEπουργός παρά τω Υπουργώ Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, αρμόδια για τη Βιομηχανία
ρλανδία :
κ. Martin BRENNANενικός Διευθυντής Ενέργειας
ταλία :
κ. Antonio MARZANOπουργός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
ουξεμβούργο :
κ. Henri GRETHENπουργός Οικονομικών, Υπουργός Μεταφορών
άτω Χώρες :
κ. Henne J.J. SCHUWERναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
υστρία :
α Judith GEBETSROITHNERναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος
ορτογαλία :
κ. Franquelim alvesναπληρωτής Υφυπουργός παρά τω Υπουργώ Εθνικής Οικονομίας
ινλανδία :
κ. Mauri PEKKARINENπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
ουηδία :
κ. Claes ΕNSTRANDφυπουργός, Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών
νωμένο Βασίλειο :
κ. Brian WILSONναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Δημοσίων Έργων
* * *
πιτροπή :
α Loyola DE PALACIOντιπρόεδρος

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

σεχική Δημοκρατίαc :

Mr Miroslav SOMOLναπληρωτής Υπουργός για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Mr Martin PECINAναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας
σθονία :
Mr Meelis ATONENπουργός Οικονομικών και Επικοινωνιών
ύπρος :
Mr Sotiris SOTIRIOUόνιμος Γραμματέας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
ετονία :
Mr Juris LUJANSπουργός Οικονομικών
ιθουανία :
Mr Nerijus EIDUKEVICIUS ναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
υγγαρία :
Mr Gyφrgy HATVANIναπληρωτής Υφυπουργός Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών
άλτα:
Mr Ninu ZAMMITπουργός Πόρων και Υποδομών
ολωνία :
Mr Miroslaw ZIELINSKIναπληρωτής Υφυπουργός, Υπουργείο Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών
λοβακία :
Mr Lubomir DURZOφυπουργός, Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών
λοβενία :
Mr Janez KOPACπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Συμβούλιο συμφώνησε με μία γενική προσέγγιση βάσει συμβιβασμού που πρότεινε η Προεδρία, όσον αφορά την πρόταση οδηγίας που αποσκοπεί στη δημιουργία πλαισίου για την προώθηση και ανάπτυξη της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης. Θα εγκριθεί κοινή θέση σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου, μετά την οριστικοποίηση του κειμένου, και θα σταλεί για δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης.

Ο συμβιβασμός της Προεδρίας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια απόδοσης, την εγγύηση της προέλευσης, τα σχέδια υποστήριξης, τα θέματα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τιμολόγησης, καθώς και τον ορισμό του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας και των μονάδων συμπαραγωγής.

Η πρόταση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας και για συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2, αποσκοπεί δε επίσης στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ενέργεια. Προβλέπει κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση και την ανάπτυξη της ταυτόχρονης παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας.

Εισάγοντας εναρμονισμένες διατάξεις σε όλη την Κοινότητα, η πρόταση αποβλέπει στην υπέρβαση των αποκλίσεων που υπάρχουν σήμερα, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη σχέδια στήριξης και στόχους συμπαραγωγής, ενώ άλλα δεν έχουν καν διατάξεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο συμπαραγωγής ενέργειας.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για τη μελλοντική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ενεργητικότερο ρόλο στον καθορισμό των στόχων και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD) στο Γιοχάνεσμπουργκ το Σεπτέμβριο του 2002.

Η συζήτηση εστιάσθηκε σε υφιστάμενα ή προσεχώς προς θέσπιση κοινοτικά μέτρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον της ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2020.

Κατά τη συζήτηση του Συμβουλίου διαπιστώθηκε ευρεία σύγκλιση απόψεων σχετικά με τα ακόλουθα :

- Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο επαρκεί για να ανταποκριθεί δεόντως στους στόχους που τέθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά πρέπει να αξιολογηθεί και να εξετασθεί περαιτέρω.

