Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. lapkričio 1 d.

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/635/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 945/2012, kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/635/BUSP 1, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP, ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 945/2012 2, kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012.

Tarybos sprendimu 2012/635/BUSP Iranui nustatomos papildomos ribojamosios priemonės finansų, prekybos, energetikos ir transporto sektoriuose. Visų pirma šiuo sprendimu uždrausti Europos ir Irano bankų sandoriai, išskyrus humanitarinių poreikių atvejus, jeigu tokiems sandoriams nėra iš anksto suteiktas leidimas. Be to, sugriežtintos ribojamosios priemonės Irano centriniam bankui.

Taip pat nustatyta daugiau apribojimų eksportui, visų pirma grafito, metalų, pramoniniams procesams skirtos programinės įrangos eksportui, ir nustatytos priemonės, susijusios su laivų statybos pramone. Taip pat uždraustas Irano gamtinių dujų importas.

Tarybos sprendimu 2012/635/BUSP ir Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 945/2012 taip pat nustatyti Sprendimo 2010/413/BUSP II priedo ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedo pakeitimai, susiję su įtraukimu į sąrašą.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija + ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika prisijungia prie šios deklaracijos.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. spalio 16 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 282, p. 58.

2 :

2012 m. spalio 16 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 282, p. 16.

* :

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar