Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 29 november 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Uttalande av den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om fredsprocessen i Mellanöstern

I dag kommer FN:s generalförsamling att rösta om ett utkast till resolution som ger Palestina observatörsstatus vid Förenta nationerna som icke-medlemsstat. Detta sker vid en tidpunkt då den senaste upptrappningen av den fortgående israelisk-palestinska konflikten har kostat många oskyldiga civila livet. Det är en bitter påminnelse om att man skyndsamt måste arbeta för ett slut på konflikten. Det är endast en politisk lösning av konflikten som varaktigt kan ge palestinierna och israelerna säkerhet, fred och välstånd. En fullständig framförhandlad fred, vilket är av grundläggande intresse för EU, liksom för parterna i regionen, måste och kan uppnås på grundval av en tvåstatslösning med staten Israel och en suverän, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat som båda existerar inom överenskomna gränser och åtnjuter fred och säkerhet.

EU har upprepade gånger framfört sitt stöd för och önskan om att Palestina ska bli fullvärdig medlem av FN som ett led i en lösning av konflikten. EU har också hela tiden arbetat för främja den palestinska myndighetens statsbyggnadsinsatser under premiärminister Salam Fayyad. Detta kommer EU att fortsätta med. Med hänvisning till Berlinförklaringen i mars 1999 framhåller EU åter sin beredvillighet att när så är lämpligt erkänna en palestinsk stat.

Efter dagens omröstning är det av vikt för alla berörda parter och aktörer att med förnyad målsättning och angelägenhet arbeta för en lösning av konflikten. Europeiska unionen framhåller sina väl kända ståndpunkter i fråga om intern palestinsk försoning och uppslutning bakom president Mahmud Abbas, bosättningarna och Israels säkerhet. Europeiska unionen uppmanar alla parter att vidta åtgärder som leder till det klimat av förtroende som krävs för meningsfulla förhandlingar samt att avhålla sig från handlingar som undergräver processens trovärdighet. Europeiska unionen uppmanar båda sidor att finna konstruktiva sätt att övervinna de rådande hindren för att utan dröjsmål eller förhandsvillkor återuppta direkta förhandlingar. EU välkomnar i detta sammanhang de positiva uttalanden som tidigare gjorts av president Abbas och premiärminister Netanyahu och uppmanar dem enträget att stå fast vid dessa utfästelser.

EU bekräftar sin ståndpunkt att det för ett framgångsrikt resultat är av central betydelse att man har tydliga ramvillkor för förhandlingarna och att man på fältet undviker ensidiga åtgärder och handlingar som undergräver förtroendet för och bärkraften i tvåstatslösningen. Europeiska unionen framhåller åter att den inte kommer att erkänna några andra ändringar av gränserna före 1967, vilket inbegriper Jerusalem, än dem som parterna kommer överens om och erinrar om sin ståndpunkt i fråga om förhandlingar, bland annat i slutsatserna från utrikesrådets möten i december 2009 och i maj 2012 samt i det uttalande som gjordes på EU:s vägnar vid mötet i FN:s säkerhetsråd den 21 april 2011.

Europeiska unionen kommer att inom Mellanösternkvartetten och med internationella parter verka för stöd till ansträngningar för att under de kommande månaderna få till stånd förhandlingar i sakfrågorna.

Det anslutande landet Kroatien, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Island och Serbien, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

:

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

:

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar