Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 29. november 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus Lähis-Ida rahuprotsessi kohta

Täna pannakse ÜRO Peaassamblees hääletusele resolutsiooni eelnõu, millega antakse Palestiinale ÜROsse mittekuuluva vaatlejariigi staatus. See toimub ajal, kui käimasoleva Iisraeli ja Palestiina konflikti hiljutine eskaleerumine on toonud kaasa suure arvu süütute tsiviilisikute surma. See on valus meeldetuletus pakilisest vajadusest liikuda edasi konflikti lõpetamise suunas. Üksnes konflikti poliitiline lahendamine võib tuua palestiinlastele ja iisraellastele püsiva julgeoleku, rahu ja heaolu. Üldine läbirääkimistel põhinev rahu, mis on ELi ja piirkonna osapoolte põhihuvi, tuleb saavutada ja seda saab saavutada kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse alusel, mille puhul Iisraeli Riik ning suveräänne, demokraatlik, terviklik ja elujõuline Palestiina Riik eksisteerivad mõlemad kokkulepitud piirides ning tunnevad rõõmu rahust ja julgeolekust.

EL on korduvalt väljendanud oma toetust ja soovi, et Palestiina saaks ÜRO täisliikmeks, see on osa konflikti lahendusest. Samuti on EL teinud järjekindlalt tööd, et aidata kaasa Palestiina omavalitsuse poolt peaminister Fayyadi juhtimisel riigi ülesehitamiseks tehtavatele jõupingutustele. EL jätkab seda ka tulevikus. 1999. aasta märtsi Berliini deklaratsiooni meelde tuletades kinnitab EL taas, et on valmis Palestiina riiki sobival ajal tunnustama.

Pärast tänast hääletamist tulevikku vaadates on kõigi osapoolte ja asjaosaliste jaoks oluline töötada veelgi sihikindlamalt ja uue hooga konflikti lahendamise nimel. Euroopa Liit tuletab meelde oma üldtuntud seisukohti president Abbasi juhitava Palestiina-sisese lepitamise, asunduste ja Iisraeli julgeoleku kohta. Euroopa Liit kutsub kõiki osapooli üles aitama oma tegevusega kaasa sisuliste läbirääkimiste tagamiseks vajaliku usaldusliku õhkkonna loomisele ja hoiduma protsessi usaldusväärsust kahjustavast tegevusest. Euroopa Liit kutsub mõlemaid pooli tungivalt üles otsima konstruktiivseid viise praeguste takistuste ületamiseks, et alustada viivitamata ja eeltingimusi seadmata uuesti otseseid läbirääkimisi. Sellega seoses tervitab Euroopa Liit president Abbasi ja peaminister Netanyahu poolt eelnevalt tehtud positiivseid avaldusi ning kutsub neid tungivalt üles neid kohustusi jätkuvalt täitma.

EL kinnitab taas oma seisukohta, et eduka lõpptulemuse saavutamiseks on äärmiselt olulised selged parameetrid, millega määratakse kindlaks läbirääkimiste alus, ning usaldust ja kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust kahjustavate ühepoolsete meetmete ja sammude vältimine kohapeal. Euroopa Liit kinnitab taas, et ta tunnistab enne 1967. aastat kehtinud piirides üksnes selliseid muudatusi (sealhulgas Jeruusalemmaga seotud muudatusi), milleni on jõutud mõlema poole kokkuleppel, ning tuletab meelde oma seisukohta läbirääkimiste suhtes, sealhulgas välisasjade nõukogu 2009. aasta detsembri ja 2012. aasta mai järeldusi ning ÜRO Julgeolekunõukogus 21. aprillil 2011 ELi nimel tehtud avaldust.

Euroopa Liit teeb neliku raames ja koos rahvusvaheliste partneritega aktiivselt tööd nende jõupingutuste toetamiseks, mille eesmärk on sisuliste läbirääkimiste alustamine lähikuudel.

Ühinev riik Horvaatia, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

:

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

:

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar