Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 1. novembrī

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/635/KĀDP, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu, un Padomes Īstenošanas regulai (ES) Nr. 945/2012, ar kuru īsteno Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/635/KĀDP 1, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 945/2012 2, ar kuru īsteno Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012.

Ar Padomes Lēmumu 2012/635/KĀDP nosaka papildu ierobežojošus pasākumus pret Irānu finanšu, tirdzniecības, enerģētikas un transporta jomā. Lēmumā ir īpaši noteikts aizliegums veikt finanšu darījumus starp Eiropas un Irānas bankām, ja vien tiem iepriekš nav dota atļauja, izņemot darījumus, kas saistīti ar humānām vajadzībām. Turklāt ir pastiprināti ierobežojošie pasākumi pret Irānas Centrālo banku.

Ir arī noteikti papildu ierobežojumi eksportam, jo īpaši attiecībā uz grafītu, metāliem, rūpniecības procesiem paredzētu programmatūru, kā arī ierobežojumi saistībā ar kuģu būves nozari. Ir arī aizliegts no Irānas importēt dabasgāzi.

Ar Padomes Lēmumu 2012/635/KĀDP un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 945/2012 arī paredz izdarīt grozījumus Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā un Padomes Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā attiecībā uz norādēm sarakstos.

Valsts, kas pievienojas – Horvātija *, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne*, Islande + un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika pievienojas šai deklarācijai.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu minētajam Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai minēto apņēmību un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 16. oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 282, 58. lpp.

2 :

Publicēta 2012. gada 16. oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 282, 16. lpp.

* :

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ :

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar