Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 15 februari 2013

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar med anledning av Internationella rödakorskommitténs 150-årsjubileum

Med anledning av Internationella rödakorskommitténs grundande för 150 år sedan lovordar Europeiska unionen kommitténs oförtröttliga och ovärderliga arbete med att skydda offer för väpnade konflikter i hela världen.

Sedan grundandet den 17 februari 1863 har Internationella rödakorskommittén arbetat oupphörligt för att förhindra lidande genom att utveckla, främja och stärka den internationella humanitära rätten, som återges i de fyra Genèvekonventionerna från 1949, deras tilläggsprotokoll och andra internationella överenskommelser liksom i internationell sedvanerätt, och de universella humanitära principerna, samt genom att vid väpnade konflikter och andra krissituationer ge humanitärt bistånd till sårade, sjuka och skeppsbrutna medlemmar av de väpnade styrkorna, krigsfångar och andra fångar liksom till civilbefolkningen. Det arbete som utförs av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som består av Internationella rödakorskommittén, de etthundraåttioåtta nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna samt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, utgör basen för internationella humanitära insatser. Samarbetet mellan de nationella kommittéerna för genomförandet av internationell humanitär rätt och Internationella rödakorskommittén är ovärderligt när det gäller att främja en effektiv tillämpning av internationell humanitär rätt.

Europeiska unionen stöder helhjärtat Internationella rödakorskommitténs, de nationella föreningarnas och den internationella federationens uppdrag i hela världen. I det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd underströks att Internationella rödakorskommitténs uppdrag är unikt och utlovades att EU beslutsamt skulle arbeta i nära partnerskap med Internationella rödakorskommittén. År 2005 antog Europeiska unionen riktlinjer för internationell humanitär rätt, där EU åläggs att främja efterlevnaden av internationell humanitär rätten, och i EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter som antogs av rådet i juni 2012 erinrar man om EU:s beslutsamhet att fortsätta att främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, inte minst genom samarbete med Internationella rödakorskommittén.

Samtidigt som man firar Internationella rödakorskommitténs humanitära insatser under 150 år är EU bekymrat över att allvarliga humanitära utmaningar kvarstår; civila får ofta ta den hårdaste smällen i väpnade konflikter eller vid väpnat våld, och brott mot internationell humanitär rätt är fortfarande alltför vanliga. Internationella rödakorskommitténs arbete förblir oumbärligt när det gäller att bekämpa mänskligt lidande. EU kommer att fortsätta att stödja genomförandet av Internationella rödakorskommitténs humanitära insatser i hela världen och dess grundläggande principer, nämligen neutralitet, mänsklighet, oberoende och opartiskhet.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-landet Liechtenstein liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.


Side Bar