Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 22 mars 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar med anledning av Världsvattendagen och Europavattendagen den 22 mars 2013

Med anledning av Världsvattendagen understryker Europeiska unionen att säkert dricksvatten och sanitet är avgörande för att människor ska kunna leva med god hälsa och värdighet. Ändå saknar miljoner människor i hela världen fortfarande tillgång till rent dricksvatten och berövas på så sätt en grundläggande mänsklig rättighet. EU anser att den mänskliga rättigheten till säkert dricksvatten och sanitet hänger samman med rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och är oskiljaktigt kopplad till rätten till högsta tillgängliga standard för fysisk och psykisk hälsa liksom rätten till liv och mänsklig värdighet.

Temat för årets Världsvattendag framhåller vikten av internationellt samarbete. EU:s omfattande bistånd till tredjeländer för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet är ett tydligt bidrag till dessa ansträngningar. Mellan 2007 och 2012 har EU satsat mer än 2,2 miljarder euro på vatten- och sanitetsprogram.

Tryggad vattenförsörjning är även en strategisk fråga och ett växande problem. Ökande vattenbrist, undermålig vattenkvalitet, torka och översvämningar som förvärras av klimatförändringarna samt de ekonomiska och demografiska förändringar som de medför kan ha negativa effekter på fred och stabilitet. EU efterlyser med eftertryck hållbara och gränsöverskridande samarbetsstrategier för vattenförvaltning i hela världen i syfte att främja ekonomisk och social utveckling, politisk stabilitet samt fred och säkerhet.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Islandoch Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.

________________________


Side Bar