Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 22 marca 2013 r.

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Światowego i Europejskiego Dnia Wody przypadającego 22 marca 2013 r.

Z okazji Światowego Dnia Wody Unia Europejska podkreśla, że bezpieczna woda pitna i systemy sanitarne są niezbędne do zdrowego i godnego życia. Jednak miliony ludzi na świecie nadal cierpią z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i w konsekwencji pozbawione są podstawowego prawa człowieka. Unia Europejska stwierdza, że prawo do bezpiecznej wody pitnej i systemów sanitarnych wywodzi się z prawa do odpowiedniego standardu życia oraz jest nierozerwalnie związane z prawem do możliwie najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także z prawem do życia i godności ludzkiej.

Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest znaczenie współpracy międzynarodowej. Znaczne wsparcie jakiego udziela UE państwom trzecim w celu poprawy dostępu do czystej wody i systemów sanitarnych to widoczny wkład w te wysiłki. W latach 2007–2012 Unia Europejska wydała ponad 2.2 mld EUR na programy dotyczące wody i systemów sanitarnych.

Bezpieczeństwo wodne to również kwestia strategiczna będąca przedmiotem rosnącego niepokoju. Wzrost niedoborów wody, niska jakość wody, susze lub powodzie zintensyfikowane przez zmianę klimatu oraz wynikające z powyższych zjawisk zmiany gospodarcze i demograficzne mogą mieć negatywny wpływ na pokój i stabilność. UE zdecydowanie zachęca do stosowania na całym świecie zrównoważonych i opartych na współdziałaniu transgranicznych rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodnej, by promować rozwój gospodarczy i społeczny, stabilność polityczną oraz pokój i bezpieczeństwo.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Lichtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar