Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 21. märts 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus 21. märtsil 2013 tähistatava rassilise diskrimineerimise kaotamise rahvusvahelise päeva puhul

Rassilise diskrimineerimise kaotamise rahvusvaheline päev on iga-aastane meeldetuletus selle kohta, et me peame tegutsema resoluutsemalt võitlemaks mis tahes vormis sallimatuse, rassismi, ksenofoobia ja muud liiki diskrimineerimise vastu. Majanduskriisi ja tuleviku suhtes valitseva ebakindluse ajal on väga reaalne oht, et rassism ja ksenofoobia, mida osaliselt õhutab suurenev tööpuudus, kasvavad. Just nendel rasketel aegadel peab meie pühendumine rassismivastasele võitlusele olema järeleandmatu.

Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine. Eesmärgiga võidelda diskrimineerimise vastu kogu maailmas teeb EL koostööd kõigi asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja selle erimehhanismid, Euroopa Nõukogu, OSCE ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. Sellega seoses jätkab EL rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse vastasel maailmakonverentsil seatud eesmärkide ja sihtide rakendamist.

ELi põhiõiguste harta keelab selgesõnaliselt diskrimineerimise kõik vormid. Lisaks kinnitab EL 2012. aastal vastu võetud inimõiguste ja demokraatia strateegilises raamistikus oma kohustust võidelda muu hulgas rassi alusel diskrimineerimise vastu.

Sellel päeval kutsub EL taas üles kõiki riike, kes ei ole veel rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni osalised, saama nimetatud konventsiooni osalisteks. Riigid peavad võtma otsustavaid ja tulemuslikke meetmeid riiklikel, piirkondlikel ja rahvusvahelistel tasanditel, et seda probleemi ennetada ja see välja juurida.”

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar