Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 29 listopada 2012 r.

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat bliskowschodniego procesu pokojowego

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie dziś głosowało nad projektem rezolucji przyznającej Palestynie status nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Głosowanie to odbędzie się w chwili, gdy w wyniku niedawnej eskalacji trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego śmierć poniosło wielu niewinnych cywili. Jest to gorzkie przypomnienie tego, że należy pilnie podjąć działania, które położą kres temu konfliktowi. Tylko rozwiązanie polityczne konfliktu może przynieść Palestyńczykom i Izraelczykom trwałe bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. Kompleksowe, wynegocjowane rozwiązanie pokojowe, które ma kapitalne znaczenie dla interesów UE oraz zainteresowanych stron w regionie, musi i może zostać wypracowane na podstawie rozwiązania przewidującego współistnienie dwóch państw – państwa Izrael i suwerennego, demokratycznego, działającego i graniczącego z Izraelem państwa palestyńskiego – państw, które będą funkcjonować w obrębie uzgodnionych granic, w pokoju i bezpieczeństwie.

UE wielokrotnie wyrażała swoje poparcie i pragnienie, by Palestyna została pełnoprawnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, co byłoby elementem rozwiązania konfliktu. UE konsekwentnie prowadzi również działania wspierające starania w zakresie budowy państwowości podejmowane przez Narodową Władzę Palestyńską pod kierunkiem premiera Salama Fayyada. Nadal będzie to robić. Przywołując deklarację berlińską z marca 1999 r., UE ponownie wyraża gotowość, by w stosownych okolicznościach uznać państwo palestyńskie.

W przyszłości, po dzisiejszym głosowaniu, ważne jest, by wszystkie zainteresowane strony i podmioty zmierzały do rozwiązania konfliktu, obrawszy nowy cel i z uwzględnieniem pilności sprawy. Unia Europejska przywołuje swoje dobrze znane stanowiska w sprawie pojednania między samymi Palestyńczykami za pośrednictwem prezydenta Abbasa, w sprawie osiedli i bezpieczeństwa Izraela. Unia Europejska wzywa wszystkie strony, by podejmowały działania sprzyjające stworzeniu poczucia zaufania, co jest konieczne do zapewnienia konstruktywnych negocjacji, oraz by powstrzymały się od działań, które osłabiają wiarygodność całego procesu. Unia Europejska apeluje do obu stron o poszukiwanie konstruktywnych sposobów pokonania aktualnych przeszkód w celu wznowienia bezpośrednich negocjacji bez zwłoki i bez warunków wstępnych. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje pozytywne oświadczenia złożone wcześniej przez prezydenta Abbasa i premiera Netanjahu i wzywa ich do podtrzymania tych zobowiązań.

UE potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym jednoznaczne parametry określające podstawę negocjacji to kluczowe elementy umożliwiające osiągnięcie pozytywnego rezultatu, podobnie jak unikanie środków jednostronnych i działań w terenie mogących podważyć wiarygodność i trwałość rozwiązania przewidującego współistnienie dwóch państw. Unia Europejska potwierdza, że nie uzna żadnych zmian względem granic wyznaczonych przed rokiem 1967, w tym w odniesieniu do Jerozolimy, o ile nie wyrażą na nie zgody wszystkie strony; przywołuje także swoje stanowisko w sprawie negocjacji, w tym konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z grudnia 2009 r. i maja 2012 r., jak również oświadczenie wydane w imieniu UE na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 21 kwietnia 2011 r.

Unia Europejska będzie aktywnie działać w ramach kwartetu bliskowschodniego i wraz z międzynarodowymi partnerami, wspierając starania służące merytorycznym negocjacjom w nadchodzących miesiącach.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii, Armenia i Gruzja przyłączają się do tego oświadczenia.

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

:

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar