Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 15. veebruar 2013 (22.02)

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (RPRK) 150. aastapäeva puhul

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (RPRK) loomise 150. aastapäeva puhul avaldab Euroopa Liit lugupidamist RPRK raugematule ja hindamatule tööle relvakonfliktide ohvrite elude ja inimväärikuse kaitsmisel kogu maailmas.

Alates RPRK loomisest 17. veebruaril 1863 on RPRK töötanud pidevalt selle nimel, et hoida ära kannatusi, töötades välja, edendades ja tugevdades rahvusvahelist humanitaarõigust, mis on sätestatud neljas 1949. aasta Genfi konventsioonis, nende lisaprotokollides, muudes rahvusvahelistes lepingutes ning rahvusvahelises tavaõiguses, ja universaalseid humanitaarpõhimõtteid ning andes relvakonfliktides ja muudes hädaolukordades humanitaarabi haavatud, haigetele ja merehädas sõjaväelastele, sõjavangidele ja muudele kinnipeetavatele ning tsiviilisikutele. Rahvusvahelisest Punase Risti Komiteest, 188 Punase Risti ja Punase Poolkuu riiklikust seltsist ja Rahvusvahelisest Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioonist koosneva Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise töö on rahvusvahelise humanitaartegevuse keskmeks. Riiklike komiteede ja RPRK vaheline koostöö rahvusvahelise humanitaarõiguse rakendamiseks on rahvusvahelise humanitaarõiguse tõhusa kohaldamise edendamisel hindamatu väärtusega.

Euroopa Liit toetab täielikult RPRK, riiklike seltside ja rahvusvahelise föderatsiooni missiooni kogu maailmas. Humanitaarabi valdkonda käsitlevas Euroopa konsensuses rõhutati RPRK volituste ainulaadset laadi ning kinnitati, et EL on otsustanud töötada tihedas partnerluses RPRKga. 2005. aastal võttis Euroopa Liit vastu rahvusvahelist humanitaarõigust käsitlevad suunised, millega kohustati ELi edendama rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, ning 2012. aasta juunis nõukogu poolt vastu võetud ELi inimõiguste strateegilises raamistikus ja tegevuskavas korrati taas ELi kindlameelset otsust jätkata rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamist, muu hulgas RPRKga tehtava koostöö kaudu.

Tähistades RPRK humanitaartegevuse 150. aastapäeva, tunneb EL siiski muret tõsiste jätkuvate humanitaaralaste väljakutsete pärast, sageli kannatavad relvastatud konfliktide ja vägivalla tõttu kõige rängemini just tsiviilisikud ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised on endiselt liiga levinud. RPRK töö inimkannatustega tegelemisel on endiselt asendamatu. EL toetab jätkuvalt RPRK humanitaarmissiooni läbiviimist kogu maailmas ja selle aluspõhimõtteid: neutraalsust, humaansust, sõltumatust ja erapooletust.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA riik Liechtenstein, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.


Side Bar