Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 10. prosince 2012

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie u příležitosti Dne lidských práv (10. prosince 2012)

Dnes, 10. prosince, si připomínáme Den lidských práv. Podpora lidských práv, demokracie a právního státu se jako červená nit vine veškerou činností EU v oblasti vnějších vztahů.

Tento rok byl pro EU z hlediska lidských práv rokem produktivním. EU přijala strategii v oblasti lidských práv, která má zvýšit účinnost a soudržnost politiky EU v oblasti lidských práv v rámci celého spektra jejích činností. Jmenovali jsme prvního zvláštního zástupce EU pro lidská práva pana Stavrose Lambrinidise, aby prosazoval lidská práva prostřednictvím dialogu s třetími zeměmi i mezinárodními a regionálními organizacemi. Evropské unii byla také v říjnu letošního roku udělena Nobelova cena míru jako projev uznání jejího úsilí o usmíření, demokracii a podporu lidských práv, které pomohlo na celém kontinentu rozšířit mír a stabilitu. Je příhodné, že slavnostní předání této prestižní ceny připadlo na Den lidských práv.

Tématem letošního Dne lidských práv je začlenění a právo účastnit se veřejného života. Jde o téma obzvláště aktuální vzhledem k tomu, že jsme v současné době v zemích po celém světě svědky přechodu k demokracii. V řadě zemí v našem sousedství, jako je Tunisko, Libye či Egypt, byly v uplynulém roce s úspěchem uspořádány demokratické volby, v nichž mohli mnozí občané poprvé svobodně volit a které jim umožnily se podílet na rozhodnutích, která ovlivňují jejich budoucnost. Tato tendence k demokracii byla patrná i ve vzdálenějších oblastech. Po desetiletích vnitřní represe konečně dochází k dramatickým změnám v Barmě/Myanmaru. V Somálsku jsme uvítali přijetí nové prozatímní ústavy a v Sieře Leone proběhly nedávné volby v pokojné atmosféře.

Stále je však třeba mnoho učinit na podporu těch, kdo riskují své životy, aby prosazovali základní hodnoty, v něž věří, a v naději na lepší budoucnost pro sebe i příští generace. Uspořádání voleb je však pouze prvním krokem k pevné demokracii, v níž jsou zakořeněna lidská práva. Práva musejí být ve společnosti zakotvena v právních předpisech, ale i v každodenní praxi. EU si je vědoma nového úsilí různých vlád o zpřísnění omezení zákonné činnosti nevládních organizací – zejména, ale nikoli výhradně těch, které jsou financovány z vnějších zdrojů. EU je odhodlána podporovat nesmírně důležitou činnost občanské společnosti. Jedním z konkrétních projevů odhodlání EU podporovat demokracii v sousedních oblastech i jinde je v této souvislosti zřízení Evropské nadace pro demokracii.

Jsme přesvědčeni, že každý musí mít možnost uplatňovat své právo na rovnoprávnou účast na veřejném životě. V čele mnoha demokratických hnutí, která sledujeme v letošním roce a jež jsou inspirací pro lidi po celém světě, stojí ženy a mladí lidé. Osoby se zdravotním postižením stále čelí při uplatňování svého práva účastnit se veřejného života překážkám, které musejí být řešeny. EU je odhodlána spolupracovat s vládami po celém světě prostřednictvím multilaterálních a mezinárodních organizací a v duchu skutečného partnerství s občanskou společností s cílem podpořit nové demokracie a zajistit, aby se právo na začlenění a účast na veřejném životě stalo konkrétní realitou pro všechny.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar