Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

V Bruseli 1. novembra 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/635/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, a k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 945/2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

Rada prijala 15. októbra 2012 rozhodnutie 2012/635/SZBP1, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP, a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 945/20122, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012.

Rozhodnutím Rady 2012/635/SZBP sa ustanovujú dodatočné reštriktívne opatrenia voči Iránu v odvetví financií, obchodu, energetiky a dopravy. Predovšetkým sa ním zakazujú transakcie medzi európskymi a iránskymi bankami, pokiaľ sa nepovolia vopred, s výnimkou humanitárnych potrieb. Posilňujú sa aj reštriktívne opatrenia voči Iránskej centrálnej banke.

Ukladajú sa aj ďalšie vývozné obmedzenia, najmä pokiaľ ide o grafit, kovy, softvér pre priemyselné procesy, ako aj obmedzenia v súvislosti so stavbou lodí. Zakazuje sa aj dovoz zemného plynu z Iránu.

Rozhodnutím Rady 2012/635/SZBP a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 945/2012 sa tiež ustanovujú zmeny a doplnenia prílohy II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP a prílohy IX k nariadeniu Rady (EÚ) č. 267/2012, ktoré sa týkajú označení.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky zodpovedali tomuto rozhodnutiu Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 16. 10. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 282, s. 58.

2 :

Uverejnené 16. 10. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 282, s. 16.

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar