Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 21 mars 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar med anledning av Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering den 21 mars 2013

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering utgör en årlig påminnelse om att vi måste agera mer beslutsamt för att motverka alla former av intolerans, rasism, främlingsfientlighet och andra slag av diskriminering. I tider av ekonomisk kris blir faran för ökande rasism och främlingsfientlighet, som delvis hämtar näring i ökande arbetslöshet och osäkerhet inför framtiden, mycket påtaglig. Det är i denna prövningarnas tid som vi måste vara oförtröttliga i vårt åtagande att bekämpa rasismen.

Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatlighet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Målet är att bekämpa diskriminering i hela världen och därför samarbetar EU med alla relevanta internationella organisationer, framför allt Förenta nationerna och dess särskilda organ, Europarådet, OSSE och det civila samhällets organisationer. Mot denna bakgrund är EU fortsatt fast beslutet att genomföra de mål som fastställts av världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans.

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna förbjuder uttryckligen alla former av diskriminering. Genom den strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati som antogs 2012 upprepar EU dessutom sitt åtagande att bekämpa diskriminering, bland annat grundad på rastillhörighet.

Den här dagen uppmanar EU än en gång alla stater som ännu inte är parter i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering att bli det. Alla stater måste vidta kraftfulla och effektiva åtgärder på nationell, regional och internationell nivå för att förebygga och få slut på detta gissel.

Det anslutande landet Kroatien, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar