Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 15. februārī

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones (Catherine Ashton) deklarācija Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas (SSKK) 150. gadadienā

Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas (SSKK) dibināšanas 150. gadadienā Eiropas Savienība pauž cieņu SSKK nenogurstošajam un nenovērtējamajam darbam bruņotu konfliktu upuru dzīvības un cieņas aizsargāšanā visā pasaulē.

Kopš tās dibināšanas 1863. gada 17. februārī SSKK ir nerimstoši strādājusi, lai mazinātu ciešanas, izstrādājot, atbalstot un stiprinot starptautiskās humanitārās tiesības, kas izklāstītas 1949. gada Ženēvas konvencijās, to papildprotokolos un citos starptautiskos nolīgumos, kā arī starptautiskās paražu tiesībās, un vispārējos humānos principus, kā arī bruņotos konfliktos un citās ārkārtas situācijās sniedzot humānu palīdzību ievainotajiem, slimajiem, kuģu avārijās iekļuvušajiem bruņoto spēku pārstāvjiem, karagūstekņiem un citiem aizturētajiem, kā arī civilpersonām. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustība, kas sastāv no SSKK, simt astoņdesmit astoņām Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness valstu biedrībām un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijas, ir starptautiskās humānās rīcības pašā pamatā. SSKK sadarbība ar valstu komitejām starptautisko humanitāro tiesību īstenošanai ir nenovērtējama starptautisko humanitāro tiesību efektīvas īstenošanas veicināšanai.

Eiropas Savienība pilnībā atbalsta SSKK, valstu biedrību un starptautiskās federācijas misiju visā pasaulē. Eiropas konsensā par humāno palīdzību uzsvērta SSKK pilnvaru vienreizējā būtība un pausta ES apņēmība strādāt ciešā partnerībā ar SSKK. 2005. gadā Eiropas Savienība pieņēma pamatnostādnes par starptautiskajām humanitārajām tiesībām, kurās ES uzņemas saistības veicināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, savukārt 2012. gada jūnijā pieņemtajā ES Stratēģiskajā satvarā un Rīcības plānā par cilvēktiesībām atkārtoti apliecināta ES apņēmība arī turpmāk veicināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, tostarp sadarbojoties ar SSKK.

Atzīmējot SSKK humāno darbību simt piecdesmit gadus, ES tomēr pauž bažas par tām smagajām problēmām humānajā jomā, ko vēl joprojām nav izdevies pārvarēt – civiliedzīvotājiem bieži vien tiek uzkrauts bruņoto konfliktu vai vardarbības galvenais smagums un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi joprojām ir pārlieku bieži sastopami. SSKK darbs cilvēku ciešanu mazināšanā joprojām ir neaizstājams. ES arī turpmāk atbalstīs SSKK humānās misijas īstenošanu visā pasaulē un tās pamatprincipus: neitralitāti, humanitāti, neatkarību un objektivitāti.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne * un Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija, Bosnija un Hercegovina un EBTA valsts Lihtenšteina, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.


Side Bar