Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 22. märts 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus ülemaailmse ja Euroopa veepäeva tähistamise kohta 22. märtsil 2013

Euroopa Liit rõhutab ülemaailmse veepäeva puhul, et puhas joogivesi ja kanalisatsioon on ülimalt olulised, et inimesed saaksid elada tervislikult ja väärikalt. Ent miljonitel inimestel üle maailma ei ole endiselt juurdepääsu puhtale joogiveele ja seega on nad ilma jäetud ühest põhilisest inimõigusest. EL kinnitab, et inimeste õigus puhtale joogiveele ja kanalisatsioonile tuleneb õigusest piisavale elatustasemele ning on lahutamatult seotud õigusega võimalikult heale füüsilisele ja vaimsele tervisele ning samuti õigusega elule ja inimväärikusele.

Selle aasta ülemaailmse veepäeva teema rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust. ELi märkimisväärne abi kolmandatele riikidele, eesmärgiga parandada juurdepääsu puhtale veele ja kanalisatsioonile, on selge panus nendesse jõupingutustesse. EL on andnud rohkem kui 2,2 miljardit eurot vee- ja kanalisatsiooniprogrammidele aastatel 2007–2012.

Veega kindlustatus on ka strateegiline küsimus, mis valmistab järjest rohkem muret. Üha suuremad veepuudused, vee halb kvaliteet, kliimamuutuste tõttu süvenevad põuad või üleujutused ning sellest tulenevad majanduslikud ja demograafilised muutused võivad avaldada negatiivset mõju rahule ja stabiilsusele. EL soovitab tungivalt võtta kogu maailmas veevarude majandamise vallas kasutusele säästvad ja piiriülest koostööd hõlmavad lähenemisviisid, et edendada majanduslikku ja sotsiaalset arengut, poliitilist stabiilsust ning rahu ja julgeolekut.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar