Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 1 listopada 2012 r.

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2012/635/WPZiB dotyczącej zmiany decyzji Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu oraz do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 945/2012 dotyczącego wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/635/WPZiB1 dotyczącą zmiany decyzji Rady 2010/413/WPZiB oraz rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 945/20122 dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012.

Decyzja Rady 2012/635/WPZiB ustanawia dodatkowe środki ograniczające wobec Iranu w sektorach: finansów, handlu, energii i transportu. Decyzja w szczególności zakazuje transakcji między bankami europejskimi i irańskimi, o ile uprzednio nie udzielono na nie zezwolenia, z wyjątkiem potrzeb humanitarnych. Ponadto zaostrzono środki ograniczające wobec Centralnego Banku Iranu.

Nałożono też dalsze ograniczenia wywozu, w szczególności w odniesieniu do grafitu, metali, oprogramowania służącego do sterowania procesami przemysłowymi, a także ograniczenia związane z przemysłem stoczniowym. Zabroniony jest również przywóz gazu ziemnego z Iranu.

Decyzja Rady 2012/635/WPiB i rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 94/2012 wprowadzają także zmiany do załącznika II do decyzji 2010/413/WPZiB i załącznika IX do rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 w odniesieniu do wykazów osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

Kraj przystępujący: Chorwacja*, kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 16 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 282, s. 58.

2 :

Opublikowana w dniu 16 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 282, s. 16.

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ :

Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar