Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 25 listopada 2012 r.

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet przypadającego 25 listopada 2012 r.

Każdego dnia kobiety z różnych środowisk padają ofiarą przemocy i niegodziwego traktowania. Aż siedem na dziesięć kobiet na całym świecie potwierdza, że doświadczyło przemocy fizycznej. Przemoc ta nie zna granic geograficznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych ani edukacyjnych. Jest zjawiskiem, które dotyczy wszystkich grup społecznych i przybiera wiele przerażających postaci: od molestowania seksualnego, poprzez okaleczanie narządów płciowych i przymusowe małżeństwa, po zabójstwa honorowe. Przemoc wobec kobiet jest z pewnością najpowszechniejszym przejawem łamania praw człowieka w naszych czasach. Jest rodzajem przemocy, która dotyka co roku miliony kobiet, przysparzając im ogromnego bólu fizycznego i psychicznego.

Nie wystarczy zapobiegać przemocy. Musimy również dążyć do zapewnienia kobietom i dziewczętom możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym, do zagwarantowania im równego udziału w życiu publicznym, do zniesienia dyskryminujących je ustaw i praktyk oraz do zagwarantowania im bezpieczeństwa w domach, biurach, szkołach i na ulicach.

Unia Europejska jest gotowa przewodzić tym działaniom. Ochrona przed przemocą ze względu na płeć stała się istotnym elementem unijnej strategii na rzecz praw człowieka. Utorowaliśmy również drogę do ściślejszej współpracy między UE i ONZ w tej dziedzinie. Na zagrożenia kobiety i dziewczęta są szczególnie podatne w przypadku konfliktów. W związku z tym zapobieganie przemocy ze względu na płeć i jej zwalczanie uczyniliśmy jednym z priorytów misji wojskowych i policyjnych UE. Na przykład unijna misja w Kosowie zaangażowała się już w dochodzenia w sprawie gwałtów popełnionych w czasie wojny, w ściganie takich przypadków oraz w intensyfikowanie walki z handlem ludźmi. Ponadto Unia Europejska przeznaczyła 4 mln EUR na ograniczenie zjawiska przemocy wobec kobiet w Egipcie.

Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku będzie tematem przewodnim 57. posiedzenia Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet zaplanowanego na marzec 2013 r. UE będzie się starała zagwarantować owocny efekt obrad tej komisji.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii, Armenia i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

____________________

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

:

Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar