Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 21. března 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace (21. březen 2013)

U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace si každoročně připomínáme, že se musíme rozhodněji zasazovat o odstranění všech forem nesnášenlivosti, rasismu, xenofobie a jiných druhů diskriminace. V dobách hospodářské krize reálně hrozí rozšíření rasismu a xenofobie, které je částečně podněcováno rostoucí nezaměstnaností a nejistotou ohledně budoucnosti. A právě v těchto obtížných časech nesmíme polevit v našem odhodlání proti rasismu bojovat.

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. S cílem bojovat proti diskriminaci na celém světě spolupracuje EU se všemi významnými mezinárodními organizacemi, zejména s OSN a jejími zvláštními mechanismy, s Radou Evropy, OBSE a organizacemi občanské společnosti. V této souvislosti je EU nadále odhodlána realizovat cíle a záměry stanovené Světovou konferencí proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivosti.

Listina základních práv EU výslovně zakazuje všechny formy diskriminace. Prostřednictvím strategického rámce pro lidská práva a demokracii, přijatého v roce 2012, EU navíc znovu potvrzuje svůj závazek k potírání diskriminace, mimo jiné diskriminace založené na rasovém původu.

V tento den EU znovu vyzývá všechny státy, které tak dosud neučinily, aby se staly stranami Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. Státy musejí na celostátní, regionální i mezinárodní úrovni přijmout rozhodná a účinná opatření, kterými této závažné hrozbě zamezí a skoncují s ní.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar