Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 1. november 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/635/SZVP o spremembi Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in Izvedbeni uredbi Sveta (EU) št. 945/2012 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/635/SZVP1 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP ter Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 945/20122 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012.

V Sklepu Sveta 2012/635/SZVP so določeni dodatni omejevalni ukrepi proti Iranu v finančnem, trgovinskem, energetskem in prometnem sektorju. Sklep prepoveduje zlasti transakcije med evropskimi in iranskimi bankami, razen če so dovoljene vnaprej, z izjemo transakcij v humanitarne namene. Prav tako se okrepijo omejevalni ukrepi proti iranski centralni banki.

Določene so nadaljnje omejitve pri izvozu, zlasti za grafit, kovine in programsko opremo za industrijske procese ter v zvezi z ladjedelništvom. Prepovedan je tudi uvoz zemeljskega plina iz Irana.

Sklep Sveta 2012/635/SZVP in Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 945/2012 prav tako spreminjata Prilogo II k Sklepu 2010/413/SZVP in Prilogo IX k Uredbi Sveta (EU) št. 267/2012 v zvezi s seznami oseb in subjektov.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko‑pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne s tem sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 16. 10. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 282, str. 58.

2 :

Objavljena 16. 10. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 282, str. 16.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija še naprej ostaja članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar