Navigation path

Left navigation

Additional toolsUNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 15 lutego 2013 r.

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton w imieniu Unii Europejskiej z okazji 150. rocznicy utworzenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Z okazji 150. rocznicy utworzenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Unia Europejska wyraża uznanie dla niestrudzonej i bezcennej pracy, jaką prowadzi MKCK, chroniąc życie i godność ofiar konfliktów zbrojnych na całym świecie.

Od czasu powstania 17 lutego 1863 r. organizacja ta pracuje bez przerwy, by zapobiegać cierpieniu, rozwijając, propagując i wzmacniając międzynarodowe prawo humanitarne, zawarte w czterech konwencjach genewskich z 1949 roku, protokołach dodatkowych do nich i w innych porozumieniach międzynarodowych, oraz w prawie zwyczajowym międzynarodowym, jak również powszechne zasady humanitarne; prace MKCK obejmują także zapewnianie w czasie konfliktów zbrojnych i innych sytuacji nadzwyczajnych pomocy humanitarnej rannym, chorym i cierpiącym wskutek katastrof morskich członkom sił zbrojnych, a także jeńcom, innym zatrzymanym oraz ludności cywilnej. Praca Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w skład którego wchodzą MKCK, sto osiemdziesiąt osiem stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest istotą międzynarodowych działań humanitarnych. Współpraca między komitetami krajowymi i MKCK na rzecz wprowadzania w życie międzynarodowego prawa humanitarnego jest nieoceniona w propagowaniu skutecznego stosowania tego prawa.

Unia Europejska w pełni popiera misję MKCK, stowarzyszeń krajowych i międzynarodowej federacji na świecie. W europejskim konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej podkreślono wyjątkowy charakter działalności MKCK i wyrażono determinację UE do działania w ścisłym partnerstwie z MKCK. W roku 2005 Unia Europejska przyjęła wytyczne dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego, które nakładają na UE obowiązek propagowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, natomiast w przyjętych przez Radę w czerwcu 2012 roku ramach strategicznych i planie działania UE w sprawie praw człowieka ponownie mówi się o zobowiązaniu Rady do dalszego propagowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, również przez współpracę z MKCK.

Świętując sto pięćdziesiąt lat pracy humanitarnej MKCK, UE jest jednak zaniepokojona faktem, że nadal istnieją poważne problemy natury humanitarnej; ludność cywilna często najbardziej odczuwa skutki konfliktów zbrojnych lub przemocy, a naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego nadal zdarzają się zbyt często. Praca MKCK jest ciągle niezastąpiona, jeżeli chodzi o przynoszenie ludziom ulgi w cierpieniu. UE będzie nadal wspierać realizację przez MKCK zadań humanitarnych na całym świecie oraz popierać jego podstawowe zasady, którymi są neutralność, humanitarność, niezależność i bezstronność.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwo EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein; a także Ukraina, Republika Mołdawii, Armenia i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.


Side Bar