Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 1. november 2012

15749/12

PRESSE 461

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, ning nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 945/2012, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/635/ÜVJP,1 millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, ja nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 945/2012,2 millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) nr 267/2012.

Nõukogu otsusega 2012/635/ÜVJP kehtestatakse Iraani suhtes täiendavad piiravad meetmed finants-, kaubandus-, energia- ja transpordisektoris. Täpsemalt keelatakse otsusega Euroopa ja Iraani pankade vahelised tehingud, kui selleks pole eelnevalt luba antud, välja arvatud humanitaarvajaduste korral. Lisaks tugevdatakse piiravaid meetmeid Iraani keskpanga suhtes.

Samuti kehtestatakse täiendavad ekspordipiirangud, eeskätt grafiidile, metallidele, tööstusprotsessides kasutatavale tarkvarale ning ka seoses laevaehitussektoriga. Keelatakse ka maagaasi importimine Iraanist.

Nõukogu otsusega 2012/635/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 945/2012 muudetakse samuti otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa ja nõukogu määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa loetellu kantud isikute ja üksuste osas.

Ühinev riik Horvaatia,* kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik,* Montenegro,* Island+ ja Serbia,* stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ühinevad käesoleva otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab käesolevale nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 16.10.2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 282, lk 58.

2 :

Avaldatud 16.10.2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 282, lk 16.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar