Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 22. marca 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti Svetového a Európskeho dňa vody 22. marca 2013

Európska únia pri príležitosti Svetového dňa vody zdôrazňuje, že bezpečná pitná voda a vhodné hygienické podmienky sú pre zdravý a dôstojný život zásadné. Napriek tomu nemajú milióny ľudí na celom svete prístup k čistej pitnej vode, čím sa im upiera základné ľudské právo. EÚ zastáva názor, že ľudské právo na bezpečnú pitnú vodu a vhodné hygienické podmienky je odvodené od práva na primeranú životnú úroveň a neoddeliteľne súvisí s právom na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, ako aj s právom na život a ľudskú dôstojnosť.

Tento rok sa v rámci svetového dňa vody zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce. Rozsiahla pomoc pri zlepšovaní prístupu k čistej vode a sanitárnym zariadeniam, ktorú poskytuje EÚ tretím krajinám, je jasným príspevkom k týmto snahám. V období rokov 2007 – 2012 vynaložila EÚ viac než 2,2 miliardy EUR na programy v oblasti vody a hygieny.

Voda je tiež čoraz závažnejšou strategickou otázkou. Narastajúci nedostatok vody, nekvalitná voda, zmenou klímy vyhrotené suchá či povodne a výsledné hospodárske a demografické zmeny môžu negatívne ovplyvniť mier a stabilitu. EÚ dôrazne podporuje udržateľné cezhraničné prístupy k hospodáreniu s vodou na celom svete založené na spolupráci, v snahe posilniť hospodársky a sociálny rozvoj, politickú stabilitu a mier a bezpečnosť.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

* Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar