Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 21. marts 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på vegne af Den Europæiske Union i anledning af den internationale dag for afskaffelse af racediskrimination
den 21. marts 2013

Den internationale dag for afskaffelse af racediskrimination er en årlig påmindelse om, at vi må handle med større beslutsomhed for at imødegå alle former for intolerance, racisme, fremmedhad og andre former for diskrimination. I økonomiske krisetider er der en meget reel fare for voksende racisme og fremmedhad, der til dels næres af den stigende arbejdsløshed og usikkerheden om fremtiden. Det er i disse udfordrende tider, at vi skal være utrættelige i vores engagement i bekæmpelsen af racisme.

Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Med henblik på at bekæmpe diskrimination på verdensplan samarbejder EU med alle de relevante internationale organisationer, navnlig FN og dets særlige mekanismer, Europarådet, OSCE og civilsamfundsorganisationer. I den forbindelse går EU fortsat ind for gennemførelsen af de mål og målsætninger, som er fastlagt af verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance.

EU's charter om grundlæggende rettigheder forbyder udtrykkelig alle former for diskrimination. Med den strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati, som blev vedtaget i 2012, bekræfter EU endvidere sin opbakning til bekæmpelsen af diskrimination blandt andet på grund af race.

På denne dag opfordrer EU endnu en gang alle stater, der endnu ikke har tiltrådt den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, til at gøre dette. Stater er nødt til at træffe beslutsomme og effektive foranstaltninger på nationalt, regionalt og internationalt niveau for at forhindre og sætte en stopper for denne plage.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandende Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar