Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

Brüssel, 10. detsember 2012

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus inimõiguste päeva puhul,
10. detsember 2012

Täna, 10. detsembril, tähistame inimõiguste päeva. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi eest seismine on ELi välissuhete põhiteema.

Mööduvale aastale saab EL vaadata tagasi kui viljakale aastale inimõiguste valdkonnas. EL võttis vastu inimõiguste strateegia, et parandada ELi inimõiguste poliitika tulemuslikkust ja sidusust kogu liidu tegevuses. Nimetasime ametisse esimese Euroopa Liidu inimõiguste esindaja, härra Stavros Lambrinidise, et edendada inimõigusi kolmandate riikide ning rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega dialoogi pidamise teel. Oktoobris 2012 omistati ELile ka Nobeli rahupreemia tunnustusena liidu töö eest lepituse saavutamisel ning demokraatia ja inimõiguste edendamisel, mis tegi võimalikuks rahumeelse ja stabiilse piirkonna laienemise üle terve maailmajao. On väga sobiv, et see prestiižikas auhind antakse üle just päeval, mil tähistatakse inimõigusi.

Käesoleva aasta inimõiguste päeva teema on inimeste kaasamine ja õigus osaleda avalikus elus. Teema on eriti päevakajaline, pidades silmas üleminekut demokraatiale, mida näeme toimumas üle terve maailma. Mitu riiki meie naabruses, nagu Tuneesia, Liibüa ja Egiptus, korraldasid lõppeval aastal demokraatlikud valimised, võimaldades paljudel kodanikel esimest korda vabalt hääletada ja andes neile võimaluse osaleda nende endi tulevikku mõjutavate otsuste tegemisel. See suund demokraatiale oli märgatav kaugemalgi. Pärast aastakümneid kestnud repressioone on viimaks toimumas suured muutused Birmas/Myanmaris. Somaalia puhul saame tervitada uue ajutise põhiseaduse vastuvõtmist ja Sierra Leones toimusid hiljuti valimised rahumeelses keskkonnas.

Siiski tuleb veel palju ära teha, et toetada neid, kes riskivad oma eluga, et toetada põhiväärtusi, millesse nad usuvad, lootes paremat tulevikku nii endile kui tulevastele põlvkondadele. Valimiste korraldamine on kõigest esimene samm tugeva demokraatia suunas, mis on viljakas pinnas inimõigustele. Õigused tuleb põlistada ühiskonda seaduse jõul, kuid samuti neid iga päev austades. EL on teadlik uutest pingutustest, mida valitsused teevad selleks, et üha rohkem piirata valitsusväliste organisatsioonide –eelkõige, kuid mitte ainult, välisrahastamist saavate organisatsioonide – seaduslikku tegevust. EL on pühendunud sellele, et toetada kodanikuühiskonna väga tähtsat rolli. Selleks on loodud Euroopa demokraatia rahastu kui üks konkreetne viis, mille abil EL väljendab oma pühendumist demokraatia toetamisele naabruses ja kaugemal.

Me usume, et igaüks peab saama vabalt teostada oma võrdse osalemise õigust. Naised ja noored on olnud paljude sel aastal nähtud demokraatlike liikumiste eesliinil ning on olnud innustuseks inimestele kogu maailmas. Puuetega inimesed seisavad oma avalikus elus osalemise õiguse teostamisel endiselt silmitsi takistustega, millega tuleb tegeleda. EL on täis tahet teha tööd valitsustega tervest maailmast, nii mitmepoolsete kui rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu ning tõelises partnerluses kodanikuühiskonnaga, et toetada uusi demokraatiaid ja tagada, et õigus olla ühiskonda kaasatud ja ühiskonnaelus osaleda muutuks kõigi jaoks tegelikkuseks.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar