Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV

Briselē, 2012. gada 14. decembrī

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones (Catherine Ashton) deklarācija par tibetiešu pašaizdedzināšanās gadījumiem

"ES pauž dziļas skumjas par to, ka palielinās tibetiešu pašaizdedzināšanās gadījumu skaits, – starp tiem daudzi ir jaunieši.

Esam nobažījušies par ierobežojumiem paust tibetiešu identitāti, kas acīmredzot rada neapmierinātības uzliesmojumu reģionā. Respektējot Ķīnas teritoriālo integritāti, ES aicina Ķīnas iestādes likvidēt Tibetas tautas dziļi iesakņojušos neapmierinātības iemeslus un nodrošināt, lai tiktu ievērotas to pilsoniskās, politiskās, ekonomikas un sociālās un kultūras tiesības, tostarp viņu tiesības dzīvot saskaņā ar savu kultūru, praktizēt savu reliģiju un lietot savu valodu.

ES pilnībā atbalsta ANO Augstās cilvēktiesību komisāres Navi Pilejas (Navi Pillay) kundzes 2012. gada 2. novembra paziņojumu. ES aicina Ķīnas iestādes ievērot tibetiešu tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos un uz vārda brīvību, rīkoties atturīgi un atbrīvot visus, kas apcietināti par dalību miermīlīgās demonstrācijās.

Mēs arī mudinām Ķīnas iestādes dot diplomātiem un starptautiskajiem žurnālistiem brīvu pieeju visās Tibetas autonomajās teritorijās.

ES, paužot izpratni par tibetiešu smago bezcerības sajūtu, aicina viņus atturēties no ārkārtējiem protesta veidiem, piemēram, no pašaizdedzināšanās, un aicina viņu kopienu un reliģiskos vadītājus izmantot savu ietekmi, lai palīdzētu izbeigt šādus traģiskus dzīvības zaudējumus.

Nobeigumā ES mudina visas iesaistītās puses atsākt konstruktīvu dialogu."

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija*, kandidātvalstis Turcija, Melnkalne* un Islande*, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija un Melnkalne turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

* Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar