Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2013 m. kovo 21 d.

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu 2013 m. kovo 21 d. minimos Tarptautinės rasinės diskriminacijos panaikinimo dienos proga

„Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena yra kasmetinis priminimas, kad turime veikti ryžtingiau siekdami panaikinti visų formų netoleranciją, rasizmą, ksenofobiją ir kitų rūšių diskriminaciją. Ekonomikos krizės metu rasizmo ir ksenofobijos, kuriuos iš dalies skatina didėjantis nedarbas ir nesaugumas dėl ateities, paaštrėjimo pavojus yra labai realus. Būtent šiais sudėtingais laikais mūsų įsipareigojimas kovoti su rasizmu turi būti nepaliaujamas.

Europos Sąjunga yra grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis. Siekdama kovoti su diskriminacija visame pasaulyje, ES bendradarbiauja su visomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma Jungtinėmis Tautomis ir jų specialiaisiais padaliniais, Europos Taryba, ESBO ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Šiuo atžvilgiu, ES tebėra įsipareigojusi įgyvendinti Pasaulinėje kovos su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija ir susijusiomis netolerancijos apraiškomis konferencijoje nustatytus tikslus ir uždavinius.

ES pagrindinių teisių chartijoje aiškiai draudžiama visų formų diskriminacija. Be to, 2012 m. priimtoje Strateginėje programoje žmogaus teisių ir demokratijos srityje ES pakartojo įsipareigojimą kovoti su diskriminacija, be kita ko, su diskriminacija rasiniu pagrindu.

Šią dieną ES dar kartą ragina visas valstybes, kurios dar to nepadarė, prisijungti prie Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Valstybės turi imtis ryžtingų ir veiksmingų priemonių nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiais, kad užkirstų šiai problemai kelią ir ją galutinai išspręstų.“

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija ir Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar