Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/02/285

Luxemburg, 3. ja 4. lokakuuta 2002 12328/02 (Presse 285)

Neuvoston 2452. istunto - LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA - Luxemburg, 3. ja 4. lokakuuta 2002

Puheenjohtajat: Flemming HANSEN Liikenneministeri Bendt BENDTSEN Talous- ja elinkeinoministeri sekä pohjoismaisen yhteistyön ministeri Tanskan kuningaskunnasta

SISÄLLYSLUETTELO(1)

OSALLISTUJAT 4

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

LIIKENNE

ILMAILU

LENTOLIIKENTEEN VALVONTA YHTENÄINEN EUROOPPALAINEN ILMATILA 6

LÄHTÖ- JA Saapumisaikojen JAKAMINEN YHTEISÖN LENTOASEMILLA 7

LENTOMATKUSTAJILLE ANNETTAVA KORVAUS LENNOLLEPÄÄSYN EPÄÄMISEN SEKÄ LENTOJEN PERUUTTAMISEN TAI PITKÄAIKAISEN VIIVÄSTYMISEN YHTEYDESSÄ 8

ILMAILUALAN VAKUUTUKSET 9

MAALIIKENNE

RAUTATIELIIKENNE 10

ALPPIEN KAUTTAKULKULIIKENNE 11

   Yleiset kysymykset 11

   Ekopistejärjestelmä Itävallassa 11

HORISONTAALISET KYSYMYKSET

TAVARANKULJETUSJÄRJESTELMÄ MARCO POLO -OHJELMA 12

EUROOPAN LAAJUISET VERKOT 13

SATELLIITTINAVIGOINTI GALILEO 14

MUUT ASIAT

   Kuorma- ja pakettiautojen taustapeilit 15

ENERGIA

SÄHKÖN JA KAASUN MARKKINOIDEN VAPAUTTAMINEN

   Sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevat säännöt 16

   Verkkoon pääsy rajat ylittävässä sähkön kaupassa 16

ÖLJYTUOTTEIDEN JA MAAKAASUN TOIMITUSVARMUUS 18

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

LIIKENNE

 • Interbus-sopimus I

 • Meriliikennesopimus Kiinan kanssa I

YMPÄRISTÖ

 • Muuntogeeniset organismit II

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Olivier DELEUZE

François ROUX

Valtiosihteeri, energia-asiat ja kestävä kehitys, liikenneministerin avustaja

Pysyvän edustajan sijainen

Tanska:
Flemming HANSEN

Bendt BENDTSEN

Thomas EGEBO

Michael DITHMER

Liikenneministeri

Talous- ja elinkeinoministeri sekä pohjoismaisen yhteistyön ministeri

Valtiosihteeri, liikenneministeriö

Valtiosihteeri, talous- ja elinkeinoministeriö

Saksa:
Kurt BODEWIG

Ralf NAGEL

Peter WITT

Liikenne-, rakennus- ja asuntoministeri

Valtiosihteeri, liikenne-, rakennus- ja asuntoministeriö

Pysyvän edustajan sijainen

Kreikka:
Christos VERELIS

Georgios ANOMERITIS

Apostolos-Athanasios TSOCHATZOPOULOS

Manolis STRATAKIS

Liikenne- ja viestintäministeri

Kauppamerenkulkuministeri

Kehitysministeri

Valtiosihteeri, liikenne- ja viestintäasiat

Espanja:
Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

José FOLGADO BLANCO

Adolfo MENÉNDEZ MENÉNDEZ

Alueellisen kehityksen ministeri

Valtiosihteeri, energia, teollinen kehitys ja pk-yritykset

Alivaltiosihteeri, alueellinen kehitys

Ranska:
Gilles de ROBIEN

Nicole FONTAINE

Perusrakenne-, liikenne-, asunto-, matkailu- ja meriministeri

Ministeri talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriössä, vastuualueenaan teollisuus

Irlanti:
Jim McDAID

John BROWNE

Varaministeri liikenneministeriössä (erityisvastuualueenaan tie- ja tavaraliikenne)

Varaministeri viestintä-, meri- ja luonnonvaraministeriössä

Italia:
Pietro LUNARDI

Alessandro PIGNATTI

Infrastruktuuri- ja liikenneministeri

Pysyvän edustajan sijainen

Luxemburg:
Henri GRETHENLiikenneministeri
Alankomaat:
Roelf de BOER

Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS

Henne J.J. SCHUWER

Liikenne- ja yleisten töiden ministeri

Valtiosihteeri, liikenne, viestintä ja yleiset työt

Pysyvän edustajan sijainen

Itävalta:

Mathias REICHHOLD

Judith GEBETSROITHNER

Liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri

Pysyvän edustajan sijainen

Portugali:
Luis VALENTE de OLIVEIRA

Dulce FRANCO

Yleisten töiden, liikenne- ja asuntoministeri

Valtiosihteeri, talousministerin avustaja

Suomi:
Kimmo SASI

Sinikka MÖNKÄRE

Liikenne- ja viestintäministeri

Kauppa- ja teollisuusministeri

Ruotsi:
Björn ROSENGREN

Gun ERIKSSON

Elinkeinoministeri

Valtiosihteeri, elinkeinoministeriö

Yhdistynyt kuningaskunta:
John SPELLAR

Brian WILSON

Varaministeri ("Minister of State"), vastuualueenaan liikenne

Varaministeri, vastuualueenaan teollisuus ja yleiset työt

* * *
Komissio:
Loyola DE PALACIOVarapuheenjohtaja

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

LIIKENNE

ILMAILU

LENTOLIIKENTEEN VALVONTA YHTENÄINEN EUROOPPALAINEN ILMATILA

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion tilanneselvityksen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomista koskevista säädösehdotuksista. Se kehotti pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan asian käsittelyä, jotta asiasta voitaisiin päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen neuvoston 5. ja 6. 12. pidettävässä istunnossa (maaliskuussa 2002 kokoontuneen) Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.

Säädösehdotusten tarkoituksena on soveltaa yhteisiä periaatteita ja sääntöjä ilmatilan käyttöön, jäsenvaltioiden erilaisista säännöistä ja menettelyistä johtuvien lentoliikenteen ruuhkautumisen ja lentojen viivästymisen vähentämiseksi. Säädösehdotusten yhteydessä on kuitenkin tullut esille monia hankalia asioita, kuten sotilashenkilöstön osallistuminen, suhteet Eurocontroliin (Euroopan lennonvarmistusjärjestöön) ja säädöksissä käytettävä oikeusperusta. Näiden kysymysten yksityiskohtainen ja perusteellinen tarkastelu onkin parhaillaan käynnissä.

Yhteisön ja Eurocontrolin välisten suhteiden osalta puheenjohtajavaltio ilmoitti, että suunnitelmissa on järjestää 8.10. diplomaattikonferenssi, jossa yhteisö allekirjoittaa pöytäkirjan Eurocontroliin liittymisestä.

Kyseisiä neljää asetusehdotusta tarkastellaan kokonaisuutena, joka on tarkoitus hyväksyäkin sellaisena. Siihen kuuluu puiteasetus ja kolme täytäntöönpanoasetusta, joissa on säännökset lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta, ilmatilan organisoinnista ja käytöstä sekä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon toimivuudesta.

Barcelonan Eurooppa-neuvosto kehotti jatkamaan aktiivisesti tämän asiakokonaisuuden käsittelyä ennen vuoden 2002 loppua, jotta päätökset voitaisiin tehdä niin, että yhtenäinen ilmatila voidaan toteuttaa vuonna 2004.

LÄHTÖ- JA Saapumisaikojen JAKAMINEN YHTEISÖN LENTOASEMILLA

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion tilanneselvityksen, joka koski ehdotusta lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamiseksi. Neuvosto pani myös merkille komission aikomuksen esittää pian muutettu ehdotus tästä asiasta. Se pyysi pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan asian käsittelyä, jotta asetus voitaisiin antaa nopeasti.

Ehdotuksen tarkoituksena on tehdä asetukseen 95/93 teknisiä mukautuksia ennen yhteisön lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevan järjestelmän kattavampaa uudistusta. Valtuuskuntien enemmistö kannattaa tätä kaksivaiheista lähestymistapaa, vaikka jotkut katsovatkin, että tietyissä asioissa mennään pelkkiä teknisiä mukautuksia pidemmälle.

Komission suunnittelemalla kattavammalla ehdotuksella on tarkoitus ottaa käyttöön markkinamekanismit lähtö- ja tuloaikoja jaettaessa, jotta kysyntä ja tarjonta saataisiin paremmin vastaamaan toisiaan. Tuleva ehdotus perustuu markkinalähtöisiä menettelytapoja koskevan laajan tutkimuksen tuloksiin, joiden odotetaan olevan käytettävissä vuoden 2003 puoliväliin mennessä.

LENTOMATKUSTAJILLE ANNETTAVA KORVAUS LENNOLLEPÄÄSYN EPÄÄMISEN SEKÄ LENTOJEN PERUUTTAMISEN TAI PITKÄAIKAISEN VIIVÄSTYMISEN YHTEYDESSÄ

Neuvosto kävi periaatekeskustelun asetusehdotuksesta, jolla pyritään nostamaan lentomatkustajille maksettavien korvausten määrää lennollepääsyn epäämisen, lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä.

Keskustelun tuloksena voitiin antaa ohjeet kolmen vielä ratkaisematta olevan asian osalta ehdotuksen jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Nämä asiat ovat

  säädösehdotuksen soveltamisala suhteessa nykyiseen valmismatkadirektiiviin

  matkustajille maksettavien korvausten määrä

  lennon peruuttamisen yhteydessä sovellettavat säännöt.

   Puheenjohtaja ilmoitti keskustelun päätteeksi seuraavaa:

   Työtä jatketaan olettaen, että enemmistö kannattaa valmismatkojen sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan.

   Korvausten määrän osalta asian käsittelyä jatketaan pysyvien edustajien komiteassa valtuuskuntien ilmaisemien näkökantojen pohjalta.

   Kaikkien valtuuskuntien mielestä yksi viikko ennen lähtöaikaa näyttää olevan hyväksyttävä raja, jonka sisällä sääntöjä matkustajien suojelemiseksi peruutusten varalta olisi sovellettava.

Säädösehdotuksella pyritään yli kymmenen vuotta sitten annetun asetuksen 295/91 ajantasaistamiseen, ja siinä otetaan huomioon edellisen, vuodelta 1998 olevan ehdotuksen yhteydessä tehty työ.

ILMAILUALAN VAKUUTUKSET

Neuvosto keskusteli viime vuoden syyskuun 11. päivän terroristihyökkäyksen seurauksena siviili-ilmailualan vakuutusmarkkinoilla syntyneestä tilanteesta ja pani merkille komission esittelemän asetusehdotuksen vakuutusvaatimuksista. Se pyysi pysyvien edustajien komiteaa aloittamaan tämän ehdotuksen tarkastelun mahdollisimman pian.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja laati seuraavat päätelmät:

"Neuvostossa käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtajavaltio on laatinut seuraavat päätelmät todeten samalla, että Ecofin-neuvostossa 8.10. tarkastellaan samaa asiaa:

  1.  Neuvosto panee merkille komission kannan, että lentoliikennemarkkinat Euroopassa eivät enää anna aihetta kansallisten vakuutusjärjestelyjen jatkamiseen. Komissio aikoo tästä lähtien soveltaa tapauskohtaisesti perustamissopimuksen valtiontukea koskevia määräyksiä erityistilanteissa. Neuvosto kehottaa Ecofin-neuvostoa harkitsemaan kansallisten järjestelyjen voimassaolon jatkamista rajoitetuksi ajaksi.

  2.  Neuvosto panee merkille komission analyysin yhteisistä rahastoista, joita Euroopan teollisuus (Eurotime) ja ICAO ovat ehdottaneet, ja erityisesti edellytykset, jotka komission ehdotuksen mukaan on täytettävä, ennen kuin rahasto voidaan luoda.

  3.  Neuvosto kehottaa pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan viipymättä ICAOn "Global time" -ehdotuksen ja lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista tehdyn komission ehdotuksen tarkastelua."

MAALIIKENNE

RAUTATIELIIKENNE

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion tilannekatsauksen toisesta ehdotuspaketista, jonka tarkoituksena on Euroopan rautateiden elvyttäminen.

Puheenjohtajavaltio vahvisti näiden ehdotusten olevan tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä ja korosti aikomustaan käsitellä ehdotuksia kokonaisuutena, jotta poliittiseen yhteisymmärrykseen voitaisiin päästä neuvoston 5.6.12. pidettävässä istunnossa.

Tämä toinen rautateitä koskeva ehdotuspaketti muodostuu kolmesta rautateiden turvallisuutta, yhteentoimivuutta ja rautateiden rahtipalvelujen vapauttamista koskevasta direktiiviehdotuksesta, Euroopan rautatieviraston perustamista koskevasta asetusehdotuksesta ja ehdotuksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut yhteisön liittymisestä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF).

Ehdotusten teknisten yksityiskohtien käsittelyssä on edistytty huomattavasti. Yhteisymmärrykseen pääseminen turvallisuutta, yhteentoimivuutta ja COTIFia koskevista säännöksistä näyttää olevan pian mahdollista, rahtipalvelujen vapauttamisen ja rautatieviraston luomisen osalta on kuitenkin vielä jäljellä joitain vaikeita ratkaisematta olevia kysymyksiä.

ALPPIEN KAUTTAKULKULIIKENNE

 • Yleiset kysymykset

 • Ekopistejärjestelmä Itävallassa

Neuvosto tarkasteli yleistä ongelmaa, joka koskee raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkua Alpeilla ja totesi niiden kahden asetusehdotuksen tilanteen, jotka koskevat Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavaa ekopistejärjestelmää.

Neuvosto pani merkille niiden jäsenvaltioiden, joita asia eniten koskee, eli Saksan, Kreikan, Italian ja Itävallan aikomuksen jatkaa neuvotteluja ekopisteistä asian jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Puheenjohtaja korosti, että jäljellä olevat kysymykset on ratkaistava nopeasti. Hän lisäsi, että puheenjohtajavaltio on valmis antamaan täyden tukensa asian edistämiseksi, jotta neuvosto voisi tehdä asiasta kokonaisratkaisun joulukuun 5. ja 6. päivä pidettävässä istunnossaan.

Voimassa oleva ekopistejärjestelmä, joka luotiin, jotta Itävallan läpi kulkevasta raskaasta tavaraliikenteestä aiheutuisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, otettiin käyttöön Itävallan liittymisasiakirjan nojalla väliaikaisena toimenpiteenä ja sen on määrä päättyä 31.12.2003.

Vuonna 2000 komissio esitti ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi. Sen tarkoituksena on poistaa Itävallan kautta kulkevan raskaan tavaraliikenteen kauttakulkukertoja koskeva rajoitus, joka Itävallan liittymisasiakirjaan liittyvässä pöytäkirjassa vahvistettiin 108 prosentiksi vuoden 1991 kauttakulkujen kokonaismäärästä.

Toinen ehdotus esitettiin Laekenissa joulukuussa 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston pyynnöstä. Siinä ehdotetaan nykyisin voimassaolevan järjestelmän kaltaisen ekopistejärjestelmän käyttöönottoa vuodeksi 2004, jota olisi mahdollisuus jatkaa yhdellä tai kahdella vuodella, mikäli yhteisön infrastruktuuria koskevaa hinnoittelujärjestelmää ei vielä olisi otettu käyttöön.

HORISONTAALISET KYSYMYKSET

TAVARANKULJETUSJÄRJESTELMÄ MARCO POLO -OHJELMA

Julkinen keskustelu

Neuvosto tarkasteli asetusehdotusta, jolla perustetaan Marco Polo -ohjelma, eli rahoitusväline, jonka tarkoituksena on siirtää tavarankuljetusta maanteiltä muille, ympäristöä vähemmin vahingoittaville kuljetusmuodoille, kuten lyhyen matkan meriliikenteelle, rautatieliikenteelle ja sisävesiliikenteelle. Keskustelussa keskityttiin siihen, mikä olisi ohjelman yleinen talousarvio ja mitkä eri toimintaluokille annettavan tuen vähimmäismäärät. Koska ohjelman talousarviosta ei päästy yhteisymmärrykseen, neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan ehdotuksen tarkastelua niin, että tämä voi ottaa siihen kantaa tulevassa kokouksessaan.

Ehdotettu Marco Polo -ohjelma perustuu ns. PACT-aloitteesta (yhteisiä kuljetuksia koskevat kokeiluhankkeet) vuosina 19972001 saatuihin kokemuksiin. Siihen sisältyy kolmentyyppisiä toimia liikennemuotosiirtymään liittyvät toimet, katalyyttiset toimet ja yhteiset oppimistoimet joiden tarkoituksena on siirtää vuoteen 2010 mennessä maanteiden tavaraliikenteessä oletettavissa oleva kasvu (12 miljardia tonnikilometriä vuodessa) muille kuljetusmuodoille.

EUROOPAN LAAJUISET VERKOT

Julkinen keskustelu

Neuvosto tarkasteli yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisten verkkojen kehittämiseksi liikenteen alalla tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamista koskevaa ehdotusta. Keskustelussa keskityttiin rautatieverkon kehittämiselle tarpeellisiin toimenpiteisiin ja yhteisön rahoitustukea saavien erityishankkeiden luetteloon. Koska erityishankkeiden luettelosta ei päästy sopimukseen, neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan ehdotuksen tarkastelua niin, että neuvosto voi ottaa siihen kantaa 5. ja 6. joulukuuta pidettävässä istunnossaan.

Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä koskevissa nykyisissä suuntaviivoissa on Eurooppa-neuvoston Essenissä vuonna 1994 laatima luettelo erityishankkeista ja suunnitelmat ja kriteerit yhteistä etua koskevien hankkeiden kartoittamiseksi vuoteen 2010 asti. Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi, että päätökset suuntaviivoista ja niihin liittyviä Euroopan laajuisia verkkoja koskevista rahoitussäännöistä tehtäisiin vuoden 2002 joulukuuhun mennessä.

Ehdotuksella tarkastetaan alustavasti nykyisiä vuodelta 1994 peräisin olevia suuntaviivoja, kunnes komissiolta saadaan vuonna 2004 uusi kattavampi tarkistusehdotus. Tämän kattavamman ehdotuksen avulla voidaan hyväksyä uudet suuntaviivat ajanjaksolle 20202025 ja ottaa huomioon unionin laajentuminen.

SATELLIITTINAVIGOINTI GALILEO

Neuvosto pani merkille komission esittelemän tilannekatsauksen Galileo-ohjelman edistymisestä. Galileo-ohjelman tarkoituksena on tarjota vuodesta 2008 alkaen navigointipalveluja keskikorkeuskiertoradalla olevien satelliittien avulla. Neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan tätä asiakirjaa, jotta neuvosto voisi tehdä asianmukaiset johtopäätökset tulevassa istunnossaan.

Ohjelma jakautuu neljään erilliseen vaiheeseen. Näitä ovat vuoden 2000 lopussa päättynyt suunnitteluvaihe, vuoteen 2005 asti jatkuva kehittämisvaihe, käyttöönottovaihe vuoteen 2007 asti ja käyttövaihe vuodesta 2008 alkaen. Neuvosto päätti kehittämisvaiheesta 26.4.2002 myöntämällä hankkeelle 450 miljoonan euron määrärahat yhteisön talousarviosta ja perustamalla Galileo-yhteisyrityksen.

MUUT ASIAT

 • Kuorma- ja pakettiautojen taustapeilit

  Neuvosto pani merkille Belgian valtuuskunnan esittämät huolenaiheet, jotka koskivat kuorma- ja pakettiautoissa käytettävien taustapeilien ns. kuollutta kulmaa.

  Belgian valtuuskunta pyysi komissiota esittämään ehdotuksen, jossa edellytetään kuollutta kulmaa vähentävien taustapeilien asentamista jo käytössä oleviin kuorma- ja pakettiautoihin. Alankomaiden valtuuskunta antoi tukensa Belgian esitykselle.

  Pyyntö on seurausta komission tammikuussa 2002 esittämästä ehdotuksesta, joka koskee kyseisten peilien asentamista uusiin kuorma- ja pakettiautoihin.

ENERGIA

SÄHKÖN JA KAASUN MARKKINOIDEN VAPAUTTAMINEN

 • Sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevat säännöt

 • Verkkoon pääsy rajat ylittävässä sähkön kaupassa

Neuvosto kävi periaatekeskustelun direktiiviehdotuksesta, jonka tavoitteena on jouduttaa sähkö- ja maakaasualojen markkinoiden vapauttamista, ja pani merkille tilanneselvityksen verkkoon pääsyn edellytyksiä rajat ylittävässä sähkön kaupassa koskevan asetusehdotuksen käsittelystä.

Varapuheenjohtaja Loyola DE PALACIO esitteli lisäksi komission toisen kertomuksen sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden täytäntöönpanon tilanteesta. Kertomus kattaa vuoden 2002.

Puheenjohtajavaltio sai keskustelussa aineksia avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi, joten se voi tehdä valmisteluja kokonaisvälitysehdotuksen aikaansaamiseksi neuvoston istunnossa 25. marraskuuta. Puheenjohtajavaltion aikomuksena on saada direktiivi (josta on laadittu kaksi eri tekstiä, toinen sähköä ja toinen maakaasua varten) ja asetus hyväksytyksi yhtenä kokonaisuutena.

Eurooppa-neuvosto on ilmoittanut useaan otteeseen pitävänsä tätä asiakokonaisuutta erityisen tärkeänä, ja puheenjohtajavaltio on vahvistanut tiukan aikataulun Barcelonassa maaliskuussa 2002 asetettujen määräaikojen noudattamiseksi.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja esitti seuraavaa:

  "1. Neuvosto pyrkii pääsemään ratkaisuun energiamarkkinoiden vapauttamista koskevasta asiakokonaisuudesta seuraavassa energianeuvoston istunnossa 25. marraskuuta 2002 Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.

  2. Asiassa on jo edistytty huomattavasti. Välitysehdotuksen useimmista kohdista on päästy yleisesti sopimukseen. Avoinna olevat kysymykset on saatu rajattua pääosin neljään aiheeseen:

   Loppukäyttäjien suojelu ja energiamerkinnät:

   Loppukäyttäjien suojelun asianmukainen taso ja kuluttajille tiedottaminen

   Eri toimintojen eriyttäminen:

   Vaihtoehto, jota useimmat valtuuskunnat selvästi kannattavat, on oikeudellinen eriyttäminen. Kysymys on mahdollisesta eriyttämisestä esim. ajallisesti siirto- tai jakeluverkon operaattorien välillä

   Varastojen käyttömahdollisuus:

   Asianmukainen tasapaino näiden kahden elementin välillä: järjestelmän kaikkiin osiin pääsy ja toisaalta oikeus varata osia varastoista julkisille palveluille sekä toimitusvarmuussyyt

   Markkinoiden avaaminen kotitalouksille:

   Markkinoiden avaamisen toista vaihetta on selvennettävä. Tätä tehtäessä on otettava huomioon direktiivien kaikki elementit.

  3. Lisäksi on vielä jatkettava verkkoon pääsyn edellytyksiä rajat ylittävässä sähkön kaupassa koskevan asetuksen käsittelyä, joka on osa kokonaisratkaisua.

  4. Puheenjohtajan välitysehdotus on pohja jatkokäsittelylle markkinoiden vapauttamista koskevasta asiakokonaisuudesta sopimukseen pääsemiseksi."

Direktiiviehdotuksen mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinat avataan täysimääräisesti kaikille kuluttajille 1.1.2005 mennessä. Direktiivillä muutetaan direktiiviä 96/92/EY (sähkö) ja direktiiviä 98/30/EY (maakaasu) yksinkertaistamalla tiettyjä tarpeettomiksi käyneitä säännöksiä.

Asetusehdotuksella on tarkoitus mahdollistaa hinnoittelua ja käytettävissä olevan yhteenliittämiskapasiteetin jakamista koskevien oikeudenmukaisten, kustannusvastaavien, avoimien ja sellaisenaan sovellettavien sääntöjen asettaminen rajat ylittävälle sähkön kaupalle. Sillä on tarkoitus korvata väliaikainen järjestely, joka on ollut käytössä maaliskuusta 2002 lähtien.

ÖLJYTUOTTEIDEN JA MAAKAASUN TOIMITUSVARMUUS

Neuvosto pani merkille komission esittelemät tiedonannon ja kaksi direktiiviehdotusta, joiden tarkoituksena on vähentää riippuvuutta kolmansista maista öljytuotteiden ja maakaasun toimituksissa. Neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa aloittamaan näiden ehdotusten käsittelyn sopivana ajankohtana.

Ehdotukset perustuvat energiahuoltoa käsittelevään komission vihreään kirjaan. Niissä esitetään öljyvarastojen käytön koordinointia (tämä menisi pidemmälle kuin nykyinen vaatimus 90 päivän kulutusta vastaavien varastojen ylläpidosta), vähimmäistoimenpiteistä maakaasutoimitusten takaamiseksi (tällä hetkellä EU:lla ei ole maakaasua koskevia säädöspuitteita) ja vuoropuhelun tehostamista tuottajamaiden kanssa. Komissio katsoo, että olemassa olevista mekanismeista, kuten kansainvälisestä energiajärjestöstä (IEA), on tullut tehottomia vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen.

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

LIIKENNE

Interbus-sopimus

Neuvosto hyväksyi linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (Interbus-sopimuksen) tekemisen (13262/1/01 REV 1).

Kesäkuussa 2001 allekirjoitetun sopimuksen tarkoituksena on saavuttaa lainsäädännön jonkin asteinen yhdenmukaisuus vahvistamalla yhteiset säännöt linja-autoilla satunnaisesti harjoitettavaan kansainväliseen matkustajaliikenteeseen. Sopimuspuolet ovat: Euroopan yhteisö, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Moldova, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia ja Turkki.

Meriliikennesopimus Kiinan kanssa

Neuvosto hyväksyi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen allekirjoittamisen yhteisön puolesta (9053/1/02 REV 1, 8388/1/02 REV 1).

Sopimuksen tarkoituksena on parantaa molempien osapuolten taloudellisten toimijoiden eduksi niitä edellytyksiä, joilla merirahtikuljetuksia toteutetaan. Se perustuu seuraaviin periaatteisiin: meriliikennepalvelujen tarjoamisen vapauteen, lastin vapaaseen kuljetusoikeuteen sekä vapaaseen pääsyyn kolmansien maiden väliseen liikenteeseen ja rajoittamattomaan pääsyyn satamiin sekä syrjimättömään kohteluun satamien ja merenkulkupalvelujen käytössä.

YMPÄRISTÖ

Muuntogeeniset organismit

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12.3.2001 annettuun direktiiviin 2001/18/EY liittyen neuvosto teki seuraavat päätökset:

   päätös direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentävistä ohjeista. Liitteessä VII kuvataan seurantasuunnitelman tavoitteet ja noudatettavat yleiset periaatteet, joilla jäljittää ja selvittää geneettisesti muunnettujen organismien markkinoille saattamisesta aiheutuvat vaikutukset ihmisten terveyteen tai ympäristöön. (11979/02)

   päätös geneettisesti muunnettujen organismien markkinoille saattamista koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta. Direktiivin nojalla toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle on ilmoitettava, ennen kuin geneettisesti muunnettuja organismeja saatetaan markkinoille. Kyseinen ilmoitus sisältää yhteenvedon asiasta, ja päätöksessä säädetään kyseisessä yhteenvedossa käytettävästä lomakkeesta. (11978/02)

   päätös geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta. Direktiivin nojalla toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle on ilmoitettava ennen kuin tämä levittäminen toteutetaan, ja päätöksessä säädetään lomakkeesta, jota kansallisten viranomaisten on käytettävä, kun ne lähettävät yhteenvetoilmoituksen komissiolle. (11980/02)

  (1) ?Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.?Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa em. verkkosivuilta tai lehdistöpalvelusta.


Side Bar