- Οι συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη στόχων καθορισμένων τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο έως το 2010 όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε εναλλακτικές/ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους σε μεσοπρόθεσμη βάση, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης κόστους/ωφελείας αυτών των μέτρων.

- Πλέον μακροπρόθεσμα, πρέπει να δοθεί έμφαση στη σημασία της ενθάρρυνσης των επενδύσεων στην έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι οποίες οδηγούν σε ευρεία διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, όπως ενέργεια βιομάζας, φωτοβολταϊκή ενέργεια και ενέργεια υδρογόνου.

Υπενθυμίζεται ότι, εγκρίνοντας τη «Δήλωση των εθελοντών του Γιοχάνεσμπουργκ», τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν «να αυξήσουν ουσιαστικά το παγκόσμιο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τακτικές ανασκοπήσεις της προόδου βάσει σαφών και φιλόδοξων χρονικά δεσμευτικών στόχων που θα τεθούν σε εθνικό, περιφερειακό και, όπου είναι δυνατόν, παγκόσμιο επίπεδο».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 20/21 Μαρτίου κάλεσε τα κράτη μέλη «να επιταχύνουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και δη της μείωσης των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθορίζοντας έναν ενδεικτικό στόχο 12% για τις πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης της ΕΕ και 22% για τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2010 και ενθαρρύνοντας εθνικούς στόχους· της βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας...».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Το Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση πολιτική για τα δύο σχέδια οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού σε προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο.

Η πρόταση της Επιτροπής για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε προϊόντα πετρελαίου προβλέπει εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων αποθήκευσης, εναρμονισμένους κανόνες χρήσης των αποθεμάτων ασφάλειας που δημιουργούνται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και συντονισμένη χρήση των αποθεμάτων ασφάλειας σε περίπτωση κρίσης στο πλαίσιο της προμήθειας πετρελαίου.

Η πρόταση της Επιτροπής για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο προβλέπει ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού, διευκρίνιση του ρόλου των διαφόρων παραγόντων της αγοράς, ειδικούς κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, σύστημα πληροφόρησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και μηχανισμό αλληλεγγύης σε περίπτωση σοβαρών δυσκολιών εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.

Αμφότερες οι προτάσεις προβλέπουν τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης για τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών συμφώνησε ότι ο κύριος στόχος και των δύο προτεινόμενων οδηγιών πρέπει να είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια. Κατέληξε ότι :

 • Όσον αφορά το πετρέλαιο, οι υπάρχοντες μηχανισμοί και μέσα - που πρέπει ενδεχομένως να ενημερωθούν - αποδείχθηκαν και επαρκή και αποτελεσματικά υπό το φως των πρόσφατων διεθνών γεγονότων. Θα μπορούσε παρ' όλα αυτά, να δημιουργηθεί στενότερος δεσμός μεταξύ των κοινοτικών διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων και των μηχανισμών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια μεταξύ τους.

 • Όσον αφορά το φυσικό αέριο, οι εναρμονισμένοι κανόνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ελάχιστο δυνατόν όσον αφορά τα μέτρα και πρότυπα για την εξασφάλιση του εφοδιασμού. Γενικά, θεωρείται ότι οι δυνάμεις της αγοράς επαρκούν τόσο για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όσο και για τη διασφάλιση ίσων όρων αντιμετώπισης των υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. Θα πρέπει πάντως να ληφθεί δεόντως υπόψη - προτού αποφασισθούν νέα μέσα - η εφαρμογή της νέας οδηγίας που αποσκοπεί στην απελευθέρωση των κοινοτικών αγορών φυσικού αερίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι Υπουργοί προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων, κατά το γεύμα, σχετικά με τις ενεργειακές σχέσεις με τρίτες χώρες, και ιδίως το διάλογο ΕΕ-Ρωσίας, την Ευρωμεσογειακή συνεργασία, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Διάσταση. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

  «Το Συμβούλιο,

  1. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, δηλ. την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος,

  2. ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας του εφοδιασμού απαιτεί τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων όσον αφορά τόσο τα καύσιμα όσο και την προέλευση, και ότι η περαιτέρω συνολοκλήρωση, περιλαμβανομένων του εμπορίου, των επενδύσεων, της διασύνδεσης και άλλων μορφών συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να ενισχύσει την κοινωνική και οικονομική συνοχή των αντίστοιχων περιοχών,

  3. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη σπουδαιότητα των υπόλοιπων χωρών που συνορεύουν με τη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και την αξία της ενίσχυσης των ενεργειακών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες βάσει των ιδίων αρχών που ακολουθούνται για τις σημερινές σχέσεις με αυτές,

  4. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι διάλογοι και η συνεργασία με τρίτες χώρες στο πεδίο της ενέργειας πρέπει να ανταποκρίνονται στους προαναφερόμενους στόχους και θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω επί τη βάσει των ακόλουθων αρχών :

   i. Θα πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαίως αναγνωριζόμενες ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την προκύπτουσα προστιθέμενη αξία τόσο για την ΕΕ όσο και για τις οικείες χώρες.

   ii. Θα πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο συνεπή προς την αειφόρο ανάπτυξη, να λαμβάνουν υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διαφόρων ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών, και ιδιαίτερα τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με αυτές, και επομένως και να χρησιμοποιούνται για να διερευνάται, από κοινού με τις χώρες-εταίρους, πώς να τηρηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη όσον αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας και την προώθηση της συμμετοχής στο Συνασπισμό για την Αειφόρο Ενέργεια.

   iii. Θα πρέπει να είναι συνεπείς προς τους προσανατολισμούς που χάραξε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ, όπως καθορίζονται, παραδείγματος χάριν, στις Κοινές Στρατηγικές. Οι εν λόγω διάλογοι και συνεργασία θα πρέπει να συμπληρώνουν και να συνάδουν με τις πολυμερείς υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών σε διάφορους οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και η Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας.

   iv. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συσφίγγει προβούλως σχέσεις με τρίτες χώρες-εταίρους, χωρίς να εξαιρεί επιμέρους περιοχές ή χώρες, και λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά χαρακτηριστικά τους κατά την οικοδόμηση των μέσων στα πλαίσια των διαλόγων αυτών και της συνεργασίας.

   v. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και ειδικότερα του ιδιωτικού τομέα, της βιομηχανίας και των σχετικών χρηματοδοτικών φορέων όπως η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και, όπου αρμόζει, συναφών φορέων όπως των UCTE, CEER και ETSO(2).

   vi. Θα πρέπει να γίνεται καλή χρήση πλαισίων όπως είναι το Διεθνές Φόρουμ για την Ενέργεια, προκειμένου να βελτιώνεται ο ενεργειακός διάλογος μεταξύ παραγωγών χωρών, χωρών διέλευσης και καταναλωτριών χωρών, αποφεύγοντας, πλην δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, τη δημιουργία νέων δομών ή μέσων.

   vii. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως τα κράτη μέλη για τις τυχόν προτεινόμενες δράσεις, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις κατά τη διάρκεια των διαλόγων, και να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

  5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη συμβολή ήδη εν εξελίξει διαδικασιών, όπως ο διάλογος με τη Ρωσία για την ενέργεια, η Ευρωμεσογειακή Διαδικασία, το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Βόρεια Διάσταση και ο Χάρτης Ενέργειας, και οργανισμοί όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας,

Ι. Οσον αφορα το διαλογο με τη ρωσια για την ενεργεια

  6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το σημαντικό ρόλο των παραγόντων της αγοράς ενώ σημειώνει τη συμβολή των έργων «κοινού ενδιαφέροντος», που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα μέσα από το διάλογο, στην αντιμετώπιση της ζήτησης ενέργειας από την ΕΕ και στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρωσικού ενεργειακού τομέα,

  7. ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, που παραμένουν καίριας σημασίας στοιχείο της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ καθώς και απαραίτητη εγγύηση για πολλά χρηματοπιστωτικά εγχειρήματα στη Ρωσία, και οι οποίες πρέπει να συνάπτονται και να εφαρμόζονται με σεβασμό του κοινοτικού δικαίου, και την επείγουσα ανάγκη να εξευρεθεί λύση όσον αφορά τις ρήτρες προορισμού,

  8. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι ο διάλογος ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια και η διαδικασία του Χάρτη Ενέργειας είναι αλληλοενισχυόμενα και αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία, και ότι τα σημαντικότερα ζητήματα της διαδικασίας αυτής είναι η κύρωση από τη Ρωσία της Συνθήκης του Χάρτη Ενέργειας και η οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων για το Πρωτόκολλο Διαμετακόμισης,

  9. ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στο τέλος της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Οκτωβρίου 2001 στην οποία αμφότερα τα μέρη τονίζουν την κοινή τους πεποίθηση ότι η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αλλά και στην αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας για να βελτιωθεί η ενεργειακή του αποτελεσματικότητα και οι οικονομικές του επιδόσεις και ως εκ τούτου ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τη Ρωσία να επικυρώσει εγκαίρως το Πρωτόκολλο του Κυότο πριν από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές που αρχίζει στις 29 Σεπτεμβρίου στη Μόσχα,

  10. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στα ζητήματα της αμοιβαιότητας στην πρόσβαση στην αγορά και των περιβαλλοντικών και πυρηνικών προτύπων,

  11. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή διαπραγματευτικών οδηγιών στην Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρατόμ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα του εμπορίου πυρηνικού υλικού,

  12. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι, ως συνέχεια στην τρίτη έκθεση προόδου του ενεργειακού διαλόγου, θα πρέπει να διευκολυνθεί η υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος, ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη καλύτερης γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη της συνέπειες της διεύρυνσης της ΕΕ στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία της βελτίωσης του νομικού πλαισίου της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών πτυχών της μεταφοράς πετρελαίου, καθώς και τη σημασία της δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος,

  13. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις/ανακοίνωση για περαιτέρω εργασίες, μεταξύ άλλων για τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές μιας μελλοντικής εταιρικής σχέσης στην ενέργεια,

  ΙΙ. Οσον αφορα την ευρωμεσογειακη συνεργασία

  14. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πρόοδο που επιτεύχθηκε από τις τρεις θεματικές ad hoc Ομάδες που δημιουργήθηκαν εντός του πεδίου του Ευρωμεσογειακού Φόρουμ για την Ενέργεια(3), ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα :

   - τις κατευθυντήριες γραμμές και τις δράσεις προτεραιότητας εντός του πλαισίου της ασφάλειας του εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων και διασυνδέσεων (ΔΕΔ), τη μεταρρύθμιση των πολιτικών της αγοράς ενέργειας προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα που να ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, την ενίσχυση του διαλόγου για την ενέργεια μεταξύ παραγωγών χωρών, χωρών διέλευσης και καταναλωτριών χωρών ιδίως μέσω της αυξημένης συμμετοχής των Μεσογειακών Εταίρων,

   - την προώθηση του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμιστικές πτυχές και το άνοιγμα των αγορών ενέργειας, και τη βελτίωση των πλαισιακών συνθηκών για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη διασυνδέσεων και την περαιτέρω εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

   - τις εθνικές και περιφερειακές προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου,

   - τις ενεργειακές προοπτικές μακροπρόθεσμα (2010-2020), λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης σε όλα τα κράτη μέλη, τον καθορισμό διαφόρων εκδοχών και προβολών ενεργειακής ζήτησης, καθώς και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του αναμενόμενου σύμφωνα με τις προβολές τριπλασιασμού, των εκπομπών CO2 και τις πρακτικές οδούς για την εναρμόνιση των υφιστάμενων μέσων σχεδιασμού και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε όλες τις Μεσογειακές χώρες-εταίρους,

  15. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση των Μεσογειακών Εταίρων που δεν έχουν ακόμα προσχωρήσει, να προσχωρήσουν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τους ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ να σημειώσουν πρόοδο στην εκπλήρωση των όρων της προσχώρησης στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας,

  16. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την έμφαση που δόθηκε στη συνάντηση υψηλού επιπέδου του Ευρωμεσογειακού Φόρουμ για την Ενέργεια της 29ης Απριλίου 2003, όσον αφορά τα ακόλουθα βασικά πεδία:

   - ασφάλεια του εφοδιασμού (μεταξύ άλλων, μέσα βελτίωσης του διαλόγου παραγωγών-καταναλωτών, ανάπτυξη και ενίσχυση των διασυνδέσεων και των ενεργειακών υποδομών),

   - ανταγωνιστικότητα (μεταξύ άλλων ρυθμιστικές πτυχές και άνοιγμα των αγορών, χρηματοδότηση της υποδομής),

   - προστασία του περιβάλλοντος (μεταξύ άλλων προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και την περιβαλλοντική διάσταση των υποδομών,

  17. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τους στόχους της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης των Υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα, στις 20/21 Μαΐου 2003, μεταξύ άλλων την αξιολόγηση των επιτεύξεων της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, του έργου που έχει επιτελεστεί από τις τρεις ad hoc ομάδες κατά τα τελευταία δύο χρόνια, και τη σκιαγράφηση του πλαισίου ενός νέου Ευρωμεσογειακού Σχεδίου Ενεργειακών Προτεραιοτήτων 2003-2006, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, στη συνάρτηση αυτή, ότι η ιταλική Προεδρία θα φιλοξενήσει την επόμενη Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη για την Ενέργεια στη Ρώμη, στις αρχές Δεκεμβρίου 2003,

  ΙΙΙ. Οσον αφορα την ενεργειακη διασταση τησ νοτιοανατολικησ ευρωπησ

  18. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ το «Μνημόνιο συμφωνίας για την περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη συνολοκλήρωσή της με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μνημόνιο της Αθήνας του 2002» και τον οδικό χάρτη που περιλαμβάνεται στο «Στρατηγικό έγγραφο» της Επιτροπής «για την περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη συνολοκλήρωσή της με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ» ως επιτυχή έκβαση της Υπουργικής Διάσκεψης για την ενεργειακή διάσταση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου 2002· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, από την άποψη αυτή, τη μείζονος σημασίας συμβολή των χορηγών(4) στη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν να επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου,

  19. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ με εκτίμηση την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της Επιτροπής για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις υποψήφιες χώρες και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (έγγρ. 8450/03),

  20. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας, όσον αφορά την περιφερειακή αγορά ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, πληροφορίες που δόθηκαν κατά την Άτυπη Υπουργική Σύνοδο της Θεσσαλονίκης για την Ενέργεια (22 Φεβρουαρίου 2003),

21. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σ' αυτή τη διαδικασία,

  22. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ, σύμφωνα με τις συζητήσεις της Άτυπης Υπουργικής Συνόδου της Θεσσαλονίκης για την Ενέργεια,

   - τη σημασία που έχει η συνέχιση της ανάπτυξης της ενεργειακής διάστασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την καθιέρωση ανοικτών, αξιόπιστων και ανταγωνιστικών αγορών μέσω, μεταξύ άλλων, της αναδιάρθρωσης και της επέκτασης των αναγκαίων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας,

   - την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την προβολή της νέας προσέγγισης για τις γειτονικές χώρες,

   - ότι η ενεργειακή διάσταση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μαζί με τη Βόρεια Διάσταση και την Ευρωμεσογειακή ενεργειακή συνεργασία, συνιστούν ένα ευέλικτο πλαίσιο για την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός χώρου πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, οικονομικής μεγέθυνσης και ευημερίας, και κοινωνικής συνοχής,

   - ότι η ανάπτυξη της ενεργειακής διάστασης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο πλαίσιο για άλλες εν εξελίξει παρόμοιες πρωτοβουλίες περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας,

  23. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη εξεύρεσης ενός κατάλληλου πλαισίου για την περαιτέρω ολοκλήρωση και λειτουργία αυτής της αγοράς ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών σχέσεων των ενδιαφερομένων χωρών με την ΕΕ και της ασφάλειας δικαίου που ζητούν οι επενδυτές,

  24. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με τη Nοτιοανατολική Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εξής πτυχές :

   - στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στη Nοτιοανατολική Ευρώπη, στην ανάπτυξη διασυνδέσεων περιφερειακού ενδιαφέροντος εντός της περιφέρειας καθώς και στην ασφάλεια της διαμετακόμισης προς ή μέσω γειτονικών αγορών,

   - στο στενότερο διάλογο με τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την προώθηση διαφανούς μεταρρύθμισης του ενεργειακού τομέα για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του,

   - στη φιλελευθεροποίηση των αγορών, την ολοκλήρωση της υποδομής και τις διασυνδέσεις,

   - στην ανάπτυξη και ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας,

  25. ΑΝΑΜΕΝΕΙ τις προσεχείς συναντήσεις, όπως το Περιφερειακό Φόρουμ Αγοράς Αερίου, στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο, και τη δεύτερη Εβδομάδα Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Σόφια τον Οκτώβριο, οι οποίες θα πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση της διασύνδεσης των αγορών ενέργειας και στη διασφάλιση ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για τις επενδύσεις στις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, εντός της περιοχής αυτής και μεταξύ αυτής της περιοχής και της ΕΕ.

IV. Οσον αφορα τη βορεια διασταση

  26. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τα έτη 2002-2003 για τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και εν όψει της διεύρυνσης, και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ιδίως την πιθανή συμβολή των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας στη σύνδεση των χωριστών δικτύων και στη βελτίωση των ανταλλαγών ενέργειας,

  27. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα αποτελέσματα της τρίτης διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών για τη Βόρεια Διάσταση (Λουξεμβούργο, 21 Οκτωβρίου 2002) και χαιρετίζει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προσεχώς στα κράτη μέλη νέο σχέδιο δράσης για τη Βόρεια Διάσταση για την περίοδο 2004-2006· ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, στο πλαίσιο αυτό, τις κατευθύνσεις που έδωσε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 22ας Οκτωβρίου 2002 στο Λουξεμβούργο, οι οποίες, όσον αφορά την ενέργεια, αναφέρουν ότι το νέο σχέδιο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενθαρρύνει την αποτελεσματική παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας,

  28. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε όσον αφορά τη Βόρεια Διάσταση η ενεργειακή συνεργασία των χωρών της Βαλτικής BASREC· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ εν προκειμένω το αποτέλεσμα της συνεδρίασης των Υπουργών Ενέργειας των χωρών της Βαλτικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών των χωρών του Βορρά, τη Λιθουανία και τη Φινλανδία) στο Βίλνιους στις 19-21 Νοεμβρίου 2002 για θέματα ενέργειας που συνδέονται με τη Βόρεια Διάσταση και αφορούν τις αγορές ενέργειας και αερίου, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τη βιοενέργεια,

  29. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να σημειώσει τη νέα εντολή καθηκόντων και το νέο πρόγραμμα εργασιών της BASREC για τα έτη 2003-2005 κατά την εφαρμογή του νέου της προγράμματος δράσης για τη Βόρεια Διάσταση για τα έτη 2004-2006,

  30. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ επίσης τη συμβολή στην εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης 2004-2006 την οποία έδωσαν οι περιφερειακοί οργανισμοί συνεργασίας στις Βρυξέλλες στις 7 και 8 Μαρτίου 2003 και το δεύτερο Φόρουμ Βόρειας Διάστασης που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (με τη συμμετοχή του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής και εκπροσώπων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών) στις Βρυξέλλες, στις 19 Μαρτίου 2003,

  V. Οσον αφορα τις τεσσερισ σχεσεισ

  31. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι τα υφιστάμενα προγράμματα, όπως το MEDA, το TACIS, το CARDS και το PHARE, μαζί με τα διμερή, περιφερειακά και διεθνή προγράμματα, συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα των περιοχών αυτών,

  32. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία που έχει η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων και της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, για την εναρμόνιση των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, έτσι ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια του εφοδιασμού και να ενδυναμώνεται η μελλοντική διευρυμένη εσωτερική αγορά ενέργειας,

  33. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις δυνατότητες της Συνθήκης του Χάρτη Ενέργειας να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας στις τρίτες χώρες,

  34. Σε σχέση με την περιβαλλοντική διάσταση των σχέσεων αυτών ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη σχεδιαζόμενη Διεθνή Διάσκεψη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρόκειται να οργανώσει η Γερμανία το 2004.»

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μετά από αίτημα της Επιτροπής, οι Υπουργοί εξέτασαν, κατά τη διάρκεια του γεύματος, την πρόοδο των ανεπίσημων συζητήσεων μεταξύ της Προεδρίας, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σχέδια οδηγιών που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Κοινότητας. Επιβεβαίωσαν την υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει το Συμβούλιο στην ταχεία έκδοση αυτής της νομοθεσίας για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέκταση των διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών

(Έγγρ. 15040/02)

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που αποσκοπεί στην επέκταση, σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι σήμερα εξαιρούνται λόγω της υπηκοότητάς τους, των διατάξεων του κανονισμού 1408/71/ΕΟΚ περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας.

Η πρόταση(5) αποσκοπεί στην εξασφάλιση δικαιωμάτων κατά το δυνατόν όμοιων με αυτά που έχουν οι πολίτες της Ένωσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κοινότητα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του κανονισμού 1408/71/ΕΟΚ. Αποτελεί συνέχεια του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε (Οκτώβριος 1999) για την προσέγγιση του νομικού καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών προς εκείνο των υπηκόων των κρατών μελών.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο βασίζεται στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο της 2ας-3ης Δεκεμβρίου 2002 (βλ. δελτίο τύπου 14892/02).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ρουμανία - Συμβούλιο Σύνδεσης της 19ης Μαΐου 2003

(Έγγρ. 9150/03)

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ένατο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ρουμανίας στις 19 Μαΐου 2003 στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στοιχείων των βασικών δηλώσεων που έγιναν από την Προεδρία και την Επιτροπή κατά τη σύνοδο.

(1) ?Όταν δηλώσεις, συμπεράσματα ή ψηφίσματα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο, αυτό επισημαίνεται στον τίτλο του σχετικού σημείου και το κείμενο τίθεται εντός εισαγωγικών.?Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται μέσα στο κείμενο είναι διαθέσιμα στις Ιστοσελίδες του Συμβουλίου: HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται με δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συμβουλίου οι οποίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, σημειώνονται με αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιμες στις προαναφερόμενες Ιστοσελίδες του Συμβουλίου ή μπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.

(2)Ένωση για το Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας· Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας· Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Συστημάτων Μεταφοράς.

(3)Αd hoc Ομάδα Οικονομικής Ανάλυσης, ad hoc Ομάδα Ενεργειακής Πολιτικής, ad hoc Ομάδα «Διασυνδέσεις».

(4)Οι χορηγοί είναι οι εξής : ΕΤΕπ, ΑΤΑΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, CIDA, KfW, NOVEM, EdF, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Τσεχική Δημοκρατία, ΗΒ.

(5) Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 63 παρ. 4 του Τίτλου IV (θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές που σχετίζονται με την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δυνάμει του Πρωτοκόλλου του 1997 για τη θέση της Δανίας, οι νομικές πράξεις που βασίζονται στον Τίτλο IV δεν εφαρμόζονται στη Δανία.


Side Bar