Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 8. marca 2013

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2013/89/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

Rada 18. februára 2013 prijala rozhodnutie 2013/89/SZBP1, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/101/SZBP.

Rozhodnutím sa zo zoznamu osôb a subjektov uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/101/SZBP vypúšťa 21 osôb a jeden subjekt a existujúce opatrenia sa ním obnovujú do 20. februára 2014. Rozhodnutím sa tiež pozastavuje zákaz cestovania vzťahujúci sa na 6 členov vlády Zimbabwe.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálne kandidátske krajiny Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Arménsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky zodpovedali tomuto rozhodnutiu Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 19.2.2013 v Úradnom vestníku Európskej únie, séria L 46, s. 37.

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar