Navigation path

Left navigation

Additional tools

AN tAONTAS EORPACH

GA

An Bhruiséil, 21 Márta 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Ráiteas ón Ardionadaí, Catherine Ashton, thar ceann an Aontais Eorpaigh ar an Lá Idirnáisúnta
um Idirdhealú Ciníoch a Dhíothú,
an 21 Márta 2013

"Cuireann an Lá Idirnáisúnta um Idirdhealú Ciníoch a Dhíothú i gcuimhne dúinn nach mór dúinn níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic le gach cineál éadulaingthe, ciníochais, seineafóibe agus aon chineál idirdhealaithe eile. Nuair a bhíonn géarchéim eacnamaíoch ann, tá an-bhaol ag baint leis an gciníochas agus an tseineafóibe a thagann chun cinn, leis an mbrú a thagann ón dífhostaíocht agus ón neamhchinnteacht faoin todhchaí. Le linn na haimsire dúshlánaí seo, ní mór dúinn comhrac gan stad, gan staonadh i gcoinne an chiníochais.

Tá an tAontas Eorpach fothaithe ar luachanna an mheasa ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus ar an meas ar chearta an duine. Agus é d'aidhm aige comhrac in aghaidh an idirdhealaithe ar fud an domhain, comhoibríonn an AE leis na heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha go léir, go háirithe na Náisiúin Aontaithe agus a sásraí speisialta, Comhairle na hEorpa, an OSCE agus eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta. Sa chomhthéacs sin, tá an AE fós tiomanta do na spriocanna agus na cuspóirí a bhaint amach a bhí sainithe ag an gComhdháil Dhomhanda in aghaidh an Chiníochais, an Idirdhealaithe Chiníoch, na Seineafóibe agus na hÉadulaingthe lena mbaineann.

Toirmeasctar go sainráite aon chineál idirdhealaithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha an AE. Ina theannta sin, athdhearbhaíonn an AE, tríd an gCreat Straitéiseach maidir le Cearta an Duine agus leis an Daonlathas a glacadh in 2012, a thiomanta atá sé comhrac in aghaidh an idirdhealaithe, ar fhorais chine, i measc nithe eile.

Inniu, iarrann an AE arís ar na stáit nach bhfuil an méid seo déanta acu cheana féin, bheith ina gcomhpháirtithe don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú. Ní mór do na Stáit bearta cinntitheacha agus éifeachtacha a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus idirnáisiúnta chun deireadh a chur leis an bhfadhb mhór seo agus chun cosc a chur léi."

An Tír Aontachais, an Chróit*, na Tíortha is Iarrthóirí, an Tuirc, Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine*, Montainéagró*, an Íoslainn+ agus an tSeirbia*, na Tíortha sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, na hiarrthóirí ionchasacha, an Albáin agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, na tíortha CSTE, Lichtinstéin agus an Iorua, baill an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch, chomh maith leis an Úcráin, Poblacht na Moldóive, an Airméin, an Asarbaiseáin agus an tSeoirsia, tagann siad go léir leis an dearbhú seo.

* An Chróit, Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró agus an tSeirbia: leanann siad de bheith sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais.

+ Tá an Íoslainn i gcónaí ina ball de CSTE agus den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach.


Side Bar