Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 15. februára 2013

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti 150. výročia Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK)

Pri príležitosti 150. výročia založenia Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Európska únia skladá hold neúnavnému a neoceniteľnému úsiliu MVČK o ochranu životov a dôstojnosti obetí ozbrojených konfliktov na celom svete.

MVČK sa od svojho založenia 17. februára 1863 neprestajne snaží zabrániť utrpeniu tým, že rozvíja, podporuje a posilňuje medzinárodné právo zakotvené v štyroch ženevských dohovoroch z roku 1949, v ich dodatkových protokoloch a iných medzinárodných dohodách, ako aj vo zvykovom medzinárodnom práve a v univerzálnych humanitárnych zásadách a tiež tým, že počas ozbrojených konfliktov a iných núdzových situácií poskytuje humanitárnu pomoc zraneným, chorým a stroskotaným príslušníkom ozbrojených síl, vojnovým zajatcom a iným zadržiavaným osobám, ako aj civilnému obyvateľstvu. Práca Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorého súčasťou je MVČK, 188 národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ako aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, je jadrom medzinárodného úsilia v oblasti humanitárnej činnosti. Pri podpore účinného uplatňovania medzinárodného humanitárneho práva je neoceniteľná spolupráca medzi národnými výbormi pre vykonávanie medzinárodného humanitného práva a Medzinárodným výborom Červeného kríža.

Európska únia plne podporuje poslanie MVČK, národných spoločností Červeného kríža a medzinárodnej federácie na celom svete. V Európskom konsenze o humanitárnej pomoci sa zdôraznila jedinečná povaha mandátu MVČK a prijal sa záväzok, že EÚ bude s MVČK úzko spolupracovať. Európska únia v roku 2005 prijala usmernenia Európskej únie o podpore medzinárodného humanitárneho práva, v ktorých sa EÚ zaväzuje podporovať dodržiavanie medzinárodného humanitného práva, a v strategickom rámci EÚ pre ľudské práva a v akčnom pláne pre ľudské práva, ktoré Rada prijala v júni 2012, sa potvrdzuje odhodlanie EÚ pokračovať v podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, a to v neposlednom rade prostredníctvom spolupráce s MVČK.

EÚ oslavuje sto päťdesiat rokov humanitárnej práce MVČK, je však znepokojená tým, že pretrvávajú závažné humanitárne problémy; civilné obyvateľstvo často musí niesť ťarchu ozbrojeného konfliktu či násilností a porušenia medzinárodného humanitárneho práva sú aj naďalej veľmi bežné. Úsilie MVČK o pomoc trpiacim ostáva nenahraditeľné. EÚ bude aj naďalej podporovať MVČK pri vykonávaní jeho poslania na celom svete, ako i v napĺňaní jeho základných zásad, ktorými sú neutralita, ľudskosť, nezávislosť a nestrannosť.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajina EZVO Lichtenštajnsko, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.


Side Bar