Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 15 февруари 2013 г.

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Декларация на върховния представител Катрин Аштън

от името на Европейския съюз

по случай 150-ата годишнина

на Международния комитет на Червения кръст

(МКЧК)

По случай 150-ата годишнина от основаването на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Европейският съюз отдава дължимото на неговата неуморна и неоценима дейност за защита живота и достойнството на жертвите на въоръжени конфликти във всяка точка на света.

От създаването си на 17 февруари 1863 г. МКЧК работи непрестанно за слагане край на страданието чрез развиването, насърчаването и укрепването на международното хуманитарно право, установено в четирите Женевски конвенции от 1949 г., допълнителните протоколи към тях и други международни споразумения, както и в обичайното международно право, и на универсалните хуманитарни принципи, и посредством предоставянето, по време на въоръжени конфликти и други кризисни ситуации, на хуманитарна помощ на ранени, болни и изпаднали в беда членове на въоръжените сили, на военнопленници и други задържани, както и на цивилното население. Работата на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, състоящо се от МКЧК, сто осемдесет и осемте национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец и Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, лежи в основата на международните действия в хуманитарната сфера. За насърчаване на ефективното прилагане на международното хуманитарно право е неоценимо сътрудничеството между националните комитети за неговото прилагане и МКЧК.

Европейският съюз подкрепя изцяло мисията на МКЧК, националните дружества и Международната федерация в световен мащаб. Европейският консенсус относно хуманитарната помощ подчертава уникалния характер на мандата на МКЧК и дава израз на решимостта на ЕС да работи в тясно партньорство с Комитета. През 2005 г. Европейският съюз прие насоки във връзка с международното хуманитарно право, в които ЕС поема ангажимент да насърчава спазването на международното хуманитарно право, а в Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека, приети от Съвета през юни 2012 г., отново се потвърждава решимостта на ЕС да продължи да насърчава спазването на международното хуманитарно право, не на последно място посредством сътрудничество с МКЧК.

Въпреки тържественото отбелязване на сто и петдесетата годишнина на хуманитарната дейност на МКЧК, ЕС е загрижен от факта, че продължават да съществуват сериозни предизвикателства от хуманитарен характер; цивилното население често понася основната тежест на въоръжените конфликти или насилието, а нарушенията на международното хуманитарно право са все още твърде обичайно явление. Работата на МКЧК продължава да е абсолютно необходима за премахване на човешкото страдание. ЕС ще продължи да подкрепя МКЧК в изпълнението на неговата хуманитарна мисия по света, както и неговите основни принципи на неутралност, хуманност, независимост и безпристрастност.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страната от ЕАСТ Лихтенщайн, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.


Side Bar