Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 25. november 2012

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval 25. novembril 2012

Vägivald ja väärkohtlemine on igasuguse taustaga naiste elus igapäevane reaalsus. Kogu maailmas on iga seitsmes naine kümnest väidetavalt kogenud mõnes eluetapis füüsilist vägivalda. Vägivald ei tunne ei geograafilisi, kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ega haridustasemel põhinevaid piire. See mõjutab kõiki ühiskondi ja sellel on mitmeid julmi vorme alates seksuaalsest ahistamisest kuni naiste suguelundite moonutamiseni ning alates sunniviisilisest abielust kuni aumõrvadeni. Naistevastane vägivald on tõenäoliselt meie aja kõige levinum inimõiguste rikkumine. See on vägivald, mille ohvriks langeb igal aastal miljoneid ja mis põhjustab kohutavat füüsilist ja emotsionaalset valu.

Meie kohus ei ole mitte üksnes vägivalla ärahoidmine, vaid meil tuleb pakkuda naistele majanduslikke võimalusi, kindlustada nende võrdne osalemine avalikus elus, tunnistada kehtetuks naisi diskrimineerivad seadused ja tavad ning hoolitseda selle eest, et kodud, töökohad, tänavad ja koolid oleksid naistele ja tüdrukutele turvalised.

EL on võtnud endale kohustuse seda tööd juhtida. Kaitse soolise vägivalla vastu on ELi inimõiguste strateegia keskne osa. Samuti oleme loonud võimalused suuremaks sellealaseks koostööks ELi ja ÜRO vahel. Naised ja tüdrukud on eriliselt ohustatud ja haavatavad konfliktiolukordades. Seepärast on ELi sõjaväe- ja politseimissioonide üks esmaseid eesmärke võidelda soolise vägivalla vastu ja seda ennetada. Näiteks tegeleb ELi missioon Kosovos sõjategevusega kaasnenud vägistamisjuhtumite uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega ning tugevdab võitlust inimkaubanduse vastu. Samuti on EL ette näinud 4 miljonit eurot naistevastase vägivalla vähendamiseks Egiptuses.

Igasuguse naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla kaotamine ja ärahoidmine on 2013. aasta märtsis toimuva ÜRO Peaassamblee naiste olukorra komisjoni 57. istungi prioriteetne teema. EL annab oma panuse selle komisjoni töö õnnestumiseks.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar