Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 21 marca 2013 r.

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton złożone w imieniu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową przypadającego 21 marca 2013 r

„Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową co roku przypomina nam, że musimy działać bardziej zdecydowanie w celu zwalczania wszelkich form nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i innych rodzajów dyskryminacji. W czasach kryzysu gospodarczego niebezpieczeństwa związane z nasilaniem się rasizmu i ksenofobii – zjawisk napędzanych częściowo przez rosnące bezrobocie i niepewność co do przyszłości – są bardzo realne. W tych trudnych czasach nie możemy więc ustawać w naszym zaangażowaniu na rzecz zwalczania rasizmu.

Unia Europejska jest zbudowana na wartościach poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka. W celu zwalczania dyskryminacji na świecie UE współpracuje ze wszystkimi odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej mechanizmami specjalnymi, Radą Europy, OBWE i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W tym kontekście UE nie ustaje w wysiłkach dążących do wdrożenia celów i założeń zdefiniowanych podczas Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Pokrewnym Postaciom Nietolerancji.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej kategorycznie zakazuje wszelkich form dyskryminacji. Oprócz tego w oparciu o strategiczne ramy dotyczące praw człowieka i demokracji przyjęte w 2012 r. Unia Europejska ponownie wyraża swoje zaangażowanie na rzecz walki z dyskryminacją, w tym z dyskryminacją ze względu na rasę.

W tym dniu Unia ponownie wzywa wszystkie państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, by przystąpiły do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Państwa muszą podjąć zdecydowane i skuteczne środki na szczeblach krajowych, regionalnych i międzynarodowych, by tej pladze zapobiegać i ją wyplenić”.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Lichtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar