Navigation path

Left navigation

Additional tools


AN tAONTAS EORPACH

GA

An Bhruiséil, 25 Samhain 2012

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Ráiteas ón Ardionadaí Catherine Ashton, ar son an Aontais Eorpaigh, maidir leis an Lá Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur leis an bhForéigean i gcoinne na mBan, 25 Samhain 2012

Cuireann an foréigean agus an mhí‑úsáid isteach ar mhná de gach cúlra gach lá. Léirigh seachtar ban as deichniúr timpeall an domhain gur fhulaing siad foréigean fisiciúil ag pointe éigin ina saol, ar líon nach beag é. Ní bhíonn teorainneacha geographacha, cultúrtha, sóisialta, eacnamaíocha nó oideachais ar bith ag an bhforéigean. Is feiniméan é a chuireann isteach ar na sochaithe uile agus is iomaí cruth scanrúil a bhíonn aige: ón gciapadh gnéasach go dtí an ciorrú ball giniúna ban, ón bpósadh éigeantais go dtí an marú onóra. D'fhéadfaí a mhaíomh gurb é an foréigean i gcoinne na mban an sárú ar chearta an duine is forleithne dár linne. Bíonn na milliúin íospartach ann gach bliain mar thoradh ar an sárú sin agus bíonn pian uafásach mar thoradh air, idir fhisiciúil agus mhothúchánach.

Ní amháin nach mór dúinn cuidiú le cosc a chur ar an bhforéigean; ina theannta sin, caithfimid dul i mbun oibre chun rochtain ar dheiseanna eacnamaíocha a chur ar fáil do mhná, chun a áirithiú go mbíonn siad rannpháirteach ar bhonn comhionann sa saol poiblí, caithfimid dlíthe agus cleachtais a aisghairm lena ndéantar idirdhealú fós ina gcoinne agus a áirithiú gur sábháilte do mhná agus do chailíní atá na tithe, na hoifigí, na sráideanna agus na scoileanna.

Tá an AE tiomanta do bheith chun tosaigh san obair sin. Is príomhghné de straitéis an AE maidir le cearta an duine é an chosaint i gcoinne an fhoréigin atá bunaithe ar an inscne. Agus tá an bealach réitithe againn anois chun go mbeidh comhar níos fearr ann idir an AE agus na NA maidir leis an gclár oibre sin. Dírítear ar mhná agus ar chailíní go háirithe nuair a bhíonn staideanna coinbhleachtaí ann agus is iadsan is leochailí. Dá bhrí sin, tá sé mar thosaíocht againn go gcuireann fórsaí míleata an AE agus a mhisin póilíní cosc ar an bhforéigean atá bunaithe ar inscne agus go ndéanann siad é a chomhrac. Tá misean an AE sa Chosaiv, mar shampla, páirteach i gcásanna éigniú cogaidh a imscrúdú agus a ionchúiseamh agus i neartú a dhéanamh ar an gcomhrac i gcoinne na gáinneála ar dhaoine. Agus tá an AE chun € 4 milliún a chaitheamh chun an foréigean i gcoinne na mban san Éigipt a laghdú.

Is é deireadh a chur leis na foirmeacha uile den fhoréigean i gcoinne na mban agus iad a chosc a bheidh mar théama tosaíochta ag an 57ú seisiún de Choimisiún na NA um Stádas an mBan, a thionólfar i mí Márta 2013. Oibreoidh an AE chun a áirithiú go mbeidh rath ar an gCoimisiún.

Tá an Chróit*, ar Tír Aontachais í, agus na tíortha seo a leanas, ar iarrthóirí iad ar aontachas, ag seasamh leis an ráiteas seo: an Tuirc, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine*, Montainéagró*, an Íoslainn+ agus an tSeirbia*, chomh maith le Tíortha an Phróisis Chobhsaíochta agus Chomhlachais agus an Albáin agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin a d'fhéadfadh a bheith ina n‑iarrthóirí ar aontachas amach anseo, agus Lichtinstéin agus an Iorua, ar dhá thír den CSTE iad, comhaltaí den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, agus an Úcráin, Poblacht na Moldóive, an Airméin agus an tSeoirsia.

* :

Tá an Chróit, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró agus an tSeirbia fós rannpháirteach sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais.

+ :

Is comhalta fós í an Íoslainn de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa agus den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.


Side Bar