Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 21. marca 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia rasovej diskriminácie dňa 21. marca 2013

„Medzinárodný deň odstránenia rasovej diskriminácie nám každý rok pripomína, že v rámci boja proti všetkým formám neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie a iným druhom diskriminácie musíme konať rozhodnejšie. V časoch hospodárskej krízy je nebezpečenstvo narastajúceho rasizmu a xenofóbie, vyvolaného sčasti zvyšujúcou sa nezamestnanosťou a neistotou z budúcnosti, veľmi reálne. Práve v týchto ťažkých časoch musí byť naše odhodlanie bojovať proti rasizmu neochvejné.

Európska únia je založená na hodnotách dodržiavania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. EÚ s cieľom bojovať proti diskriminácii na celom svete spolupracuje so všetkými relevantnými medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s Organizáciou Spojených národov a jej osobitnými mechanizmami, Radou Európy, OBSE a organizáciami občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti EÚ zostáva odhodlaná plniť ciele, ktoré vymedzila Svetová konferencia proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej neznášanlivosti.

Charta základných práv EÚ výslovne zakazuje všetky formy diskriminácie. EÚ okrem toho prostredníctvom strategického rámca pre ľudské práva a demokraciu, ktorý bol prijatý v roku 2012, potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti diskriminácii, medziiným na základe rasy.

V tento deň EÚ opäť vyzýva všetky štáty, ktoré ešte tak neurobili, aby sa stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Štáty musia prijať rázne a účinné opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, aby tomuto zhubnému úkazu predchádzali a skoncovali s ním.“

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar