Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

C/02/285

Luxemburg den 34 oktober 2002 12328/02 (Presse 285)

Rådets 2452:a möte

- TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION och ENERGI-

Luxemburg den 34 oktober 2002

Ordförande: Flemming HANSEN Danmarks transportminister, Bendt BENDTSEN Danmarks ekonomi- och näringsminister samt minister för nordiskt samarbete

INNEHÅLL(1)

DELTAGARE 4

PUNKTER SOM DISKUTERADES

TRANSPORT 6

LUFTFART 6

FLYGTRAFIKLEDNING ETT GEMENSAMT EUROPEISKT LUFTRUM 6

FÖRDELNING AV ANKOMST OCH AVGÅNGSTIDER VID GEMENSKAPENS FLYGPLATSER 7

KOMPENSATION OCH ASSISTANS TILL FLYGPASSAGERARE VID NEKAD OMBORDSTIGNING OCH INSTÄLLDA ELLER KRAFTIGT FÖRSENADE FLYGNINGAR 8

FLYGFÖRSÄKRINGAR 9

LANDTRANSPORTER 10

JÄRNVÄGSTRANSPORT 10

TRANSITTRAFIKEN I ALPOMRÅDET 11

   Allmänna frågor 11

   Systemet med miljöpoäng i Österrike 11

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 12

GODSTRANSPORTER MARCO POLO-PROGRAMMET 12

TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄT 13

GALILEOPROGRAMMET FÖR SATELLITNAVIGERING 14

ÖVRIGA FRÅGOR 15

   Backspeglar på lastbilar och skåpbilar 15

ENERGI 16

LIBERALISERINGEN AV EL OCH GAS 16

   Regler för de inre marknaderna för el och naturgas 16

   Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel 16

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET FÖR GAS OCH OLJA 18

PUNKTER SOM GODKÄNDES UTAN DEBATT

TRANSPORT

 • Interbus-överenskommelsen I

 • Avtal med Kina om sjötransport I

MILJÖ

 • Genetiskt modifierade organismer II

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Olivier DELEUZEStatssekreterare åt ministern för rörlighet och transport, med ansvar för energifrågor och en hållbar utveckling
François ROUXBiträdande ständig representant
Danmark:
Flemming HANSENTransportminister
Bendt BENDTSENEkonomi- och näringsminister samt minister för nordiskt samarbete
Thomas EGEBOStatssekreterare för transport
Michael DITHMERStatssekreterare vid ekonomi- och näringsministeriet
Tyskland:
Kurt BODEWIG

Ralf NAGEL

Förbundsminister för transport, byggande och bostadsfrågor

Statssekreterare vid Förbundsministeriet för transport, byggande och bostadsfrågor

Peter WITTBiträdande ständig representant
Grekland:
Christos VERELISTransport- och kommunikationsminister
Georgios ANOMERITISMinister för handelsflottan
Apostolos-Athanasios TSOCHATZOPOULOSMinister för utvecklingsfrågor
Manolis STRATAKISStatssekreterare för transport och kommunikation
Spanien:
Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZMinister för ekonomisk utveckling
José FOLGADO BLANCOStatssekreterare för energi, industriell utveckling samt små och medelstora företag
Adolfo MENÉNDEZ MENÉNDEZBiträdande statssekreterare för ekonomisk utveckling
Frankrike:
Gilles de ROBIENMinister för infrastruktur, transport, bostadsfrågor, turism och havsfrågor
Nicole FONTAINEBiträdande ekonomi-, finans- och industriminister, med ansvar för industrin
Irland:
Jim McDAIDBiträdande minister vid transportministeriet, med särskilt ansvar för vägtrafik, inbegripet vägtransport
John BROWNEBiträdande minister vid ministeriet för kommunikation, marina resurser och naturresurser
Italien:
Pietro LUNARDIMinister för infrastruktur och transport
Alessandro PIGNATTIBiträdande ständig representant
Luxemburg:
Henri GRETHENTransportminister
Nederländerna:
Roelf de BOERKommunikationsminister och minister för offentliga arbeten
Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUSStatssekreterare för kommunikation och offentliga arbeten
Henne J.J. SCHUWERBiträdande ständig representant

Österrike:

Mathias REICHHOLDFörbundsminister för transport, innovation och teknik
Judith GEBETSROITHNERBiträdande ständig representant
Portugal:
Luis VALENTE de OLIVEIRAMinister för offentliga arbeten, transport och bostadsfrågor
Dulce FRANCOStatssekreterare åt ekonomiministern
Finland:
Kimmo SASIKommunikationsminister
Sinikka MÖNKÄREHandels- och industriminister
Sverige:
Björn ROSENGRENNäringsminister
Gun ERIKSSONStatssekreterare vid Näringsdepartementet
Storbritannien:
John SPELLARBiträdande transportminister
Brian WILSONBiträdande minister med ansvar för energi och byggande
* * *
Kommissionen:
Loyola DE PALACIOVice ordförande
* * *

PUNKTER SOM DISKUTERADES

TRANSPORT

LUFTFART

FLYGTRAFIKLEDNING ETT GEMENSAMT EUROPEISKT LUFTRUM

Rådet noterade en lägesrapport från ordförandeskapet om förslagen till inrättande av ett gemensamt europeiskt luftrum. Det uppmanade Ständiga representanternas kommitté (Coreper) att arbeta vidare med detta ärende så att en politisk överenskommelse i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Barcelona (mars 2002) skall kunna nås vid rådets möte den 56 december.

Förslagen syftar till att gemensamma principer och bestämmelser skall tillämpas i luftrummet för att lösa de problem med trafikstockning i luften och flygförseningar som olika bestämmelser och förfaranden i medlemsstaterna leder till. De inbegriper dock ett antal känsliga frågor, t.ex. militärens delaktighet, förbindelserna med Eurocontrol (Europeiska organisationen för flygtrafiktjänster) samt den rättsliga grund som skall användas, vilka för närvarande är föremål för en noggrann och ingående behandling.

När det gäller gemenskapens förbindelser med Eurocontrol meddelade ordföranden att diplomatkonferensen för gemenskapens undertecknande av anslutningsprotokollet till Eurocontrol är inplanerad den 8 oktober.

De fyra förslagen till förordningar granskas som ett paket för att kunna antas som ett sådant. De inbegriper en ramförordning och tre tillämpningsförordningar och omfattar tillhandahållandet av flygtrafiktjänster, planering och användning av luftrummet samt kompatibiliteten inom det europeiska nätet för flygledningstjänst.

Europeiska rådet i Barcelona uppmanade till att arbetet med detta ärende aktivt skall fortsätta så att besluten om att inrätta ett gemensamt luftrum kan antas 2004.

FÖRDELNING AV ANKOMST OCH AVGÅNGSTIDER VID GEMENSKAPENS FLYGPLATSER

Rådet tog del av ordförandeskapets lägesrapport om den föreslagna ändringen av förordning 95/93/EG om fördelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser och kommissionens avsikt att inom kort lägga fram ett ändrat förslag i denna fråga. Det uppmanade Coreper att fortsätta arbetet så att förordningen snabbt kan antas.

Förslaget syftar till att göra tekniska anpassningar av förordning 95/93/EG i avvaktan på en mer övergripande omarbetning av gemenskapens system för fördelning av ankomst- och avgångstider. Denna tvåstegsstrategi stöds av en majoritet av delegationerna även om vissa anser att en del aspekter går utöver vad som kan kallas tekniska ändringar.

Det mer övergripande förslag som kommissionen avser att lägga fram kommer att syfta till att införa marknadsmekanismer i systemet för fördelning av ankomst- och avgångstider för att det i högre grad skall överensstämma med tillgång och efterfrågan. Det kommer att grundas på resultaten av en omfattande studie av möjliga marknadsbaserade strategier. Resultaten av studien väntas bli tillgängliga i mitten av 2003.

KOMPENSATION OCH ASSISTANS TILL FLYGPASSAGERARE VID NEKAD OMBORDSTIGNING OCH INSTÄLLDA ELLER KRAFTIGT FÖRSENADE FLYGNINGAR

Rådet höll en riktlinjedebatt om förslaget till förordning, som syftar till att höja beloppet på den kompensation som skall utgå om flygpassagerare nekas ombordstigning eller flygningar ställs in eller är kraftigt försenade.

Debatten gav möjlighet att lämna riktlinjer i tre kvarstående frågor för att det kommande arbetet med förslaget underlättas. De tre kvarstående frågorna är följande:

 Textens räckvidd i förhållande till det nuvarande paketresedirektivet.

 Nivåerna på den kompensation som skall utbetalas till passagerare.

 Regler som skall tillämpas vid inställd flygning.

Vid debattens slut meddelade ordföranden följande:

   Man kommer att arbeta vidare under förutsättning att det finns en majoritet för att paketresor skall omfattas av förordningen.

   När det gäller kompensationsnivåerna kommer arbetet att fortsätta i Ständiga representanternas kommitté med utgångspunkt i delegationernas ståndpunkter.

   Samtliga delegationer tycks kunna godta en vecka före den tidtabellsenliga avgångstiden som tidsgräns för när regler skall tillämpas för att skydda passagerare vid inställd flygning.

Förslaget syftar till att uppdatera förordning nr 295/91 som antogs för mer än tio år sedan och tar hänsyn till det arbete som utförts avseende ett tidigare förslag 1998.

FLYGFÖRSÄKRINGAR

Rådet höll en diskussion om situationen på försäkringsmarknaden när det gäller civil luftfart efter terroristattackerna den 11 september förra året och tog del av kommissionens föredragning av förslaget till en förordning om minimikrav när det gäller försäkringar. Rådet uppmanade Coreper att så snart som möjligt börja behandlingen av förslaget.

Efter diskussionen drog ordföranden följande slutsatser:

(inofficiell översättning)

"På grundval av rådets diskussion drar ordförandeskapet följande slutsatser, och noterar att Ekofinrådet kommer att behandla samma fråga den 8 oktober 2002:

  1. Rådet noterar kommissionens synpunkt att den nuvarande situationen på luftfartsmarknaden i Europa inte längre rättfärdigar en ny förlängning av de nationella garantisystemen. Kommissionen kommer fortsättningsvis att använda fördragets bestämmelser om statligt stöd efter prövning fall för fall med hänsyn till särskilda situationer. Rådet uppmanar Ekofinrådet att överväga att förlänga de nationella systemen under en begränsad tid.

  2. Rådet noterar kommissionens analys av den ömsesidiga fond för delade risker som den europeiska industrin (Eurotime) och ICAO har föreslagit och framför allt de villkor som kommissionen har föreslagit skall vara uppfyllda innan en fond kan upprättas.

  3. Rådet uppmanar Coreper att utan dröjsmål fortsätta granskningen av ICAO:s förslag om "Global time" och kommissionens förslag om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer."

LANDTRANSPORTER

JÄRNVÄGSTRANSPORT

Rådet noterade ordförandeskapets lägesrapport om det andra paketet med förslag som syftar till att ge nytt liv åt Europas järnvägar.

Ordförandeskapet bekräftade att detta ärende har högsta prioritet och betonade sin avsikt att behandla förslagen som ett paket med sikte på att en politisk överenskommelse skall kunna nås vid rådets möte den 56 december.

Det andra järnvägspaketet innehåller tre utkast till direktiv, om järnvägssäkerhet, driftskompatibilitet och liberalisering av godstrafik på järnväg, ett utkast till förordning som syftar till att inrätta en europeisk järnvägsbyrå samt ett utkast till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att förhandla om gemenskapens anslutning till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF).

På teknisk nivå har betydande framsteg gjorts i detta ärende. Även om enighet verkar kunna uppnås om bestämmelserna avseende säkerhet, driftskompabilitet och COTIF kvarstår dock vissa svåra frågor när det gäller förslagen om en liberalisering av godstrafiken och inrättandet av en järnvägsbyrå.

TRANSITTRAFIKEN I ALPOMRÅDET

 • Allmänna frågor

 • Systemet med miljöpoäng i Österrike

Rådet diskuterade den allmänna problematiken kring den tunga lastbilstrafiken genom Alperna och gjorde en bedömning av situationen när det gäller två förslag till förordningar om det system med miljöpoäng som tillämpas i fråga om tung lastbilstrafik genom Österrike.

Rådet noterade att de medlemsstater som är mest berörda, nämligen Tyskland, Grekland, Italien och Österrike, har för avsikt att fortsätta förhandlingarna om frågor rörande miljöpoäng i syfte att underlätta ytterligare diskussioner i ärendet. Ordföranden underströk nödvändigheten av att snabbt lösa de kvarstående frågorna. Han tillade att ordförandeskapet var berett att ge processen sitt fulla stöd för att driva frågan vidare i hopp om att rådet kan nå en övergripande överenskommelse vid sitt möte den 56 december.

Det gällande systemet med miljöpoäng, som syftar till att minska miljöskadorna från tung lastbilstrafik genom Österrike, infördes som en temporär åtgärd i samband med Österrikes anslutningsakt och upphör att gälla den 31 december 2003.

Kommissionen lade fram ett förslag till ändring av systemet år 2000. Detta syftar till att upphäva den kvantitativa begränsningen av tung lastbilstrafik genom Österrike, som enligt anslutningsprotokollet fastställdes till 108 % av den sammanlagda trafiken under 1991.

Det andra förslaget lades fram på begäran av Europeiska rådet i Laeken i december 2001. I det föreslås ett system med miljöpoäng för 2004 som liknar det som för närvarande är i kraft och ger möjlighet till en ytterligare förlängning med ett eller två år om ett gemenskapssystem för prissättning av användning av infrastruktur fortfarande inte införts.

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

GODSTRANSPORTER MARCO POLO-PROGRAMMET

Offentlig överläggning

Rådet diskuterade utkastet till förordning om inrättande av "Marco Polo-programmet", ett finansieringsinstrument som syftar till att föra över godstransporter från vägtransporter till andra transportsätt närsjöfart, järnväg eller inre vattenvägar som är mindre skadliga för miljön. Diskussionen inriktades på budgetramen för programmet och miniminivån för stödbeloppen till de olika åtgärdskategorierna. Eftersom enighet inte nåddes om budgeten för programmet uppmanade rådet Coreper att fortsätta behandlingen av förslaget så att rådet kan komma fram till en ståndpunkt vid ett kommande möte.

Det föreslagna Marco Polo-programmet bygger på erfarenheterna från Pact-initiative (pilotåtgärder för kombinerade transporter) från 19972001. Det består av tre slags åtgärder trafikomställningsåtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt lärande som syftar till att den ökning av vägtransporterna som förutses fram till 2010 (12 miljarder tonkilometer per år) skall föras över till andra transportsätt.

TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄT

Offentlig överläggning

Rådet behandlade utkastet till ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. Diskussionen inriktades på de åtgärder som krävs för utbyggnad av järnvägsnätet och på förteckningen över de särskilda projekt som genomförs med hjälp av ekonomiskt stöd från gemenskapen. Eftersom enighet inte nåddes om förteckningen över de särskilda projekten uppmanade rådet Coreper att fortsätta behandlingen av förslaget så att rådet kan komma fram till en ståndpunkt vid mötet den 56 december.

De nuvarande riktlinjerna för utbyggnad av det europeiska transportnätet innehåller en förteckning över särskilda projekt, vilken utarbetades av Europeiska rådet i Essen 1996, samt planer och kriterier för att fastställa projekt av gemensamt intresse fram till 2010. Europeiska rådet i Barcelona begärde att beslut senast i december 2002 skall antas om de reviderade riktlinjerna med tillhörande finansiella bestämmelser för de transeuropeiska näten.

Förslaget syftar till en första översyn av de gällande riktlinjerna från 1996 i avvaktan på ett förslag som kommissionen skall lägga fram om en mer övergripande revidering 2004. Detta mer övergripande förslag kommer att göra det möjligt att anta nya riktlinjer för perioden 20202025 där hänsyn även tas till unionens utvidgning.

GALILEOPROGRAMMET FÖR SATELLITNAVIGERING

Rådet noterade kommissionens föredragning av ett meddelande med en lägesrapport för Galileoprogrammet för satellitnavigering som har till syfte att tillhandahålla navigationstjänster från 2008 och framåt genom satelliter i en omloppsbana på medelavstånd från jorden. Rådet uppmanade Coreper att behandla dokumentet för att komma fram till lämpliga slutsatser vid ett kommande möte.

Programmet är organiserat i fyra klart åtskilda faser: utformningsfasen, som avlutades i slutet av 2000, utvecklingsfasen, som fortsätter fram till och med 2005, utplaceringsfasen fram till och med 2007 och den operativa fasen, som inleds 2008. Rådet godkände utvecklingsfasen den 26 april 2002, då det frigjorde 450 millioner euro i anslag ur gemenskapsbudgeten och bildade det gemensamma företaget Galileo.

ÖVRIGA FRÅGOR

 • Backspeglar på lastbilar och skåpbilar

  Rådet noterade den belgiska delegationens oro beträffande den döda vinkeln i backspeglar på lastbilar och skåpbilar.

  Den belgiska delegationen begärde att kommissionen skall lägga fram förslag om särskilda backspeglar, som minskar den döda vinkeln, vilka skall monteras på lastbilar och skåpbilar som redan är i trafik. Den nederländska delegationen stödde denna begäran.

  Denna begäran är en följd av att kommissionen i januari 2002 lade fram ett förslag om montering av sådana speglar på nya lastbilar och skåpbilar.

ENERGI

LIBERALISERINGEN AV EL OCH GAS

 • Regler för de inre marknaderna för el och naturgas

 • Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel

Rådet höll en riktlinjedebatt om utkastet till direktiv om att påskynda liberaliseringen av el- och gassektorerna och noterade en lägesrapport om utkastet till förordning om villkoren för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel.

Vice ordförande Loyola de Palacio redogjorde också för kommissionens andra rapport om benchmarking av genomförandet av den inre marknaden för el och gas, vilken omfattar år 2002.

När det gäller de viktigaste kvarstående frågorna gav debatten ordförandeskapet den vägledning det behöver för att förbereda underlaget för en övergripande kompromiss vid rådets möte den 25 november. Ordförandeskapets avsikt är att direktivet och förordningen (vilka har utarbetats som två separata texter, den ena för el och den andra för gas) skall antas som ett paket.

Europeiska rådet har vid flera tillfällen gett detta ärende hög prioritet, och ordförandeskapet har fastställt en snäv tidsram så att de frister som angavs i Barcelona i mars 2002 kan respekteras.

Vid debattens slut konstaterade ordföranden följande:

  "1. Rådet är inriktat på att i enlighet med slutsatserna från Barcelona nå en överenskommelse om paketet om liberalisering av energisektorn vid mötet den 25 november 2002.

  2. Man har redan gjort stora framsteg. Det finns ett allmänt stöd för de flesta inslagen i kompromissförslaget. I stort sett kvarstår endast följande fyra frågor:

    Skydd för slutförbrukare och energimärkning Lämplig nivå på konsumentskydd och information till konsumenter.

    Uppdelning av verksamhetsslag Det alternativ som flertalet delegationer föredrar är åtskillnad i rättsligt avseende. Den fråga som måste lösas är en eventuell skillnad, t.ex. när det gäller tidsramen, mellan överföringssystemansvariga och distributionssystemansvariga.

    Tillträde till lagring En lämplig balans mellan effektivt tillträde till alla komponenter i systemet och rätten att reservera delar av lagringsutrymmet med tanke på skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och försörjningstryggheten.

    Öppnande av marknaden för hushåll Den andra fasen av öppnandet av marknaden bör klargöras, och i detta sammanhang måste alla delar av direktiven beaktas.

  3. Arbetet måste också gå vidare med förordningen om gränsöverskridande elhandel som en del av en helhetslösning.

4. Ordförandeskapets kompromissförslag kommer att utgöra ett underlag för den fortsatta  behandlingen i syfte att nå en överenskommelse om hela liberaliseringspaketet.

I förslaget till direktiv föreskrivs det att el- och gasmarknaderna skall öppnas helt för alla konsumenter senast den 1 januari 2005 och att direktiven 96/92/EG (el) och 98/30/EG (gas) skall ändras genom att vissa bestämmelser som blivit överflödiga förenklas.

I förslaget till förordning föreskrivs att det för prissättning och tilldelning av tillgänglig kapacitet för sammanlänkningar för gränsöverskridande elhandel skall fastställas rättvisa, öppna och direkt tillämpliga regler som återspeglar kostnaderna. Avsikten är att dessa regler skall ersätta en övergångsmekanism som har tillämpats sedan mars 2002.

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET FÖR GAS OCH OLJA

Rådet tog del av en redovisning från kommissionen av ett meddelande och två förslag till direktiv som syftar till att minska beroendet av tredje land när det gäller försörjningen av oljeprodukter och naturgas. Rådet uppmanade Coreper att i vederbörlig ordning inleda behandlingen av dessa förslag.

Förslagen är en uppföljning av kommissionens grönbok om energiförsörjningstrygghet. i förslagen föreskrivs samordnad användning av oljelagren, utöver det nuvarande kravet på att upprätthålla lager som motsvarar 90 dagars förbrukning, minimiåtgärder för att trygga gasförsörjningen (det finns för närvarande ingen eu-ram för naturgas) och förstärkning av dialogen med producentländerna. kommissionen anser att befintliga strukturer som internationella energiorganet (iea) har blivit otillräckliga efter händelserna den 11 september 2001.

PUNKTER SOM GODKÄNDES UTAN DEBATT

TRANSPORT

Interbus-överenskommelsen

Rådet godkände ingåendet av Interbus-överenskommelsen, ett europeiskt avtal om persontransport med buss. (13262/1/01 REV 1)

Avtalet, som undertecknades i juni 2001, har till syfte att uppnå en viss nivå av rättslig harmonisering genom upprättande av enhetliga bestämmelser för bussar i tillfällig internationell trafik. De avtalsslutande parterna är Europeiska gemenskapen, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

Avtal med Kina om sjötransport

Rådet godkände undertecknandet på gemenskapens vägnar av ett avtal om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kina å den andra (9053/1/02 REV 1, 8388/1/02 REV 1).

Syftet med avtalet är att förbättra villkoren för godstransporter till sjöss till förmån för båda parters ekonomiska aktörer. Det grundas på principerna om frihet att tillhandahålla sjötransporttjänster, oinskränkt tillgång till laster och tredjelandshandel samt på obegränsad tillgång till hamnar och stödtjänster och icke-diskriminerande behandling vid utnyttjande av dessa.

MILJÖ

Genetiskt modifierade organismer

Inom ramen för direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i miljön antog rådet följande beslut:

   Ett beslut om vägledande kommentarer för att komplettera bilaga VII till direktiv 2001/18/EG. I bilaga VII beskrivs målet och den allmänna princip som skall följas för att utforma en övervakningsplan för att spåra och identifiera alla effekter på människors hälsa eller miljön till följd av att GMO har släppts ut på marknaden. (11979/02)

   Ett beslut om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer. I enlighet med direktivet måste den behöriga nationella myndigheten meddelas i förväg om utsläppandet på marknaden av GMO. I meddelandet sammanfattas det berörda ärendet, och i beslutet fastställs det formulär som skall användas för sammanfattningen. (11978/02)

   Ett beslut om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden. i enlighet med direktivet måste den behöriga nationella myndigheten meddelas i förväg om utsläppandet. I beslutet fastställs det formulär som skall användas av de nationella myndigheterna när de överlämnar sammanfattningen av meddelandet till kommissionen. (11980/02)

________________________

(1) ?När uttalanden, slutsatser eller resolutioner har antagits formellt av rådet anges detta i rubriken för punkten i fråga, och texten står inom citattecken.?Dokument som det hänvisas till i texten finns på rådets webbplats HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Antagna rättsakter med offentliga uttalanden till rådets protokoll markeras med asterisk. Uttalandena finns på rådets webbplats (se ovan) eller kan fås från presstjänsten.


Side Bar