Navigation path

Left navigation

Additional toolsEUROPESE UNIE

NL

Brussel, 15 februari 2013

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over de internationale dag van

de inheemse volken in de wereld op 9 augustus 2011

De 150e verjaardag van de oprichting van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) is voor de Europese Unie een gelegenheid om hulde te brengen aan het ICRC voor zijn onophoudelijke inzet en onschatbare werk bij het beschermen van het leven en de waardigheid van slachtoffers van gewapende conflicten in de hele wereld.

Het ICRC heeft zich sinds zijn oprichting op 17 februari 1863 onafgebroken ingezet om menselijk lijden te voorkomen door te werken aan de ontwikkeling, de bevordering, en de versteviging van het internationaal humanitair recht, dat behalve in de vier Verdragen van Genève van 1949, de Aanvullende Protocollen daarbij, en andere internationale overeenkomsten, ook is vastgelegd in het internationaal gewoonterecht, en de universele humanitaire beginselen, en door bij gewapende conflicten en in andere crisissituaties humanitaire hulp te verschaffen aan gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten, oorlogsgevangen en andere gedetineerden, en aan burgers. Het werk van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging, die is samengesteld uit het ICRC, de honderdachtentachtig Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen, en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen, is de motor van alle internationale humanitaire actie. De samenwerking tussen de nationale commissies voor de tenuitvoerlegging van het internationaal humanitair recht en het ICRC is van onschatbare waarde voor de bevordering van de daadwerkelijke toepassing van het internationaal humanitair recht.

De Europese Unie staat volledig achter de wereldwijde missie van het ICRC, de nationale verenigingen en de Internationale Federatie. In de Europese consensus over humanitaire hulp is het unieke karakter van de opdracht van het ICRC onderstreept en de vast­beslotenheid van de EU voor samenwerking in het kader van een nauw partnerschap met het ICRC verankerd. In de richtsnoeren over internationaal humanitair recht die de Europese Unie in 2005 heeft aangenomen, verplicht de EU zich de naleving van het internationaal humanitair recht te bevorderen, terwijl in het strategisch EU-kader en het EU-actieplan inzake mensenrechten, beide door de Raad aangenomen in juni 2012, de vastbeslotenheid van de EU is herhaald om de naleving van internationaal humanitair recht te blijven bevorderen, niet het minst via samenwerking met het ICRC.

De EU brengt hulde aan de honderdvijftig jaar lange humanitaire inzet van het ICRC, maar is desalniettemin bezorgd over het feit dat ernstige humanitaire problemen nog altijd bestaan; bij een gewapend conflict of geweld zijn het veelal de burgers die het zwaarst worden getroffen, en schendingen van het internationaal humanitair recht komen nog al te vaak voor. Het werk van het ICRC blijft noodzakelijk om menselijk lijden te lenigen. De EU zal de uitvoering van de humanitaire missie van het ICRC in de wereld en de toepassing van de fundamentele ICRC-beginselen neutraliteit, menselijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid blijven steunen.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.


Side Bar