Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 25. novembra 2012

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej Únie pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, 25. novembra 2012

Ženy z rôznych spoločenských vrstiev sa musia denne vyrovnávať s násilím a so zneužívaním. Sedem z desiatich žien na svete uvádza, že počas svojho života zažili fyzické násilie. Násilie nepozná geografické, kultúrne, sociálne, ekonomické ani vzdelanostné hranice. Je to jav, ktorý zasahuje všetky spoločnosti a má mnoho hrozných podôb: od sexuálneho obťažovania po mrzačenie ženských pohlavných orgánov, od nútených manželstiev po vraždy v mene cti. Násilie páchané na ženách je v súčasnosti nepochybne najrozšírenejšou formou porušovania ľudských práv. Vyžiada si každoročne milióny obetí a spôsobuje obrovské fyzické a psychické utrpenie.

Nestačí, ak len pomáhame násiliu predchádzať. Musíme sa takisto snažiť, aby sme ženám poskytli prístup k ekonomickým príležitostiam, aby sme zabezpečili ich rovnocennú účasť na verejnom živote, zrušili právne predpisy a postupy, ktoré ich naďalej diskriminujú, a aby sme pre ženy a dievčatá zaistili bezpečnosť domovov, pracovísk, ulíc a škôl.

EÚ sa zaviazala, že túto činnosť bude viesť. Kľúčovým bodom stratégie EÚ v oblasti ľudských práv sa stala ochrana pred násilím založeným na rodovej príslušnosti. Pripravili sme takisto podmienky pre posilnenú spoluprácu medzi EÚ a OSN v tejto oblasti. Najmä v konfliktných situáciách sa ženy a dievčatá stávajú terčom útokov a sú obzvlášť zraniteľné. Preto je našou prioritou počas vojenských a policajných misií EÚ predchádzať násiliu páchanému na ženách a bojovať proti nemu. Misia EÚ v Kosove je už napríklad zapojená do vyšetrovania a trestného stíhania prípadov znásilnení počas vojnového konfliktu, ako aj do zintenzívňovania boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Výdavky EÚ vo výške 4 mil. EUR sú určené na boj proti násiliu páchanému na ženách v Egypte.

Prioritnou témou 57. zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien, ktoré sa bude konať v marci 2013, je boj proti všetkých formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a predchádzanie im. EÚ bude prijímať opatrenia s cieľom zaistiť úspech činnosti tejto Komisie.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.

:

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar