Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. märts 2013

7302/13

PRESSE 100

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2013/88/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/800/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

Nõukogu võttis 18. veebruaril 2013 vastu otsuse 2013/88/ÜVJP,1 millega muudetakse nõukogu otsust 2010/800/ÜVJP.

Otsusega tugevdatakse piiravaid meetmeid selliselt, et keelatakse sellise kauba müük, tarnimine või üleandmine Korea Rahvademokraatlikule Vabariigile (edaspidi „KRDV”), mis võib aidata kaasa KRDV massihävitusrelvadega seotud programmidele, ning rakendatakse ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni 2087(2013).

Otsusega võetakse vastu täiendavad ELi autonoomsed meetmed, millega keelatakse kulla-, väärismetalli- ja teemandikaubandus ning uute KRDV vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine KRDV keskpanka. Lisaks keelatakse otsusega KRDV võlakirjade müük või ost ning KRDV pankadel uute filiaalide, tütarettevõtete või esinduste avamine ELis. Peale selle ei ole ELi liikmesriikide finantseerimisasutustel lubatud avada KRDVs esindusi ja tütarettevõtteid.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ja Armeenia ühinevad käesoleva avaldusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab käesolevale nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 19.2.2013 Euroopa Liidu Teatajas nr L 46, lk 28.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar