Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 21. martā

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Eiropas Savienības vārdā sniegts
Augstās pārstāves Ketrinas Eštones (Catherine Ashton) paziņojums saistībā ar Starptautisko dienu, kas veltīta rasu diskriminācijas izskaušanai (2013. gada 21. marts)

Starptautiskā rasu diskriminācijas izskaušanas diena katru gadu ir atgādinājums tam, ka mums ir jārīkojas apņēmīgāk, lai apkarotu jebkādu neiecietību, rasismu, ksenofobiju un citus diskriminācijas veidus. Ekonomikas krīzes laikā pieaugoša rasisma un ksenofobijas briesmas, ko daļēji veicina pieaugošais bezdarbs un nedrošība par nākotni, ir ļoti reālas. Šajā sarežģītajā laikā mūsu apņēmībai apkarot rasismu jābūt nerimstošai.

Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Lai apkarotu diskrimināciju visā pasaulē, ES sadarbojas ar visām attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un tās īpašajiem mehānismiem, Eiropas Padomi, EDSO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šajā sakarā ES joprojām ir apņēmusies īstenot mērķus un uzdevumus, kas noteikti Pasaules konferencē pret rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir skaidri aizliegta jebkura veida diskriminācija. Turklāt ar 2012. gadā pieņemto Stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām un demokrātiju ES atkārtoti apliecina apņēmību cīnīties pret diskrimināciju, tostarp pret diskrimināciju rases dēļ.

Šajā dienā ES atkārtoti aicina visas valstis, kas to vēl nav izdarījušas, pievienoties Starptautiskajai konvencijai par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu. Valstīm jāveic mērķtiecīgi un efektīvi pasākumi valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai cīnītos pret šo ļaunumu un novērstu to.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija, Azerbaidžāna un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar