Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 25 november 2012

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Förklaring på Europeiska unionens vägnar av den höga representanten Catherine Ashton
på Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november 2012

Våld och övergrepp drabbar kvinnor från alla miljöer varje dag. Så många som sju av tio kvinnor i världen har upplevt fysiskt våld någon gång i livet. Våldet känner inga geografiska, kulturella, sociala eller ekonomiska gränser och har heller ingenting med utbildningsnivå att göra. Det är ett fenomen som finns i alla samhällen och yttrar sig på många sätt: från sexuella trakasserier till könsstympning, tvångsäktenskap och så kallade hedersmord. Våld mot kvinnor är kanske den vanligaste kränkningen av de mänskliga rättigheterna i vår tid. Dessa kränkningar kräver miljoner offer varje år och medför ett fruktansvärt fysiskt och känslomässigt lidande.

Det räcker inte att bidra till att förebygga våld. Vi måste också arbeta för att ge kvinnor ekonomiska möjligheter, säkerställa lika deltagande i det offentliga livet, avskaffa diskriminerande lagar och praxis och skapa trygghet för kvinnor och flickor i hemmet, på arbetsplatsen, på gatan och i skolan.

EU är starkt engagerat i detta arbete. Skydd mot könsrelaterat våld är ett viktigt inslag i EU:s strategi för mänskliga rättigheter. Vi har banat väg för ett utökat samarbete mellan EU och FN på detta område. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta i konfliktsituationer. Att förebygga och motverka könsrelaterat våld är därför en prioriterad åtgärd i EU:s militära och polisiära insatser. EU:s uppdrag i Kosovo arbetar i dag t.ex. med att undersöka och väcka åtal i fall av våldtäkt under kriget och stärka insatserna mot människohandel. EU har dessutom anslagit 4 miljoner euro för att minska våldet mot kvinnor i Egypten.

Att få bort och förebygga alla former av våld mot kvinnor och flickor är ett prioriterat tema vid FN:s kvinnokommissions 57:e session, som äger rum i mars 2013. EU kommer att arbeta för att kvinnokommissionens session uppnår goda resultat.

Det anslutande landet Kroatien, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

:

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

:

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar