Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 8 mars 2013

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2013/89/Gusp om ändring av rådets beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

Den 18 februari 2013 antog rådet beslut 2013/89/Gusp1 om ändring av rådets beslut 2011/101/Gusp.

Genom beslutet avförs 21 personer och en enhet från förteckningen över personer och enheter i bilaga I till rådets beslut 2011/101/Gusp och förlängs de gällande åtgärderna till och med den 20 februari 2014. Genom beslutet upphävs också tillfälligt reseförbudet för sex medlemmar i den zimbabwiska regeringen.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Armenien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar och välkomnar detta åtagande.

1 :

Offentliggjort den 19 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning L 46, s. 37.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar