Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 март 2013 г.

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2013/89/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/101/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

На 18 февруари 2013 г. Съветът прие Решение 2013/89/ОВППС1 за изменение на Решение 2011/101/ОВППС на Съвета.

С това решение се премахват 21 лица и едно образувание от списъка с посочените лица и образувания, поместен в приложение І към Решение 2011/101/ОВППС на Съвета, а действащите понастоящем мерки се подновяват до 20 февруари 2014 г. Освен това с решението се премахва забраната за пътуване, наложена на 6 членове на правителството на Зимбабве.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Армения се присъединяват към настоящата декларация.

Те ще гарантират съответствието на националните си политики с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и изразява задоволство от него.

1 :

Публикувано на 19.2.2013 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 46, стр. 37.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar