Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS

TARYBA

LT

Briuselis, 2013 m. vasario 15 d.

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) 150 metų jubiliejaus proga

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) įsteigimo 150 metų jubiliejaus proga Europos Sąjunga reiškia pagarbą TRKK nenuilstamam ir neįkainojamam darbui saugant visame pasaulyje vykstančių ginkluotų konfliktų aukų gyvybes ir orumą.

Nuo pat įsteigimo 1863 m. vasario 17 d. siekdamas užkirsti kelią kančioms TRKK nenutrūkstamai dirbo plėtodamas, propaguodamas ir stiprindamas tarptautinę humanitarinę teisę, išdėstytą 1949 m. keturiose Ženevos konvencijose, jų papildomuose protokoluose ir kituose tarptautiniuose susitarimuose bei paprotinėje tarptautinėje teisėje, visuotinius humanitarinius principus, taip pat ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremaliųjų situacijų atvejais teikdamas humanitarinę pagalbą sužeistiesiems, sergantiems bei patyrusiems laivų avarijas ginkluotojų pajėgų nariams, karo belaisviams ir kitiems sulaikytiems asmenims bei civiliams gyventojams. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio judėjimas, kurį sudaro TRKK, šimtas aštuoniasdešimt aštuonios Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio nacionalinės draugijos bei Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija, atlieka pagrindinį vaidmenį teikiant tarptautinę humanitarinę pagalbą. Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo nacionalinių komitetų ir TRKK bendradarbiavimas yra nepaprastai vertingas siekiant užtikrinti veiksmingą tarptautinės humanitarinės teisės taikymą.

Europos Sąjunga visapusiškai remia visame pasaulyje vykdomą TRKK, nacionalinių draugijų ir Tarptautinės federacijos misiją. Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos pabrėžtas unikalus TRKK įgaliojimų pobūdis ir patvirtintas ES pasiryžimas veikti glaudžiant bendradarbiaujant su TRKK. 2005 m. Europos Sąjunga priėmė gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės, kuriomis ES įsipareigoja skatinti tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi, o 2012 m. birželio mėn. Tarybos priimtuose ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių srityje pakartojamas ES pasiryžimas aktyviai bendradarbiaujant su TRKK ir kitomis priemonėmis toliau skatinti tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi.

Švęsdama TRKK šimto penkiasdešimties metų humanitarinės veiklos jubiliejų ES visgi yra susirūpinusi dėl to, kad ir toliau kyla sunkių humanitarinių krizių – civiliams gyventojams dažnai tenka sunkiausi ginkluotų konfliktų ar smurto protrūkių smūgiai, o tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai vis dar pernelyg dažni. TRKK darbas išlieka nepakeičiamas siekiant palengvinti žmonių kančias. ES ir toliau rems TRKK humanitarinės misijos įgyvendinimą pasaulyje ir jos pagrindinius neutralumo, humaniškumo, nepriklausomybės ir nešališkumo principus.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija bei Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės nare esanti ELPA šalis Lichtenšteinas, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.


Side Bar