Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 21 март 2013 г.

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Декларация на върховния представител г-жа Катрин Аштън от името на Европейския съюз по случай Международния ден за премахване на расовата дискриминация, 21 март 2013 г.

Международният ден за премахване на расовата дискриминация ни напомня всяка година, че трябва да действаме по-решително за справяне с всички форми на нетолерантност, расизъм, ксенофобия и други видове дискриминация. Във времената на икономическа криза е много реална опасността от надигане на расизма и ксенофобията, раздухвани отчасти от нарастващата безработица и несигурността за бъдещето. Именно в такива изпълнени с предизвикателства времена ангажиментът ни за борба с расизма трябва да бъде непоклатим.

Европейският съюз е основан на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека. С цел борба с дискриминацията по целия свят ЕС си сътрудничи с всички съответни международни организации, и по-специално с Организацията на обединените нации и нейните специални механизми, Съвета на Европа, ОССЕ и организациите на гражданското общество. В този контекст ЕС остава ангажиран с изпълнението на целите и задачите, поставени от Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация и ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност.

В Хартата на основните права на ЕС се забраняват изрично всички форми на дискриминация. В допълнение, посредством Стратегическата рамка относно правата на човека и демокрацията, приета през 2012 г., ЕС отново изтъква ангажимента си за борба с дискриминацията, наред с другото, на расова основа.

В този ден ЕС отново призовава всички държави, които още не са направили това, да станат страни по Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация. Държавите трябва да предприемат решителни и ефективни мерки на национално, регионално и международно равнище за предотвратяване и слагане на край на това бедствие.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar